නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fldfyduo iug .e<fmk *jqkafâIka tl f;dard .kafka'''


yevg jevg w|skak m<|skak fldhs flkdo wlue;s' ld¾hd,hg" .ukg ìukg" úfkdao pdßldjlg" ñ;=rka yuqfjkak hkak ,iaikg ierfikak wfma hqj;shka miqng fjkafk kï keye' fïla wma tll moku fjkafka *jqkafâIka tl lsh,d Tn okakjd we;s' Tfí fïla wma tllg .e<fmk *jqkafâIka tlla f;dard fkd.;af;d;a Tn n,dfmdfrd;a;= jk úÈfya fïla wma tlla ,efnkafka kE' fï ldrKh f.dvla jeo.;a fjkafka ;kshu fïla wma tlla od .kak ´k jqKdu' fudlo wo ;sfhk ido" W;aij yeu tlgu ief,daka tllg hkak Tn fõ,djla ke;s fjkak;a mq¿jka' b;sx Thd ;kshu fïla wma tlla lr .kakjd kï Thdg .e<fmk *jqkafâIka tlla f;dard f.k ;sîu b;du;a jeo.;a'

 

ifï j¾.h jeo.;a''

Thdf.a ifï j¾Kh wkqj *jqkafâIka tlla f;dard .ekSu b;d jeo.;a' tlsfkldf.a ifï j¾Kh tlsfklg fjkia' Tfí ñ;=ßhg .e<fmk *jqkafâIka tl Tfí iug .e<fmkafka kE' Tn fldfyduo Thdf.a iug .e<fmku *jqkafâIka tlla f;dard .kafka'


n%Ekaâ tfla .=Kd;aulNdjh'''

wms fudkjd yß ksIamdokhla ñ,§ .kak l,ska ta ksIamdokfha n%Ekaâ tl fudllao lsh,d n,kjdfka' fudlo m%ñ;sh jeo.;a' b;sx Tn uqyqK i|yd ú;rlau fkfuhs fudkju yß ksIamdokhla ñ,§ .kak l,ska tys n%Ekaâ tl fudllao tajdfha .=Kd;aulNdjh ms<sn| n,kak wu;l lrkak tmd' yeu ksIamdohlau Tfí iug .e<fmkafka' fudlo Tn fyd| n%Ekaâ tlla ñ,§ .;af;d;a thska Tfí iug fjk ydksh wju lr .kak mq¿jka' fld;rï ñ, wêl *jqkafâIka tlla f;dard .;a;;a jevla kE iug .e<fmkafka ke;a;ï'


fgiaÜ lr,d n,kak

Thd lfâg .sys,a,d *jqkafâIka tlla b,a¨ju Tng úúO j¾.fha *jqkafâIka j¾. fohs' tysÈ Tn jvd;a úuis,su;aj Tfí iug .e<fmk *jqkafâIka j¾.hla f;dard.; hq;=hs' fudlo ta yeu j¾.hlu *jqkafâIka .e<fmkafka kE' iug .e<fmku *jqkafâIka tl ñ,§ .kak l,ska álla fgiaÜ lr,d n,kak' f.dvla fofkla *jqkafâIka tlla f;dard .kafka wf;a ue‚la lgqj wdY%s; m%foaYfha wdf,am lr,d' fïl *jqkafâIka tlla fgiaÜ lr,d n,k ksjerÈ l%uh kï fkfuhs' fudlo uqyqfKa meyeh yd wf;a ue‚la lgqj wdY%s; m%foaYfha meyeh tlsfklg fjkia' túg Tnf. uqyqKg .e<fmku *jqkafâIka tl ksjerÈj f;dard .kak yelshdjla ,efnkafka kE' ta ksid *jqkafâIka álla uqyqfKa wdf,am lr,d n,kak' *jqkafâIka tlla wdf,am lrmq .uka iug .e<fmkj o lsh,d yßhgu fydhd .kak nE' ál fõ,djla .shdu *jqkafâIka tl iug Wrd .kakjd' t;fldg Tng mq¿jka iug yßhgu .e<fmk *jqkafâIka tl f;dard .kak'


iqÿiq wdf,dalhlÈ wdf,am lf<d;a

iudkHfhka fjf<|ie<la we;=f<a ;sfhkafka §ma;su;a lD;%Su wdf,dalh' iuyr úg ta wdf,dalh ly fyda iqÿ mdg úh yelshs' b;sx ta jf.a ;ekl b|,d yßhgu .e<fmk *jqkafâIka tl u|la f;dard .kak wmyiqhs' fï i|yd ;sfhk fyd|u úi÷u ;uhs iajNdúl wdf,dalhl§ ta lshkafka cfka,hla <Õg fyda t<sh we;s ;ekl isg *jqkafâIka tlla wdf,am lr,d iug .e<fmku *jqkafâIka tl f;dard .kak tl'


Ndú; lrkak mq¿jka wdldr

*jqkafâIka Ndú; lrkak mq¿jka wdldr lsysmhlau ;sfhkjd' iaála wdldrhg" mjqv¾ tlla wdldrhg tfyu;a ke;a;ï Èhruh jYfhka o *jqkafâIka tlla ,nd.kak mq¿jka' Tfí ifï j¾Kh wkqj ;uhs .e<fmku *jqkafâIka tl fudllao lsh,d oek .kak fjkafka' Tng ;sfhk ifï iajNdjh wkqj f;dard.; hq;= *jqkafâIka tlo fjkia fjkjd'

 

ifï iajNdjh wkqj;a *jqkafâIka tl fjkia fjkjd'''


úh<s iula kï'''

Thdf.a iu úh<s iula kï Èhruh *jqkafâIka tlla fyda *jqkafâIka iaála tlla f;dard .kak mq¿jka kï jvd;a fyd|hs' fuu.ska ifï úh<s nj wvqlrkjd'


f;,a iys; iula kï'''

Tng ;sfhkafka f;,a iys; iula kï f;,a rys; Èhruh fyda mjqv¾ f,i mj;sk *jqkafâIka tlla Ndú; lrkak' mjqv¾ u.ska Tfí ifï f;,a Wrd .kak ksid f;,a wêl nj md,kh fjkjd' ta ú;rla fkfuhs uqyqKg §ma;shla ,efnkjd' Bg wu;rj uqyqfKa we;s ù ;sfnk l=re<E widok ;;a;ajhka fuu.ska wju lr .kak mq¿jka'


iudkH iula kï'''

iu idudkH kï f;,a iys; fyda úh<s njla fkdue;s kï Tng .e<fmkafka mjqv¾ j¾.fha *jqkafâIka tlla' fujeks j¾.fha *jqkafâIka tllska Thf.a iu /,s jeàu fmkakqï lsÍu wju lr uqyqK §ma;su;aj mj;ajd .kak WmldÍ fjkjd'ta fldfydu jqK;a fïla wma lrkak mgka .;af;a uE;l§ kï" fïlma lsÍu Tng wdOqksl kï fyd|u foa ;uhs mjqv¾ j¾.fha *jqkafâIka tlla f;dard .kak tl'

 


m%ùK rEm,djkH Ys,amskS

yisks .=Kfialr

Natural Salon

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv