නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

jQ,aj,ska mqxÑ orejkag ks¾udK''


fyd|u foa orejkaghs' ks¾udKYS,S oremrmqrla ìys lsÍu Wfoaid ljo;a ks;e;ska odhl;ajh imhk kj,sh wms <ud Èkh fjkqfjka fmdâvkag Tkak wmQre ks¾udKhla f.k wdjd'

jeä uqo,la úhoï fkdlr jeäysáhkaf.ka Woõ fkdf.k b;du myiqfjka fmdä;a;ka wdiu wdi ldgqka pß; fï úÈhg ks¾udKh lr.kak mq¿jka'
wjYH øjH

  • j¾K lsysmhlska jQ,a
  • ldâfndaâ fldgia lsysmhla
  • l;=rla
  • mekai,la
  • nhskav¾ .ï


ks¾udKh lr.kakd wdldrh

ÿfõ mqf;a" uq,skau Tn lrkaKg ierfik ks¾udKh ms<sn`o woyila we;s lr .kak' Bg miafi ldâfndaâ fldgila f.k Tng wjYH ks¾udKfha o< ie,eiaula we| .kak' ys;kakfld Thd ks¾udKh lrkak hkafk w,sfhla lsh,d' tfykï Thd ldâfndaâ fldgil Thdg wjYH m%udKhg ,iaiku ,iaik w,sfhl=f. rEm igykla we| .kak' B <Õg ta rEmh lmd .kak'

oeka fïl rEmhla ú;rfk' kuq;a wmsg ;%sudK yevfha if;l= ks¾udKh lr .kak wjYHhs' ta ioyd wmsg mq¿jka  wjYH yevj,g l=vd ldâfndaâ fldgia lmd f.k wms l,ska lmd .;a i;a;aj rEmh u; w,jñka ;%sudK yevhla ilid .kak' mska;+r foi n,d ta ms<sn| Tng woyila .kak mq¿jka'

B<.g Tn ilid .;a wdlD;sh f.k b;du iSrefjka <Õ <Õ jQ,a T;ñka ysveia fkdfmfkk f,i wdlD;sh jQ,aj,ska wdjrKh lr .kak' tys§ wdlD;sh jgd jQ,a t;Sug fmr nhskav¾ .ï iaj,amhla wdf,am lr .ekSugo wu;l lrkak tmd' úfYaIfhka u fuys§ j¾K ixl,kh b;du jeo.;a' wjYH wdldrhg  tla tla fldgig wjYH j¾Kj,ska jQ,a fhdod .ekSu u.ska ks¾udKh jvd;a w,xldr lr .kak mq¿jka' weia" lka" lg wd§ fldgiao uid .ekSug fyda we| .ekSug yelshdj mj;skjd' wjidkfha mn¨ fyda fjk;a úis;=re foa tl;= lrf.k wjYH mßÈ ks¾udKh ;jÿrg;a w,xldr lr .kak mq¿jka'wkqmud fyar;a