නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ll=,a fol ;sfhkak ´fk;a uqyqK jf.a ,iaikg'''


Tn;a ,iaikg bkak leue;s flfkla kï uqyqKg ú;rla i;aldr lr,d k;r fjkafk keye lsh,d wms okakjd' fudlo tfyu jqfKd;a tal Thdf.a iqkaor;ajhg n,mdkjd lsh,d Thd okakjd' ta ksid Thdg Thdf.a uqyqfKa iqkaor;ajh jf.au w;a iy fomd ,iaikg ;shd .kak tl;a jeo.;a' yenehs Thd Thdf.a ll=,a fol wu;lu lr,d oeïfud;a flfkla uqyqK n,,d ll=,a fol n,oa§ Thdf.a uqyqfKa ;snqKq ,iaifkkq;a jevla ke;=j hkjd' f.dvla fj,djg wfma fow;a iy fomd ks;ru ysre t<shg ksrdjrKh fjkjd' uqyqKg jvd blaukg l=Kq ¥ú,s tlal .efgkjd' ta ksid wksjd¾hfhka úfYaI i;aldrhla fomd fjkqfjka ,nd fokaku ´k'


msßisÿlu

uq,skau Thd lrkak ´k kshfmd;= msßisÿ lr.kak tl' iuyr úg ldf,lg l,ska .,ajmq ksh wdf,amk;a ;ju Thdf.a ksh u; b;sß fj,d we;s' uq,skau ta ksh wdf,amk bj;a lr .kak' yenehs ksh wdf,amk bj;a lrkak kshfmd;= iQrkak tfyu tmd'


kshfmd;= i;aldrh

mq¿kaj, Nail Polish Remover .d,d mrK lshqfglaia ulkak' kshfmd;= lmk lg¾ tflka kshfmd;= ,iaikg lmd.kak' yenehs kshu, yEfrkak .eUqrg lmkak tmd' Tn leue;s yefâlg lmkak' kshfmd;= w. iqug lrk Nail Filler tflka mßiaiug lmmq kshfmd;= .d .kak'


ll=,a j;=f¾ fmÕùu

fï fldgig Tn b;du leue;s fõú' úvdnr i;shl kshu ieye,a¨jla oefkaú' WKq j;=r fíiug ¨Kq ñgla iy Ieïmq iaj,amhla tl;= lrkak' bkamiq fomh úkdä 20 la muK tys Tndf.k isákak' u;l we;sj Tn leue;s ,iaik ix.S;hg ijkafokak' miqj Tfí fomh ;=jdfhka msi oukak'


ial%í lsÍu

*qÜ ial%í iaj,amhla oud fomd fyd¢ka ial%í lrkak' weÕ w;=,a,k pumice stone tflka iquqÿ f,i hám;=f,a we;s ;o jQ uereK iu bj;a lrkak' fï uereK iu hám;=f,ka bj;a fkdlf<d;a iu ;ofj,d Tfí hám;=,a mef<kak mgka .kakjd' tu.ska hám;=, wdidOk j,g ,la fjkak;a mq¨jka' kshfmd;= ial%í lrk n%Ia tflka kshfmd;= w;=,a,kak' hám;=, muKla fkdfjhs j<¨lr olajdu fyd¢ka fomh ial%í l< hq;=hs' bkamiq ll=,a j;=frka fydao,d ;=jdhlska msi oukak' iïndykh lsÍu ksid ll=f,a udxYfmaYS ,sys,a fjkjd' f,a .ukd.ukh jeä fjkjd' ks, W;af;ackh fjkjd' f,dl= udkisl ieye,a¨jla ,efnkjd' ll=, wdY%s;j we;s fõokd iukh fjkjd'


fudhsiaprhsi¾ l%Sï wdf,amh

Tfí fomd oeka msßisÿhs' fï iuÕu fudhsiaprhsi¾ l%Sï j¾.hla .d, ifï f;;ukh /l.kak ´fka' hám;=,a" j<¨lr iy oKysi olajd fyd¢ka l%Sï .d iïndykh lrkak' ll=,a me,s,d kï fï m%;sldrh lrkak' foys hqI tlal jeia,ska ñY% lr,d hám;=f,a fyd¢ka wdf,am lrkak' lmq fïia folla uq¿ rd;%sh mqrdu odf.k ksod.kak' ta i|yd mdúÉÑ lrk l%Sï iy f;,a j¾. ksid ll=, wdY%s; ifï úh<s .;sh ke;s lrjkjd' kshfmd;a; yefokak mgka .kak ;ek ifï f;;ukh ;sîu fyd| kshfmd;a;la jeãug WmldÍ fjkjd' ta jf.au Èkm;d rd;%sfha§ há m;=,aj, f;;ukh r|jk wdf,amkhla wdf,am lsÍfuka há m;=,a me,Su iïmQ¾Kfhkau kj;d .; yelshs' fuh i;shg fomdrla lrkak' blaukskau Tfí fomd b;du ,iaik fõú'


kshfmd;= j¾K .ekaùu

B<Õg Thd leu;s kï fyd| ksh wdf,amk j¾.hla kshfmd;=j, .,ajkak' thska msßisÿ lr .;a; Thdf.a ll=,aj,g ;j;a ,iaikla tl;= lrdú' yenehs kslkau wiqjk ksh wdf,amkhla .,ajkak hkak tmd' fiaru bjr fj,d kshfmd;= mdg lr .kak' m<uqj kshfmd;af; fíia fldaÜ tl wdf,am lr .kak ´fka' Bg miafia Tn leue;su mdg .d, úkdä lSmhla fõf,kak ;shkak' ;j;a ierhla kshfmd;af; fofjks mdrg;a lshqfglaia .dkak' tal;a fõf,klï b|, fgdma fldaÜ tl .d, kshfmd;a;g iïmQ¾K lula f.k fokak'


m%ùK rEm,djkH Ys,amskS

§msld .=Kfialr

Bridal Salon" kqf.af.dv

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv