නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

Handmade Jewellery


Tfí w;skau w,xldrj;a wdNrK lÜg,hla idod .kakd wdldrh wo wms Tng lsh,d fokjd'''


fï i|yd wjYH øjH

² 2'5cm jg m%udKh iys; mEkla

² 3cm m<, ߧmdg iy ks,amdg fld< ;Sre ^Quilling Paper Strips&

² iaf,dgâ l=hs,ska gQ,a  ^Slotted Quilling Tool&

² l;=rla

² w;alï ks¾udK ioyd Ndú; lrk .ï j¾.hla

² w~qjla iy 7 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrfha wdNrK ilid .ekSu ioyd fhdod .kakd fldgia

² .af,aia ^Glaze& fyda la,sh¾ ksh wdf,amk ^Clear Nail Polish&


idok l%uh

fuu ks¾udKfha m<uq fldgi ilid .ekSu i|yd 3mm m<, 45cm È. ks,amdg l=hs,ska fmam¾ ^Quilling paper& tlla f.k 1 fjks cdhdrEmfha fmkajd § we;s wdldrhg 2.5cm jg m%udKhla iys; mEkl w;alï ks¾udK ioyd fhdod .kakd .ï j¾.hla Ndú; lr w,jñka T;d .kak'


oeka th mEfkka bj;g f.k 2 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s mßÈ .ï iaj,amhlska ;olr w,jd .kak' túg 3 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg th idod.; yelsh'


bkamiq 4 fjks cdhdrEmfha fmkajd § we;s mßÈ 3mm m<, 11cm È. ߧmdg l=hs,ska fmam¾ tlla f.k Tn idod.;a fldgi jfÜ T;d fyd¢ka w,jd .kak'


fufia 45cm È. ks,amdg" 22cm È. ߧ mdg" 45cm È. ks,amdg iy 10cm È. ߧ mdg l=hs,ska fmamia ms<sfj<ska mshjßka mshjr T;d .kak'


oeka Tn ;rula l=vd ghsâ fldhs,a ^Tight coil& tlla idod .; hq;=h' ta i|yd 5 fjks cdhdrEmfha fmfkk mßÈ iaf,dgâ l=hs,ska gQ,a ^Slotted quilling tool& tl Ndú; lr 3mm m<, 7cm È. ߧmdg l=hs,ska fmam¾ tlla T;kak mgka .kak' l=hs,ska fmam¾ tl ;olr T;d wjidkfha .ï Ndú; lrf.k w,jd .kak'


Tn idod.;a ghsâ fldhs,a yev;,h 6 fjks cdhdrEmfha fmkajd È we;s wdldrhg wm l,ska idod.;a fldgig ;nd w,jd .kak'


7 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s fldgia 2 l w~qjla Ndú; lr Tn idod.;a fldgig iïnkaO lrf.k ks¾udKh iïmQ¾K lr .kak'


Tng fuu ms<sfj,gu fmkavkaÜ ^Pendant& tlla o ilid .; yelsh'


fï wdldrhg w,xldrj Tn w;skau ilid ms<sfh, lr.;a wdNrK lÜg,h Tng tÈfkod .uka ìuka i|yd fukau W;aij wjia:dj,g jqjo me<¢h yelsh' fujeks wdNrK lÜg,hla Tfí ñ;=ßhlg ;E.s lsÍug o iqÿiqh'


w;alï ks¾udK Ys,amskS

wud kdlkao,f.a

(Ama’s HomeMade)