නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iqÿ හිසෙකස් l¿ කරන්න wdhq¾fõofhka úYañ; i;aldr''',iaikg bkak wms ljqre;a leu;shs' ,iaik ms<sn|j l;d lrkfldg ia;%S mqreI fNaohlska f;drj ;ukaf.a ndysr fukau wNHka;r ksfrda.s nj" iqkaor nj ms<sn|j;a ie,ls,su;a ùu w;HjYHhs' flfkl=f.a ndysr fmkqu ms<sn|j ie,ls,su;a ùfï§ ysiflia j,g úfYaI ;ekla ysñfjkjd' ysiflia flfkl=f.a fm!reI;ajh ;reK nj fmkakqï lsÍug m%Odk;u idOlhla f,i ye¢kaúh yelshs' kuq;a wl,g ysiflia iqÿùu wo jk úg iudch ;=< nyq,j olakg ,efnk .eg¨jla njg m;aj ;sfnkjd' fuf,iska ysiflia iqÿ ùug fya;= fudkjdo iy ysi flia iqÿ ùu wju lr .ksñka tA i|yd l< yels wdhq¾fõo i;aldr fudkjdo hkak lshkakhs fï iqodku'


úúO fya;= n,mdkjd o @'''

wmf.a ifuys j¾Kh fukau ysifliaj, j¾Kh wvq jeäùu flfrys fu,kska m%Odk jYfhkau n,mdkq ,nkjd' tA ksid tla tla mqoa.,hdf.a YÍrh ;=< wvx.= jk fu,kska fliaj, j¾Kh l¿" ÿUqre fyda r;= iqÿ wd§ jYfhka wvq jeä ùu isÿ fjkjd' idudkHfhka wm jhig hkúg§ ysiflia j, wvx.= j¾Kl o l%u l%ufhka wvq ùula isÿ fjkjd' tA ksid j¾Kl ffi, ñh .sh úg ysiflia iïmQ¾Kfhkau iqÿ meye .kq ,nkjd' ysiflia wl,g iqÿùu i|yd cdkuh n,mEuo fya;= fjkjd' tkï ujqmshkaf.a ysiflia Tjqka jhig hEug fmr isÿ jQjd kï orejkaf.a o ;reK wjêfha§u ysiflia iqÿ úh yelshs'

Bg wu;rj úgñka B, B12 hk úgñka j¾. j, W!k;dj ksid;a ukaofmdaIKh" rla;ySk;djh" ;hsfrdhsâ .%kaÓfha l%shdldß;ajh wvqùu ksid;a mSki wd§ frda. ;;a;ajhka ksid;a ysiflia iqÿ úh yelshs'


Tfí wjOdkh fhduq lrkak'''

we;eï frda. j,g §¾>ld,Skj m%;sldr ,nd .ekSfï§ o ysiflia wl,g iqÿ úh yelshs' óg wu;rj ojfia jeä fõ,djla jdhq iólrKh lrk ,o ldurj, iem myiq jdyk j, isàfukao wêl iS;, j;=r iakdkh lsÍu" rd;%S ld,hg iakdkh lsÍu" ksÈ jeÍu" mskakg ksrdjrKh ùu" úi iys; lD;%su wdydr mdk wdÈh ks;r ,nd .ekSu ksido ysiflia blaukska iqÿ meyehg yeÍu isÿ úh yelshs' tA jf.au iun, wdydr fõ,la fkd.ekSu" rEm,djkH i;aldr isÿ lsÍfï§ Ndú; lrk úúO ridhksl øjH ksid;a blaukska ysi flia iqÿ úh yelshs' WodyrK jYfhka ysiflia j¾K .ekaùu" ysiflia iaÜf¾Ü lsÍu" *¾ï lsÍu" Ífndkaäx lsÍu wd§ ysiflia ieliqï §¾> ld,Skj isÿ lsÍfuka o ysifliaj, j¾Kh blaukska iqÿ meye .ekSu isÿ úh yelshs'


wdhq¾fõo i;aldr rdYshla ;sfnkjd'''

tkï f.dgqfld<" fudkrl=vqïìh" bruqiq" uql=Kqjekak" lSlsߢh" fk¿ï w," yd;djdßh" fmd,a m,d" lrmsxpd" ¨Kqú, hk øjH j,ska l=uk j¾.hlska fyda idod.kakd ,o le| j¾.hla i;shlg Èk ;=kla muK mdkh lsÍu b;d u iqÿiqhs'


Bg wu;rj ysiflia i|yd isÿl, yels i;aldr jYfhka'


ksl fld<" fmdl=re jou,a" fjksje,a.eg" iejekaord uq,a ;eïnQ c,fhka ysi fidaokak'

wuq fk,a,s" foys hqI iuÕ ñY% fldg kEug fmr ysfiys wdf,am lrkak'


fjr¿ fld< fldgd hqI ysfia wdf,am lsÍu iy ysiflia fidaokak'


lSlsߢh" uql=Kqjekak" f.dgqfld<" t<lsß fyda c,h iu. ñY% fldg wUrd wdf,am lsÍu lrkak'


r;au,a lel=¿ l=vq lSlsßÈh yd fmd,a lsß iuÕ ñY% fldg wdf,am lrkak'


fldaudßld uoh ì;a;r ly uoh iuÕ ñY% fldg wdf,am lrkak'


ÿïue,a, fld< we,aÈfhka wUrd ysfiys wdf,am lrkak'


ks,a wjßh fld< fldgd ñßld hqI wdf,am lrkak'


fmdl=re jo jou,a c,h iu. wUrd wdf,am lrkak'


wr¿" ;smams,s" wejßh fld<" iy,a leo iuÕ wUrd wdf,am lrkak'


foys fld< hqI" foys hqI" fmd,alsß ysre t<sfhka r;ajkakg ;nd wdf,am lrkak'


;, f;,a fyda fmd,af;,a j,g fk,a,s l=vq oud is| .;a f;,a wdf,am l< yelshs'


lrmsxpd fld< oud r;alr .;a fmd,a f;,a j,ska is| .;a f;,a wdf,am lrkak'


lSlsßÈh hqI ;, f;,g oud is| .;a f;,a wdf,am lrkak'


foys .eg W¿yd,a ;ïnd ysi fidaokak'


fujeks wdhq¾fõ§h fT!IO u.ska ysiflia fia§u u.ska b;d blaukska wl,g ysiflia iqÿùu we;=¿ ysiflia iïnkaO fndfydauhla .eg¨ blaukska u úi|d.; yelshs'wdhq¾fõo ffjoH

yxisld chiQßh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv