නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

,iaik ;sfhkafka fïlawma fmÜáfha fkfuhs'''


iuyre ys;kjd ,iaik ùu r|d mj;skafka ;u ;ukaf.a fïlawma fmÜáfha ;sfhk foaj,aj, m%udKh wkqj lsh,d' ta u;h jerÈhs' ,iaik lshkafka Tfí we;=<; jf.au msg; ;sfhk ksfrda.Slu fmkajk fyd|u idlalshla' ,iaik ldka;djla ùu wudre keye' kuq;a ksjerÈ wdl,am j.d lr .ekSu ;uhs jeo.;au foa''

 

 

lsisu úfgl Tn Tnj ii|kak tmd'''

ud ;reK ldf,a§ ks;ru uykais jqKd wksla wh ud .ek fudkjd ys;dúo" wksla wh bÈßfha uu wj,iaikg fmfkaú o lsh,' kuq;a tal we;a;gu úldr ys;=ú,a,la' yefudau yefudagu wfõksl whqßka ,iaikhs' wksl ,iaik lshk tl idfmalaIhs'

 

wd;au úYajdih jeo.;a''

;uka ,iaik ldka;djla lsh, okak flkla ks;ru yeisfrkafka fyd| wd;au úYajdihlska' wd;au úYajdihla we;s lr .kak kï Tn YÍrfhka ksfrda.S iy Yla;su;a úh hq;=hs' wfkl ;udf.a Wm;ska ,enqK fmkqu iqkaorhs' ta nj ks;ru úYajdi lrkak' Wm;ska ,enqKq ,iaik iu í,SÑka jf.a krl l%u u.ska frda.S lr .kak fldhs fj,djl j;a W;aiy orkak tmd'

 

m%udKj;a mßÈ c,h mdkh lrkak

iu wjmeye .ekaùu" úh<Su md,kh lsÍug c,h b;du iqÿiq m%;sl¾uhla' WoEik wjÈ jQ úg c,h ùÿrejla mdkh lsÍu Tfí iug wdrlaIdjla ,nd fokjd fukau YÍr moaO;sj, l%shdldÍ;ajh hym;aj isÿ ùug u. mdokjd'

 

fyd|ska jHdhdu lrkak

ñksiaiq jHdhdu lrkak ´fka nr wvq lrkak lshk tl ñ:Hdjla' ñksiaiq Ôj;aùu fjkqfjka Èkm;d iajNdúl jHdhdu l< hq;=hs' wfma f,v frda. ish,a,gu fya;=j ;uhs wms oeka ;dlaIKfha ÈhqKqj iuÕ YÍrh fjfyi lrkak ;shk lïue,s lu' fyd¢ka oyÈh msg fjkak ojig úkdä 45 la ú;r mhska weúÈkak' jHdhduj, ksr;ùug iqÿiqu fj,dj Wfoa jrejhs' WoEik lrk jHdhdu ksid oji ;=< nv.sks we;sùfï m%udKh 20] lska muK wvq fjkjd' fï ksid ojfia wka fõ,djka ;=<§ jHdhdu lrkjdg jvd" WoEik jHdhdu lsÍfuka wvqjk le,ß m%udKh jeähs'

 

ksjerÈ mdk j¾. muKla fndkak'

Wfoau lsß f;a fyda fldms fndkjd fjkqjg m,;=re cQia tlla ysianv mdkh lsÍu f.dvla jákjd' wdhq¾fõofha kï i|yka fjkafka ke.sÜg .uka fyd| j;=r ùÿrejla îu ;uhs jvdu fyd| lsh,d' ta u.ska wdydr Ô¾Kh l%uj;a fjkjd' ta jf.au YÍrfha wmú;%;d msg lsÍu;a rel=,la fokjd' reêr mSvkh md,kh lrkjd' wêlj we,afldfyd,a mdkh kï fldfy;au wkqu; lrkak neye' Tfí iu úhm;a fjkak we,afldfyd,a wvx.= foaj,a f,dl= fya;=jla fjkjd' jhska ùÿrejla .ekSu kï iug krlla keye' kuq;a wêl we,afldfyd,a mdkh b;du krlhs' ta ksid Tn fldams" ld¾nfkagâ îu j¾. iy we,afldfyd,a whskau lr,d od,d msßisÿ c,h" m,;=re hqI" T!IO mdk j¾. Tfí îuj,g tl;= lr .kak' iqkaor uqyqK yeuodu ,iaikg ;shd .kak kï b;ska fmdä fmdä lemùï lrkak fjkjd'

 

iunr wdydr fõ,la'''

uqyqfKa iu ,iaikg ;shd .kak kï wdydr fõ, iunr ùu f.dvla jeo.;a' ifï f;;ukh r|jd .ekSug iajNdúl msysàula Tfí ifï ;sfnkjd' tu ffi, Yla;su;a ùug kï Tfï.d 3 fïo wï,h hyñka .ekSu f.dvla jeo.;a' ta jf.au úgñka iy Lksc ,jk fukau fm%daàka Tfí isref¾ iu lshk úYd, wjhjh jhia .; ùï md,kh lrkak fya;= fjkjd' lD;%Su ridhk wvx.= wdydr wju lr,d iajNdúl wdydr yels ;rï .ekSu jeo.;a' n;a lk ;ru wvq lr,d t<j¨" m,;=re" uia" ud¿ jf.a foaj,a wdydrhg jeäfhka tl;= lrkak' ta jf.au wms msiskjd jeähs' ta ksid úgñka wdÈh ydks fjkjd' yels ;rï wuqfjka lkak W;aiy lrkak'


msßisÿj bkak

iakdkh lsÍfuka ndysr iu msßisÿj ksfrda.su;aj ;nd.kak mq¿jka jf.au Tng m%%fndaOu;a njla o ,nd fokjd' Tfí msßisÿlu ksid Tng;a fkdoekSu Tfí ,iaik jeä lr.kak mq¿jka'

 

fyd| kskaola ,eîu

meh 6 ;a 8 ;a w;r kskao lshkafka iqkaor uqyqKlg w;HjYHu wx.hla' ta jf.au b;du msßisÿ ieáka froafoka l< fldÜg Wr mdúÉÑh f.dvla jeo.;a fjkjd uqyqfKa /,s we;s ùu wju lr .ekSug' fldkafâ mjd wjq,a ùu iy leãu kj;skjd ieáka froao ksid' wms ljqre;a leu;s ,iaik uQKla ,nkakfka tfykï fï fmdä foaj,a wudre keye'


 

m%ùK rEm,djKH Ys,amskS

§msld .=Kfialr

Bridal Salon


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv