නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iqÿ iu o ,iaik''@ meyem;a iu o'''@


yevg jevg jf.au ldf.;a fk;a is;a wdl¾IKh fjk úÈfya ,iaikla tfyu;a ke;a;ï iqkaor;ajhla ,nd .kak ldka;djka b;du;a leue;shs' úfYaIfhkau ,iaik lsõj .uka Tng uq,skau u;la fjkafka fjk uql=;au fkfuhs Tfí iu' ifï wjmeyeh ke;s lrkak jf.au iu ,m le<e,aj,ska f;drj ;shd .kak;a fldhs ljqre;a tl jf.a leu;shs'


hqj;shka nyq;rhla ndysr wdf,amkj,ska ,nd .kakd ;djld,sl meyem;a nj ksid uqyqfKa ;sfhk iajNdúl ,iaik;a ke;s lr .kakjd' b;sx meyem;a iula ,nd .;af;d;a fï ;djld,sl ,iaikg jvd lsisÿ w;=re wndOhla fkdue;sj iajNdúl jf.au È.= ld,Sk ,iaikla ,nd .kak mq¿jka'


iu .ek l;d lf<d;a''''

iu lshkafka wfma isref¾ úYd,;u wjhjh lsh,d Tn okakjdo@ wfma isref¾ wj,iaik jid ouñka isrerg iqkaor;ajhla tlalrkafka iuhs' w;S;fha isgu rEm,djkHfha§ iug ,enqfKa iqúfYaIS ia:dkhla" ta ksid iu mxp l,HdKhka f.ka tlla f,i ie,l=ï ,nkjd' ñksiqkaf.a iu úúO j¾Kfhka hqla; fjkjd' Tjqkag Wreu jQ ifï j¾Kh ;=< Tjqkagu wkkH jQ ,iaikla we;s nj wu;l fkdlrkak' iu meyem;a lr .ekSu wm ldf.a;a ySkh jqj;a ,m le<e,aj,ska f;dr kSfrda.S iula uqyqKg tlalrkafka m%shukdm njls' iu iqÿ lr.kak" meyem;a lr .kak" ,iaik fjkak w;S;fha b|,du ldka;djka fndfydu Wkkaÿhs' ifuys j¾Kh ,nd fokafka fu,kska kï j¾Klhhs' fu,kska ifuys wmsp¾ufha ksmojk w;r th jeä kï iu w÷re meyehla o th wvq kï iu meyem;a njla o .kakjd'


Y%S ,dxlslhka nyq;rhg Wm;ska ysñ jkafka ÿUqre fyda ,d ÿUqre meye;s iula' fu,kska j¾Klh wêl iula msysàu iy iu ksrka;rfhka wõ rYañhg ksrdjrKh ùu ;o meye;s iula ,eîug fya;=jla f,i olajkakg mq¿jka' fu,kska ksmoùfï ffi, tl iudk ixLHdjla iEu mqoa.,hl=f.au isref¾ wka;¾.; jqj o" cdk wkqj tajd ksmofjk m%udKh fjkia fjkjd'


iqÿ iula fjkqfjka'''

Y%S ,xldfõ we;eï mqoa.,hka" thskq;a fndfydaúg ldka;dfjda iu iqÿ lr .ekSfï‘ fkdfhl=;a wdf,amk .e,aùfï iy YÍrfha hï wx. fjkia lr .ekSfï wkque;shlska f;dr l%u w;ayod ne,Sug mqreÿ ù isákjd' iug wys;lr fkdfhl=;a ridhk øjH ñY% l< wdf,amk fndfyduhla fjf<|fmdf<ys nyq,j olakg ,efnkjd' fï w;r foaYSh ksIamdok fukau nyqcd;sl iud.ïj, rEm,djkH ksmehqï o b;d ,dNodhS ñ,lg i;=lr .ekSfï yelshdjla ;sfhkjd'


wdf,amk .e,aùu muKla fkdj" YÍrhg fkdfhl=;a Èhr tkak;a lr .ekSu" rdihksl m%;sldr" f,ai¾ m%;sldr fukau fkdfhl=;a fm;s j¾. îfuka o ifï meyeh fjkia lr .ekSug wo jkúg fndfyda ldka;dfjda fm<ö isákjd' tfukau" uqyqfKa iu /,s jeàu j<ld,Sug" fof;d,a úYd, lr .ekSug" miq m%foaYh úYd, lr .ekSug iy folïuq,a Wiaj r|jd ;nd .ekSu jeks fndfyda rEm,djkH lghq;= ksis m%ñ;shlska f;dr ia:dkj,ska bgqlrjd .ekSug ldka;djka fhduq ù we;s njla olakg ,efnkjd'


m%;sM, Nhdklhs'''

iu meyem;a lrjk wdf,amk iy tkak;aj,ska fu,kska ksIamdokh wju lrk w;r" th YÍrfha iajNdúl l%shdj,shg ndOd muqKqjkjd' tfukau ridhksl øjH wvx.= ksIamdok u.ska ifuys by<u ia:rh bj;a lsÍu uÕska wys;lr iQ¾h lsrK iy mßirfha we;s fkdfhl=;a wmøjHj,g iu ksrdjrKh flfrkjd' ifï j¾Kl ìf|k f,ai¾ m%;sldr iy tkak;a lsÍï o fndfydaúg ydksodhS m%;sM, f.k fokjd' iu meye .kajk wdf,amk iy tkak;aj,ska fu,kska ksmehqu wju lrk w;r" YÍrfha iajNdúl l%shdj,shg ndOd muqKqjkjd' fujeks wdf,amk iy tkak;a Èhrj, fndfyda ridhk øjH m%udKhla wvx.= ù we;s w;r" we;eï tajd fkdfhl=;a iafgfrdhsâ j¾. iy f,dayuh øjHhla jk riÈh wê ud;%djla wvx.= lr ;sfhkjd' riÈh iug wjfYdaIKh ùfuka we;af;kau iu iqÿ fjkjd' kuq;a" §¾> ld,Sk Ndú;h ;=<ska jl=.vq frda." iakdhq frda." udkisl wd;;sh" w;mh fjõ,Su" fkdfhl=;a wdidok ;;ajhka iy .¾NŒ ujla kï orejdf.a j¾Okhg mjd n,mEï t,a, fjkak mq¿jka'


jvd ,iaik meyem;a iuo@

ifï meyem;a nj ldka;djlf.a mxpl,HdKfha jeo.;a wx.hls' ldka;djlf.a iqrEmS nj flfrys wef.a ifï meyem;a nj wksjd¾hh wx.hla nj thska fmfka' ifï meyem;a nj hkq yqfola iqÿ meye;s j¾Khu fkdfõ'


wm rfÜ ldka;djkaf.a iu iqÿ meyehg jvd ;f<¿ fyda ÿUqre meyehg yqreh' j¾Kh l=ula jqjo ksfrda.S iu meyem;ah" wdl¾IŒhhs'fuu meyem;a nj wdhq¾fõofha olajd we;af;a ldka;s fyda m%Nd f,ih' iu ksfrda.S kï" meyem;a kï tfukau uDÿ kï th ldka;djlg ,eìh yels uyÕ= odhdohls' meyem;a iulska hqla; nj wfkl=;a wvqmdvqlï uld,Sug iu;a wdNrKhla' meyem;a iu ksfrda.S nfõ ixfla;hla' meyem;a ksfrda.S iula hkq iqÿ meye;s iula fkdfjhs' ifï j¾Kh l=ula jqj;a th ksfrda.S iula kï rej iïm; jeälr fmkaùug iu;a fjkjd' iqÿ iulg jvd ,iaik iula f,i meyem;a iu y÷kajkakg mq¿jka'


meyem;a iula ,nd .kak kï'''

Èklg msßisÿ c,h ùÿre 08 la mdkh lrkak' lD;s%u iy laI‚l wdydr mdk" me‚ ri oE" f;,a iys; foaj,a yels ;rï wvq lrkak' flduvq" fodvï" foys" ;lald,s hqI" ñÈ jeks c,h wvx.= wdydr ks;r wdydrhg .kak' r;=" ly meye t<j¿" m<;=re ks;r wdydrhg tla lr .kak' tys úgñka ta nyq,hs' ì;a;r" uqyqÿ ud¿" weg j¾. jeks úgñka î 2 wvx.= wdydr ,nd.kak' fï wdydr Tfí ifï fld,cka m%;sY;h jeä lrk w;r iu jvd;a meyem;a fjkjd' ksis udkisl iqjh mj;ajd f.k i;=áka bkak' jHdhdu lrkak' Èklg meh yhlj;a iqj kskaola ,nd.kak' ks;r kdkak' msßisÿj bkak' ysre t,shg hk úg iu wdrlaId lrk wdf,amkhla Ndú; lrkak' Tfí iu ksis f,i wdrlaId lrñka " fmdaIKh lrñka /l n,d .kafka kï iqÿ ùug fjk;a ryia wjYH jkafka keye' lD;s%u m%;sldr" wdf,amk" tkak;a" fm;sj,ska w;=re wdndO <Õd lr .kakjdg jvd fidnd oyug <x ù tys úYañ; rE ryia w;a ú¢kak'


m%úK rem,djkH Ys,amS

rïis ryuka

rïis ief,dka" fndre,a,


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv