නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ifï úh<s.;sh .ek ÿla jqK ldf, bjrhs - wdhq¾fõ§h rEm,djkH m%;sldr ;sfhkjd
jhia fNaohlska f;drj ldka;d md¾Yjh ;ukaf.a rE imqj" iqkaor;ajh .ek f.dvla  ys;kjd fka' b;ska úh<s iu lshkafka ta yefudagu ;sfhk m%Yakhla' úh<s iula ;sfhk wh ;ukaf.a iu .ek jeä wjodkhla fokak ´fka' fudlo úh<s iu b;du blaukska /<s jeàfï yelshdjla ;sfhkjd' tfyu fjoa§ jhig jvd jhi fmkqula .kakjd' ta ksid úh<s iula ysñ flfkla fï ;;a;ajfhka .e,fjkak ifï iajNdjh y÷kd .ekSu;a" ksfrda.S nj mj;ajdf.k hdu .ek;a jvd ie,ls,a,la olajkak ´k'


iudch ;=< úYd, .eg¨jla fj,d'''

wdhq¾fõohg wkqj fi!LH iïmkak wdydr fõ,la muKla fkdfjhs" fyd| fodaY iu;=,s;;ajh iuÕ ,efnk iu /ljrKhla uÕska úh<s ifï .eg¨ myiqfjka iqj lrkak mq¿jka' jd; yd ms; ,laIK ksfhdackh lrk jg fodaYfha wiu;=,s;;djh ksid iu úh<Sug ,lajk nj wdhq¾fõofha meyeÈ,s lrkjd' jd; fodaI W;aikak ùu fya;=fjka reêr ixirKhg ndOd we;s jk ksid tuÕska Ouks" flaIkd,sld iy iakdhq úh<Su fya;= fjkjd' YÍrfha fïo .%kaÓj,ska ksl=;ajk fïoh m%udK wju jqKdu wfma iu fõf,kak n,kjd' ta jf.au ;j;a iuyr whg Wmam;a;sfhkau ysñ iu úh<s tlla fjkak mq¿jka' ta lshkafka cdk j,skau Wreu jqKq ;;a;ajhla' tfyu;a ke;kï úúO foaY.=‚l idOl ksid;a jerÈ wdldrfha wdf,amk .e,aùu ksid;a" ksfrda.S iula i|yd wjYH lrk ksis fmdaIŒh .=K fkd,eî hdu ksid;a "ks;r ks;r ysre rYañhg ksrdjrKh ùu ksid;a fujeks ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka' fuu .eg¨ldÍ ;;a;ajhka yereKq úg úh,s iu i|yd fmdÿfõ okakd fya;= w;r wd¾ø;djh iy WIaK;aj uÜgï j, fjkiaùï" inka" Ieïmq" äg¾ckaÜ" äfhdav%kaÜ iy m%;snelaàÍh inka wêl f,i Ndú;d lsÍu" È.= WKqiqï iakdkh lsÍu" wêl f,i laf,daßfkag l< c,h iy ;gdl o fya;= fjkjd'


úh<s iula we;s nj y÷kd .kafka flfiao@

Tn iakdkh lrk wjia:djl fyda  msyskSu isÿ lr wjika jQ jydu ifï ;o nj oefkk w;r iug r¿ njla oefkkjd kï th úh<s ifï ,laIKhla fjkjd' Bg wu;rj fkdfmfkk isÿre "ifï leiSu" oeú,a, .;sh "isyska f¾Ld" u;=msg bß;e,Sï" .eUqre bß;e,Sï" ÿ¾j¾K ùu" j¾Kl" r;= meyeh" f,a .e,Su hk ;;a;ajhka úh<s iu ksid we;s fjkak mq¿jka' úfYaIfhka úh<s iula mj;sk úg Tfí w;a iy ll=,a j, msgqmi r¿ iajdNdjhla fmkakqï lrkak mq¿jka''


m%;sldr .ek idlÉPd lsÍug fmr''

úh<s iula ysñ fndfyda fofkla fï úh<s nj ke;slr .kak neßfjhs lsh,d ÿla fjkjd' t;a Tng lrkak ;sfhkafka yßu ir, fohla muKhs' ta ;uhs jeä mqr j;=r mdkh lrk tl' ifï f;;ukh /l .kak lrkak ;sfhk fyd|u úi÷u ;uhs tal' ta ksid ojilg imsfrkak ´k ffoksl c, wjYH;dj wksjd¾fhka iïmQ¾K lrkak' lsisÿ úfgl WKqiqï j;=frka iakdkh lrkak tmd" iu fidaod msßiqÿ lr .;a miq fudhsiaprhsiska Ndú;d lrkakk" uDÿ inka Ndú;d llrkak" iakdkh l< ú.i fudhsiaprhsia" fndä f,daIka" tia'mS't*a w.h jeä ika l%sï Ndú; lrkak" is,ala iy l¿ meye;s frÈj,ska je<lS lmq jeks we÷ï Ndú;d lrkak" ysre t<sfhka Yßrh wdrlaIdldßj ;shd .ekSu jeks l%ufõohka tÈfkod Ôjk rgdjg tl;= lr .kak mq¿jka'


fndfyda wdhq¾fõo m%;sldr w;r'''

úh<s ifï frda. ;;a;ajhka iukh lr .ekSu i|yd iakdkh lsÍug fmr f;,a iïndykh" ff;, Odrd" msKav iafõo jeks ndysr m%;sldr isÿ lrkak mq¿jka' fiajdodhlhskaf.a wjYH;djh iy ifï úh<s iajNdjfha nrm;,lu wkqj Ydlidr j,ska hq;= wka;¾.;.; ieliqï ilia lr hq;= fjkjd' m%;sldr uÕska úh<s iu wvq lsÍfuka miqj;a iu fyd¢ka kv;a;= fkdl<fyd;a fuu ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka' fï ksid iu /l .ekSu b;d jeo.;a fjkjd


fkajdisl wdhq¾fõo ffjoH
ysre‚ mQ¾Ksud rkam;s
Crystal Luxury Ayurudic 


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv