නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

f,dal <ud Èkh fjkqfjka mqxÑ mq;=g ÿjg w¨;a úosfya Pen Holder


f,dal <ud Èkh wm ieurefõ óg Èk lsysmhlg l,ska' tfia jqj;a tA fjkqfjka Tfí ÿjg" mq;dg is;a jv jvd;a i;=gqjk wdldrfhka ;Hd.hla ,nd §ug Tng yelshs'

ÿjf.a" mq;df.a fmd;am;a ;nk fïihg tfyu ke;akï orejd mdvï lrk fïihg jvd;a w,xldr mekai,a mEka r|jkhla Tng ;s<sK f,i Èh yelshs'

fjf<| fmdf<ys we;s fujks WmlrK ñ,§ .kakjdg jvd Tfí oE;skau ks¾udKh lr Èh yels kï fldmuK wf.ao @'

fuys m<fjk PdhdrEm lsysmfhka Tn leu;s tlla ks¾udKhlr orejdg ;s<sK l< yelshs' th ks¾udKh lr.kakd wdldrh my;ska ±lafjhs'wjYH øjH

  • bj;,k ma,diaála fyda áka tlla
  • f.daks kQ,a
  • .a¨.ka tlla (Glue Gun)
  • w,xldr lsÍug frkao j¾K lSmhla
  • f*,aÜ yd fnd;a;ï jeks foa'


idod .kakd wdldrh

m<uqj áka tl fyd¢ka msßisÿ lr úh,d .kak' f.daks kQf,a we;s wkjYHh fl¢ bámkaoulska b;d m%fõYfuka mq¿iaid .kak' ó,`.g msßisÿ l< áka tfla hg isg f.daks kQ, b;d <`.ska áka tl jgd w,jd .kak' f.daks kQ, w,jd .ekSug .a¨.ka tl Ndú; lrkak'

f*,aÜ frÈ j,ska u,a yd fld< lmd rgdjlg w,jd .kak' ;rula m<, f¾kao fldgila áka tfla lg jgd w,jkak' fnd;a;ï jeks foa fhdod f.k w,xldr lr .kak' pQá mq;dg ÿjg w,xldr mEka" mekai,a r|jkhla fufia myiqfjka idod fokak'


m%ùK w;alï ks¾udK Ys,amsKS
jika.s .=Kr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr