නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

weysneu ilid .kak jf.au j¾Okh lr.kak;a Wkkaÿ fjkak'''


weysneu lshkafka ;reK Tfí ,iaik u;= lrk ;j;a úfYaI wx.hla'' ta jf.au hqj;shlf. weia lshkafka fndfyda fi!kao¾hd;aul Wmudj,g mdol jqKq wx.hla' weia ,iaik fjkak weiaj,g Wäka ,iaik weysneñ ;sfhkak ´k' ta;a iuyr ;re‚hkaf.a weysneñ ksis f,i jefjkafka ke;sùu jf.au weys neu ye,ShEu fyda ;=kS ùu jf.a foaj,a tlal fndfyda udkisl mSvdjka we;sfjkjd'


weysneu ;ksj ilid .kakjd kï''

fyd¢ka wdf,dalh jefgk ;ekl myiqfjka ys|.kak' lKaKdäh ksis f,i r|jd.kak' ñf,ka jeä jqK;a Tn ;kshu weysneu idod.kakjd kï fyd| Üùi¾ tlla ñ,§ .kak' fõokdj wvq lsÍu whsia lshqí tlla weysneu u; wdf,am lsÍu fyda fudhsiaprhsi¾ tlla wdf,am lsÍu lrkak' weysneu by< ;Srej ilia lrk úg b;du ie<ls,su;a úh hq;=hs' thska jeäfhka .e<jqfKd;a weysneu widudkH ;=kS .;shla .kak bv ;sfhkjd' frdau ;=kla y;rla bj;a lr uola miqmig ù iïmQ¾K rEmh ne,Su jeo.;a' túg w;miqùï wvq lr.kak mq¿jka' ilia l< miqj úfYaI mkdjlska weysneu mSrd" t<shg meñfKk fldgia kshfmd;= lmk fyda weysneu lmk l=vd l;=rlska lmkak'


wvqmdvq we;akï'''

weysneu wvqmdvq iys; kï th mqrjd .ekSug;a l%u ;sfnkjd' Tfí weysneu Tfí fldKavfha mdgg jvd ,d j¾Khla iys; kï" úfYaI vhs j¾.hlska weysneu vhs lr.kak' kuq;a fyd¢ka u;l ;nd.; hq;=hs" Tfí fldKavfha j¾Khg jvd ;o j¾K Ndú; lrkak tmd' tfyu jqfKd;a weysneu wiajNdúlj fmfkkak .kakjd'


ta jf.au fïlma lrk úg Tng whs fn%da fmkais,a tlla" uialdrd fyda whsfn%da mjqv¾ wdOdrfhka weysneu mqrjd .; yelshs'


Ths,a j¾.hla Ndú; lrkak mq¿jka'''

Tfí weys neu j¾Okh lr .ekSu i|yd Tng b;d myiqfjkau ñ,§ .kak mq¿jka' fjf<|fmdf<a we;s m%ñ;s.; Ths,a j¾.hla Ndú; lrkak mq¿jka' ta i|yd fmd,a ^Coconut&" w¾ukaâ ^Almond&" Vitamin E" T,sõ Ths,a ^Olive Oil& iy Castor f;,a jeks f;,a j¾.hla fï i|yd Ndú; l< yelshs' Thdf.a uqyqKg jf.au Tfí weysneu ,iaik mj;ajd .kak;a hï m%udKhlg i;aldr lsÍu b;d jeo.;a' fï f;,a u.ska Thdf.a weysneu ,iaikg ;shd .kak wjYH fmdaIKh fkdwvqj ,nd fokjd' úfYaIfhkau leiag¾ Ths,a Thdf.a weys neu È.=j j¾Okh ùug WmldÍ fjkjd' Thdf.a msßisÿ weÕs,s ;=vqj,ska uDÿj fl¢ iys; l=vd nqreiqjlska f;,a wdf,am lsÍu l< hq;=hs' Thd ojia lSmhla fï i;aldrh l<du Thdg Thdf.a weysneu ,iaikg jf.au È.=j j¾Ok lr.kak mq¿jka' ta jf.au Èkm;d Tfí weysneu mSrkak' ta i|yd iqÿiq n%Ia tlla Ndú; lsÍug wu;l lrkak tmd'


fldaudßld wk.s Ydlhla'''

wfma f.j;af;a jefjk fldaudßld me<hlska lene,a,la lvdf.k msßisÿj fldaudßld uoh bj;a lrf.k Èhrhla jf.a ilia lrf.k weysneñ u; ;jr,d iïndykh lrkak' fufyu úkdä 30-40 la ú;r ;sfnkak wer,d fidaod yßkak' weysneñ u; WIaK;ajh iukh lr,d tajd fyd¢ka jefjkakg wjYH fmdaIKh imhka fldaudßldj,g mq¿jka'


úgñka B Ndú; lf<d;a'''

úgñka B lr,la f.k tys we;s øjKh weys nefuys .,ajd úkdä lsysmhla msßuÈkak' th Èkm;d isÿ lrkak'


W¿ yd,a .=Kodhlhs''

W¿yd,a fyd¢ka fidaod f.k l=vqlr,d fmaiaÜ tl weysneñ u; ;jr,d úkdä 30la ú;r ;sfnkakg yer,d u| riafka j;=ßka fydao,d odkak' fïjdfhka weysneug wjYH úgñka iy fm%daàka ,efnkjd'


t~re f;,a Ndú;h jeo.;a o@

t~re f;,a b;du iaj,amhla weysneu u; rd;%sfha wdf,am lrkak' È.gu i;s lSmhla fïl lrf.k hkak' t~re f;,aj, we;s fïoh iys; fmdaIHodhS ixfhda. Tfí weysneu j¾Okhg b;du fyd| Tiqjla' fï lshmq i;aldr tlla fyda lSmhla fkdjrojdu Èkm;d i;s lSmhla lr,d n,kak' fjki w;aúÈkak Tng mq¿jka'


fmdaIHodhl wdydr fõ,la .;af;d;a

Tn fyd| weysneula ,nd .ekSug Yßrfha we;=<; isg fi!LH iïmkak úh hq;=hs' tneúka" fm%daàk yd úgñka uÜgu Tfí isref¾ jeäug n,mdkjd' ta jf.au kejqï m,;=re iy t<j¿ wdydrhg tl;=lr .;af;d;a Tng Yla;su;a iy fi!LH iïmkak isrerla ysñ lr .kak mq¿jka' tmuKla fkdfjhs weysneu j¾Okhg;a fuh n,mdkjd' fï ksid fm%daàka" úgñka A" C iy hlv wvx.= fmdaIHodhS wdydr fõ,la Èkm;d wdydrhg tl;= lr.kak wu;l lrkak tmd'


fï lshmq i;aldr tlla fyda lSmhla fkdjrojdu Èkm;d i;s lSmhla lr,d n,kak' myiqfjka Tn ys;=jg;a jvd fyd|g Tfí weysneñ ,iaik fj,d" >kj iy wdl¾IŒhj jefvk wdldrh Tngu oel.kak mq¿jkam%ùK rEm,djkH Ys,amskS

yisks .=Kfialr

Natural Salon

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv