නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iafgdlskaÜ u,a fmdl=rla youq'''


iafgdlskaÜ u,a oelalu wdihs fkao@ yokak wudre keye' iafgdlskaÜ lïì" frÈ" u,a f¾Kq lfâ .kak ;sfhkjd' f,dl= .dKla fjkafk kE'''


wjYH øjH'''

² iafgdlskaÜ lïì iy iafgdlskaÜ frÈ

² idudkH lïì

² u,a f¾Kq

² fld< mdg .ï fÜma

² fm;a; yev lr.kak m%udK lSmhlska tiaf,daka ng len,s

² w~qjla


idok wdldrh

oeka iafgdlskaÜ lïìh Thd,d leue;s m%udKhg lmd.kak' bka miafi tiaf,daka ng lene,a, jgd T;d f.k u,a fm;a; yev lr .kak' ta úÈhg m%udK lsysmhlska u,a fm;s yod.kak mq¿jka' yenehs b;ska ng len,s ke;;a w;ska yev lr.kak;a neßlula keye' oeka iafgdlskaÜ lïìfha hg fldgi w~qfjka wUr,d yod.;a;= u,a fm;sj,g iafgdlskaÜ froafoka lj¾ lr .kak ´fk' Tng u,g wjYH m%udKhg fm;s yod.kak'

u,a f¾Kq lsysmhla wrf.k wjYH È.g idudkH lïìh lmd f.k tys u,a f¾Kq ;nd .eg .id .kak' B<Õg yod.;a;= fm;s ál jfÜg ;nd ne|.kak ´fk' u, yeÿjg miafi kgqj jgd fld< mdg .ï fÜma w,jd .kak' Tn leu;s m%udKhla u,a ilid tajd tlg ;nd ,iaik u,a fmdl=rla yod.kak oeka Tng mq¿jka' n,kak jdia tlg oud yev l<du fldÉpr yevhs o lsh,d'

wka;¾cd,h weiqfrks
;udrd m;srK