නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

.Ejd jf.a fkfjhs'' bj;a lrkak .shdu m%Yak msg m%Yak we;sjk


fïlma lsÍu jf.au fïlma bj;a lsÍu;a yß úÈyg lf<a ke;akï l,a .; fjoa§ uqyqfKa úúOdldr wid;añl;djhka we;s fjkak mq¿jka' ta ú;rla fkfjhs fïlma lrkak jf.au fïlma bj;a lrkak;a ksjerÈ me;a;la ;sfhkjd' ta lshkafka uqyqfKa iu u; wdf,am l< hq;= iy wdf,amk bj;a lsÍug iam¾Y l< hq;= ÈYdjla ;sfhkjd' ksjerÈ l%ufõo mdúÉÑ fkdlf<d;a uqyqfKa /,s jeàï blauka fj,d úhm;a fmkqula f.k fokak mq¿jka'b;ska ksjerÈ wdldrhg fïlma bj;a lrk úÈy .ek oek.ekSu jákjd'


uq,skau l< hq;af;a'''

fïlma bj;a lr .ekSu lr .ekfï§ hïlsis ld,hla jeh lr,d fïh isÿ l< hq;=hs' miqj ysi flia f¾Ldj fyd¢ka meyÈ,sj Èiafjk mßÈ fldKavh msgq mig fyd¢ka .eg .id f.k fï ld¾hh i|yd iqodkï úh hq;=hs'


uqyqfKa fïlma bj;a lrkakg kï'''

fï i|yd yqÕla fokd fndfyda fõ,djg fjf<|fmf<a ñ,§ .kakd ,o makeup remove Ndú; lrkjd' kuq;a fï fjkqfjka mdúÉÑ l< hq;= jkafka fi!uH f*aiafjdIa j¾.hla' f;,a iys; iula ;sfhk flfkla kï f*aiafjdIa tlla tlal ie,sis,sla wï,h ì÷jla tl;= lsÍu jvd;a iqÿiqhs' biafi,a,du f*aIa fjdIa álla w;a,g wrf.k fyd¢ka w;a, msßuÈkak ´k' f*aiafjdIa tflka fyd¢ka fmk toa§ tajd uqyqfKa wdf,am lr fyd¢ka iïndykh l< hq;= fjkjd' iïndykh lsÍfï§ w;a fofla weÕs,s ;=vq ú;rla mdúÉÑ lrkak;a wu;l lrkak tmd' mq¿ka fnda, laf,kai¾ tla iuÕ Ndú; lr uqyqfKa fldka b;d fyd¢ka msßisÿ lr .kak'


oEiaj, fïlma bj;a lsÍfï§

oEia j, fïlma bj;a lroa§ biafi,a,du lrkak ´fka uialdrd bj;a lrk tl' fï jefâg fïouh laf,akai¾ tlla mdúÉÑ lrkak mq¿jka kï b;du id¾:lhs' weiaj, fïlma bj;a lroa§ fyd¢kau u;l ;nd .; hq;= fohla ;uhs mq¿jka ;rï ridhksl øjH wvqfjka mdúÉÑ lrkak ´fka lshk tl' weys neñj, jf.au weys msydgq j, ;jrk ridhksl øjH fndfydu myiqfjka weia ;=<g .uka lrkak mq¿jka' ta ksid weia j,g lsisu ydkshla ke;s fldaudßld fï i|yd mdúÉÑ lrkak' fldaudßldj, we;s fc,suh fldgi weys neñj, wdf,am lr úkdä 20 la muK ;nd fidaod yßkak' Bg wu;rj T,sõ Ths,a fyda fmd,a f;,a Makeup Remover lsßu i|yd b;du;au iqÿiqhs' Bg wu;r Tn Eyelashes Ndú;d lrk flfkla kï Eyelashes bj;a lsßu i|yd o fuh b;du;au iqÿiqhs'


,smaiaála bj;a lsÍu

Bg miafia n,uq fof;d,aj, wdf,am lr,d ;sfhk f;d,a wdf,amk wdrlaIs;j bj;a lrkafka fldfyduo lsh,d' idudkHfhka f;d,a wdf,amk .e,ajQjdu jevg hk flfkla kï meh 9 la 10 la ú;r tajd tfiau ;sfhkjd' f;d,a wdf,amk bj;a lroa§ meh .Kkdjla f;d,aj, ;sì,d j;=rg f;;a jqKq" wõjg úh¿Kq wdf,amk ;uhs bj;a lrkak fjkafka' fï ksid f;d,a wdf,am álla ;Èka f;d,a ;=<g ldjeÈ,d ;sfhkak mq¿jka' ta ksid f;d,a wdf,amk bj;a lrkak mdúÉÑ lrkak mq¿jka fyd|u øjH ;uhs .a,sißka' .a,sißka lshkafka isrerg wys;lr fohla fkfjhs' .a,sißka ksid fof;d,a uDÿ njg m;a ùula isÿ fjkjd' .a,sißka wdf,am lr,d úkdä 20 la ú;r ;sh,d fidaod yeÍu ;uhs l< hq;= jkafka'fuuÕska f;d,a wdf,amk iïmQ¾Kfhkau fof;d,aj,ska bj;a lr .kak mq¿jka'


kslg hg iy fn,af,a fïlma bj;a lsÍu

kslg m%foaYfha úfYaIfhkau kslg hg ;sfhk fïlma bj;a lroa§ l,ska lS wdldrhg uqyqfKa iu u; jQ fïlma bj;a lrk úÈyg lrkak mq¿jka' kuq;a kslfÜ hg m%foaYh msi oeñh hq;=hs' yeu ;siafiu fn,af,a b|,d by<g msi ouñka ;uhs kslg m%foaYfha fïlma bj;a l, hq;= jkafka' kslg Wv me;af;a b|,d my<g" ta lshkafka fn,a, me;a;g msi oeóu iqÿiq keye' kshñ; úÈyg msi fkdoeófuka uqyqfKa iu b;d blaukska úhm;a njla fmkajkak mgka .kakjd'


u;l ;nd .kak''

iïmq¾Kfhkau fïlawma bj;a l< miq wksjd¾fhkau Tn Moisturizer tlla Ndú; l< hq;=hs' fuys§ m%ñ;sh fukau .=Kd;aulNdjh ms<sn| ie<ls,su;a ù wdf,amkh Ndú;hg .; hq;=hs


ljodj;a lrkak tmd''

Tn fldmuK ld¾hh nyq,hs lsh,d fyda uykais lsh,d lsisu Èkl makeup iuÕ kskaog hkak tmd' ta i|yd hïlsis ld,hla jeh lr,d msßisÿj kskaog hkak' ke;akï uqyqfKa /,s jeàï blauka fj,d úhm;a fmkqula f.k fokak mq¿jka' b;ska ksjerÈ wdldrhg fïlma bj;a l< hq;=hs'm%úK rEm,djkH Ys,amskS

fk¿ï fmf¾rd

Cherelux Salon, ndkaia fmfoi"fld<U 07


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv