නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iqkaor rej imqjlg wd¾hqfõ§h m%;sldr


l=vd wjÈfha isg Ôú;h ;sfnk ;=rdjg reje;s nj /l.ekSu i|yd fukau ifuys meyem;a nj /l.ekSu i|yd wdhq¾fõo rEm,djKH l%u fndfyda jeo.;a fõ' rej iïm; .ek Wkkaÿjla olajk wfma ,,kdjka oeka jeä jeäfhka rEm Y%shdj j¾Okh lr .ekSug wfma mer‚ ldka;djka fhdod.;a T!Iëh Ydlidr wdf,amk ms<sn|j Wkkaÿ jk neõ fmfka' fuh fl;rï ie<lsh hq;= ;;a;ajhla o h;a wo fjf<|fmdf<a jvd;au wf,ú jkafka o tjka in|;djla iys; rej jvk ksmehqïh'


l¨ ,m bj;a lr .ekSu i|yd

;,f;,a f;a ye¢ folla T,sõ f;,a f;a yeka|la" wdukaâ f;,a f;a yekaola iuÕ ñY% lr fyd¢ka ifï wdf,am lr fidaokak'


fnda/laia l=vq f;a yeka|la frdai j;=r fldamamhlg r;a jQ T,sõ f;,a fïi ye¢ folla iuÕ ñY% lrkak' ksfjkak ;nd wdf,am lr fidaod yßkak'


weia hg l¿ùu j<lajd .ekSu i|yd''

;lald,s f.ä nd.hlg f,uka hqI f.ä nd.hla yd ly weÕs,s ;=vg yiqjk m%udK lv, msá j;=r l,jï lr weia jgd b;d uDÿj wdf,am lrkak' úkdä 20lg miq bj;a lrkak'


weia u;g YS;lrKfha ;enQ msms[a[d fm;s folla ;nd ñks;a;= 15 la muK isg bj;a lrkak'


l=re,E i|yd

wjYH øjH

fmdä msms[a[d f.ähla

frdai j;=r fldamam 1$2

WKq j;=r 1$2

lmqre fm;s lsysmhla


idok wdldrh

msms[a[d f.äh ishqïj .d f.k tu biaug frdai j;=r fldamam 1$2 la oud msßisÿj W;=rjd ksjd.;a WKq j;=r fldamam 1$2 la oud lmqre fm;s lSmhla l=vqlr oud l=re,Ejg Wv muKla ojig ;=ka j;djla .dkak'


ifï meyeh jeä ùu i|yd''

wjYH øjH

iqÿ y÷ka fïi ye¢ 02

we,a j;=r iaj,amhla


idok wdldrh

iqÿ y÷ka we,a Èfhka ., .d YÍrfha wdf,am lr ñks;a;= úiaila muK ;nd msßiqÿ c,fhka fidaod yßkak'


Èÿ,k iula ,nd .ekSug'''

wjYH øjH

fldl=ï fmd;= iaj,amhla

je,aó iaj,amhla

jo ly fïi ye¢ 2

we,a c,h iaj,amhla


idok wdldrh

fldl=ï fmd;=" je,aó" joly we,a Èfhka ñY% lr .dkak' iu meyem;a fõú'


o;aj, ly meyeh ke;s lsÍu i|yd

wjYH øjH

ly l=vq fïi ye¢ folla"

fmd,a f;,a fïi yekaola

fmm¾ñkaÜ f;,a iaj,amhla


idok wdldrh

fmd,af;,a yd ly l=vq Ndckhlg oud fyd¢ka ñY% lr .kak' Bg miafia fï ñY%Khg fmm¾ñkaÜ f;,a álla tl;= lr kej; fyd¢ka ñY% lr .kak' fmm¾ñkaÜ f;,a fhdokafka ñkaÜ rihla .ekSughs' fuh w;HjYHu ke;''


Ndú; lrk wdldrh

Tfí o;a nqreiqj j;=ßka f;;a lr .kak' bkamiq o;a nqreiqj fuu ñY%Khg ;=<g hï m%udKhla .s,a,jd kej; wrf.k o;a uÈkak' fyd¢ka o;a ál ue§fuka miq úkdä 3-5 lg fkdfidaod isákak' miqj lg fidaod yßkak' kej; fyd¢ka ñY% lsÍfuka miq Tfí nqreiqfõ ;jrdf.k o;a uÈkak'


ÿ¾j¾K iu meyem;a lsÍug'''

wjYH øjH

fldfydU fld< hqI fïi ye¢ 02

lia;=ß ly fïi ye¢ 02

lsß msá fïi ye¢ 01


idok wdldrh

fldfydU fld< fldgd tys hqI fïi ye¢ 2 la .kak' thg lia;=ß ly fïi ye¢ 2la" ó me‚ fïi yekaola iy lsßmsá fïi yekaola ñY% lr ;,mhla fia idod.kak' fuh o Tfí isref¾ w÷re ia:dkj, wdf,am lr úkdä 20 lska miqj fidaod oukak'


ksfrda.su;a flia l<Ulg'''

kEug mehlg l,ska ysig f;,a oeóu" f.or is|.;a fmd,af;,a" ;%sm,d f;,a .,ajkak' kuq;a fiu ;;a;ajh wkqj wfkl=;a f;,a Ndú; l< hq;=h'


ksrka;rfhka Èklg tla j;djla fyda ysi uDÿ iïNdykh lrkak'


f.or§u idod.;a Ieïmq Ndú;h ^lv, msá lsf,da 1 iqÿy÷ka l=vq .%Eï 250 fldfydU fld< l=vq fldam 4-5 ñY% lr wrka ;shd.kak' wjYH úg fïi ye¢ folla f.k th j;=r fldamamhla iuÕ ñY% lr ysfiys .,ajd fidaod yßkak'wdhq¾fõo ffjoH yxisld chiQßh

î'ta'tï'tia ^f.!rj&" ^fld<U&

wdhq¾§ wdhq¾fõo ffjoH uOHia:dkh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv