නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

mdjyka ;ykï


;ñ,akdvq m%dka;fha msysá zzwkaoukaZZ .ïudkhg Tn ixpdrhla fjkqfjka .sfhd;a mdjyka me<| fï .ïudkhg we;=¿ ùug Tng wjir ,efnkafka ke;'iuyr úg fldfydU .yla hgg ù isák jeäysáhka Tjqkaf.a .ïudkhg meñfKk mqoa.,hska mdjyka me<| isákafkao hkak .ek mÍlaId lr;s'Tn mdjyka me<| .ug meñKsfhd;a  fï jeäysáhka úiska ksrdjrK fomhska we;+¨ ùug Tng Wmfoia Èh yelsh'

wjqreÿ 10 la jQ zzwknq ks;S ZZ kï jQ msßñ orejd ksrdjrk fomhska mdi, fj; .sfha mdmeÈfhkah’ Tyqf.ka fï .ek úuid isák úg ÿka ms<s;=r jQfha wfma fouõmsfhda wmsg lshkafk im;a;= fifrmamq me<|f.k .ïudkhg md;enqfjd;a zzuq;Hud,ïud ZZfoaj;dúh fldam fjk njhss'wfma .u wdrlaaId lrkafka fï foaj;dúhhs’ tA ksid wmsg mdjyka ±óu ;ykï’ tA mqxÑ orejdf.a úYajdihhs'

mska;dre l¾udka;fha ksr; 53 yeúßÈ zzlremhshd mdkafâZZ f.a ìß| zzfmÑïudZZ o fï isß;g fnffyúka .re lrk neõ i|yka lrhs';u ìß| f.dú;eka lghq;=j,§j;a mdjyka fkdm<¢k neõ Tyq i|yka lrkafka tA pdß;%h .ek mj;sk ±ä úYajdifhkah'

wmsg orejka y;r fofkla bkakjd' Tjqka ±ka f,dl=hs'tA;a wms orejkag;a nd, ld,fha mgkau ksrdjrkh jQ fomhska Ôj;a ùug yqre l<d' ±ka Tjqka k.rfha Ôj;afjk mqoa.,hska jqK;a ;ju;a .ug toa§ ksrdjrkh jqK fomhska tkak wu;l lrkafka keye'

ck úYajdihkag wkq.; fjñka iy>%fha jqK;a fuu weoySï iy úYajdihkaf.ka ÿria ùug wkaouka jeishkaf.a leue;a;la ke;' 62 yeúßÈ úfha miqfjkzz,laIauka ùrnødZZ wo fjk úg vqndhs k.rfha bÈlsÍï iud.ula mj;ajd f.k hk ±jeka; jHdmdßlfhla jqK;a Tyq wkaouka .%duhg meñfKk úg mdjyka .e,ùug kï wu;l lrkafka ke;'

óg jir 70 lg muK by;§ fldfydU .ia fifjfka zzuq;Hud,ïudZZ foaj;dúhf.a m%;sudjla ;nd mqo i;aldr lsÍfï pdß;%hla wdrïN jQ w;r wog;a th wLKavj mj;ajkq ,efí'tA jf.au fudk ;rï ;rd;srul isáh;a mdjyka .,jd fï .ïudkhg we;=¿ ùfï iïm%odh ;ju;a iudcfhka neyer ù ke;'


mqkHd pdkaokS o is,ajd