නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fiáka ßnkaj,ska mQcd u,la


wjYH øjH


² wÕ,a 1 fiáka ßnka mdg y;rlska ^tlu mdfÜ m%fNao ;o j¾Kfha isg ,d j¾Khg tk fia f;dard .ekSfuka iqkaor;ajh jeä fõ&

² yev lrkak ùÿre .,a" mn¿ fyda fnd;a;ï

² w,jkak .ï ^B 6000 .aÆ&

² .aÆ .ka tlla

² á%u tlla ^kQ,a lmk láka tlla&

² yd*aiSÜ fld<hla

² >klï frÈ lene,a,la

² ljlgqjla iy mekai,la


idok wdldrh'''


Tn imhd .;a fiáka ßnka fikaáóg¾ 8 la È.g isák fia lene,s lmd.kak' tla mdglska ie,lsh hq;= m%udKhlska lene,s lmd.kakg fjkjd'


bka miqj ta ßnka lene,a, folg kjd ;=ka yq,ia wdldrhg kjd.kak' bka miqj á%u tl wdOdrfhka fome;af;ka Wvg kjd u,a fm;a;l wdldrhg yevlr .kak' u,a fm;af;a hg me;a; á%u tflka Wvg kjd r;a lrkak' túg we,fjkjd' ta úÈhg lmd .;a ßnka lene,s ish,af,kau ^mdg fjku fjku isák fia& u,a fm;s ilid .kak'


bka miqj yd*aiSÜ fld<hla wr f.k tys ueo isg fikaáóg¾ 8'5 la ÿrg fikaáóg¾ 1$2 ne.ska i,l=Kq lr .kak' bka miqj ljlgqj wrf.k tu ,laIH yryd rjqï we| .kak' oeka oeka wÕ,a 1$2 ka 1$2 g jD;a;dldr rjqï Tng olskak mq¿jka' th lmd.kak' oeka >klï frÈ lene,a, wrf.k .ï ;jrd ta u; Tn l,ska we|.;a jD;a;dldr lvodis rjqu w,jd.kak' bka miqj jeä frÈ fldgia lmd bj;a lrkak'


oeka wmg u,a fm;s w,jd .kak mq¿jka' ta i|yd .aÆ .ka tlla wdOdrfhka jD;a;dldr frÈ lene,af,a wjidk rjqfï .ï ;jrd .ksñka u,a fm;s w,jd .kak' ta u,a fm;s we,ùfï§ ,d meyefha u,a fm;s wjidk rjqug w,jd .kak wu;l lrkak tmd' tla j¾Khlska u,a fm;s rjqï folla w,jd .kak' ta wdldrhg ßnkaj, meyeh u¢ka u| jeä jk wdldrhg u,a fm;s rjqï we;=<; me;a;g w,jd .kak' ueÈka mn¿" ùÿre fnda, fyda fnd;a;ï w,jd mQcd u, ksujd .kak'


wka;¾cd,h weiqfrka


;udrd m;srK