නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

Wv we֕ jf.au hg we֕ .ek;a fyd|g ys;kak'''


yevg w¢kak m<¢kak ljqo wlue;s' ld¾hd,hg" .ukg ìukg" úfkdao pdßldjlg" ñ;=rka yuqfjkak hkak ,iaikg ierfikak wfma hqj;shka miqng fjkafk kï kE' tfyu fkao@ wms fldhs fldhs úÈfha ú,dis;d f;dard.;a;;a wfma rej Tma kexfjkak kï ldka;d wms wjOdkh fhduq l< hq;= ;j;a foaj,a ;sfhkjd' wms w¢k we÷u fldhs;rï ,iaik jqK;a wms f;dard.kak hg we÷ï ksid ta iqkaor;ajh wvq fj,d hkjd jf.au fi!LH iïmkak nj;a ke;s fjkjd'''


• frÈ j¾.h jeo.;a''

wfma rfÜ foaY.=K ;;a;ajhg wkqj hg we÷ï f;dard .ekSfï§ fldÜka iy b,diaàka fyda fldÜkaj,ska ksujk ,o frÈ j¾.hla f;dard .ekSu jvd jeo.;a' fldÜka frÈ u.ska isref¾ oyÈh Wrd.kakd w;ru isrerg myiqj we;s lrkjd' ta jf.au Tn ojiska jeä ld,hla ld¾hd,fha tkï jdhqiukh lrk ,o ldurhl .; lrkjd kï Tng jvd;a iqÿiq jkafka blau‚ka úhf<k hg we÷ï j¾.hla f;dard .ekSuhs' tkï khsf,daka iy b,diaàka ñY%j ieliqKq hg we÷ïh' b,diaàka u.ska isref¾ iy mshhqrej, yevh biau;= lrkjd'hg we÷ï ksue jQ frÈ j¾.h ms<sn|j fukau wod< wjia:dj iy ld,h wkqjo hg we÷fï j¾Kho ;SrKh lsÍu ;j;a jeo.;a lreKla'


• YÍrfha yevh jeo.;a o@

ldka;d hg we÷ï w;ßka m%Odk ;ekla ysñ jk fn%ishrh" fldgia lsysmhls' ta ms<sn| oekqj;a ùu ;=<ska Tfí mshhqrej, yevhg iy m%udKhg wkqj Tfí ú,dis;dj i|yd iqÿiqu fn%ishrh f;dard .ekSug úYd, iyhla ,efnkq we;' Tnf.a fn%ishrfha yevh Tnf.a wjia:dj fukau Tn f;dard.;a ú,dis;dj ;j;a iqkaor lrk w;ru ta ;=<ska Tng wd;au Yla;shla we;s lr myiqj jvd;a ;yjqre lrhs'


• ld,h ms<sn| ie,ls,su;a jkak

mßirfha WIaK;ajh jeä ksid Èjd ld,fha§ jvd;a iqÿiq jkafka ,d meye;s hg we÷ï' mßirfha WIaK;ajh rd;%S ld,fha§ wju ksid ;o meyehka f;dard.ekSfï jrola fkdue;' tfiau Tfí ú,dis;djg Tìk hg we÷ï f;dard.ekSug Wkkaÿ úh hq;=hs'


• inka hk;=re fidaokak''

fiaÿï l=vq" inka wdÈh fhdod hg we÷ï fia§u .eg¨jla fkdfõ' kuq;a inka fmK iy fiaÿï l=vq fyd¢ka bj;aj hk;=re fidaod yßkak' tjeks lD;%su øjH ;ejreKq hg we÷ï Ndú;h ksid wdid;añl;d we;súh yelshs'


• fyd¢ka uÈkak''

hg we÷ï fyd|g fidao,d" ;o wõfõ úh<d .kakjd jf.au fyd¢ka ue§u jeo.;a' túg wõjg úkdY fkdjQ úIîc iy È,Sr úkdY ù hkjd'


• ysr we÷ï wÈkak tmd''

ta jf.au hg we÷ula f;dard .ksoa§ isrerg b;du fyd¢ka .e<fmk hg we÷ula .kak' wêl ysr hg we÷ï .ekSfuka Tn wmyiq;djg m;aúh yelshs' ta jf.au ;=jd, fõokd we;sùug;a bv ;sfhkjd' ta jf.au b;du ,sys,a hg we÷ï .ekSfuka jqK;a Tnj wmyiq;djg m;ajkakg mq¿jka' b;du jeo.;a foh Tfí ikSmdrlaIdjhs' hg we÷ï ñ,§ .kak l,ska foj;djla ys;,d n,k tl;a jeo.;a lreKla' wjia:dkql+,j" ú,dis;djg wkqj ksjerÈ yevfha mEkaá j¾.h f;dard .ekSu ;=<ska Tfí we÷ug iy isrerg jeä fmkqula f.k fok w;ru ´kEu ú,dis;djla f;dard .ekSug;a fhdaks fmfofia fi!LHdrCIs; nj ;yjqre lr .ekSug;a Tng yels jkafka Tn ñ,§ .kakd hg we÷ï fyd¢ka fidaod úh<d we£u u.skqhs' thg fya;=j ikSmdrCIdj iy msßisÿlu jf.au Tfí iqjmyiqj;a b;du jeo.;a lreKq ùuhs'm%ùK rEm,djKH Ys,amskS

yisks .=Kfialr

Natural Salon

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv