නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iu ,iaikg ;shd.kak wdhq¾fõ§h m%;sldr


l=vd wjêfha isg Ôú;h ;sfnk ;=rdjg reje;s nj /l.ekSu i|yd fukau ifuys meyem;a nj /l .ekSu i|yd wdhq¾fõo rEm,djkH jeo.;afõ' rej iïm; .ek Wkkaÿjla olajk wfma ,,kdjka oeka jeä jeäfhka rEm Y%shdj j¾Okh lr .ekSug wfma mer‚ ldka;djka fhdod.;a T!Iëh Ydlidr wdf,amk ms<sn|j Wkkaÿ jk neõ fmfka' fuh fl;rï ie<lsh hq;= ;;a;ajhla o h;a wo fjf<|fmdf<a jvd;au wf,ú jkafka o tjka in|;djhla iys; rej jvk ksmehqïh'

 

ysiafydß i|yd

wjYH øjH

 • ì;a;r 01" foys ìxÿ 2

idok wdldrh

ì;a;rh f.k fyd|g .id foys ìxÿ 2" 3 la oud fyd|g ysi iïndyk lr meh folla muK ;nd kEu" fldaudßld uo ysfiys .d iïndykh lr kEu o iqÿiqh'

 

uqyqfKys meyeh jeãug

wjYH øjH

 • bÿKq wU f.ähl biau
 • ó me‚ f;a ye¢ 1$2

idok wdldrh

wU biau iy ó me‚ l,jï lr uqyqfKys .d úkdä 15 la muK ;nd fidaod yßkak'

 

weia hg l¿ùug

wjYH øjH

 • w, f.ä 1$2
 • lmq mq¿ka iaj,amhla

idok wdldrh

w, fyd|g l=vqlr lmq mq¿ka lene,a,la weia hg ;nd" Bg Wäka msá lr.;a w, ;nd lmq frÈ lene,a,lska jid meh 02 la muK ys| fidaod yßkak'

 

ifï /,s .;sh uelSug

wjYH øjH

 • fodvï f.ähl biau
 • lmq mq¿ka iaj,amhla

idok wdldrh

fodvï biau f.k lmq mq¿ka lene,a,lska biau fyd|g ;jrd úkdä 10 la muK uqyqfKa ;nd fidaod yßkak'

 

l=re,E i|yd

wjYH øjH

 • fmdä msms[a[d f.ä 01 " frdai j;=r fldamam 1$2
 • WKq j;=r fldamam 1$2 " lmqre fm;s lsysmhla

idok wdldrh

msms[a[d f.äh ishqïj .d .;a biaug frdai j;=r fldamam 1$2 la oud Bg msßisÿj W;=rjd ksjd.;a WKq j;=r fldamam 1$2 la o oud lmqre fm;s lSmhla l=vqlr thgu tl;= lr l=re,Ejg Wv muKla ojig ;=kaj;djla .dkak'

 

ifï meyeh jeä ùu i|yd''

wjYH øjH

 • iqÿ y÷ka fïi ye¢ 02
 • we,a j;=r iaj,amhla

idok wdldrh

iqÿ y÷ka we,a Èfhka .,.d YÍrfha wdf,am lr ñks;a;= úiailska muK msßisÿ c,fhka fidaod yßkak'

 

Èÿ,k iula ,nd .ekSug'''

wjYH øjH

 • fldl=ï fmd;= iaj,amhla" je,aó iaj,amhla
 • jo ly fïi ye¢ 2" we,a c,h iaj,amhla

idok wdldrh

fldl=ï fmd;=" je,aó" joly we,a Èfhka ñY% lr .dkak' iu meyem;a fõú'

 

ysre t<shg ms<siaiqkq iulg

wjYH øjH

 • ì;a;r iqÿ uo 01la" ó me‚ fïi ye¢ 01 la
 • uqojk ,o lsß fïi ye¢ 02 la

idok wdldrh

by; lS ish,a, tlg ñY% lr.kak'bkamiq r¿ jQ iy /,s jegqKq ;eka" uqyqK" f.," oeÕs,sj, .,ajd meh Nd.hla muK isg we,a j;=ßka fidaod yßkak'


wdhq¾fõo ffjoH yxikS fidauùr

nKavdrkdhl wdhq¾fõo m¾fhaIK wdh;kh"

kdúkak'

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv