නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

mqxÑ orejkag SUN Hat
mqxÑ fodaKs,d oÕldrhs' yqr;,a' wïudf.a wdorh;a ta jf.auhs' ta ksid yels iEu úgu foda‚j ,iaikg yev lrkak wïu,d yßu leu;shs' ,iaik f;dmamshla uy,d foda‚f.a ysi irikak mq¿jka jqfKd;a foda‚ f.dvla i;=gq fõú' fuys oelafjkafka Èh‚hlg" fhdjqka Èh‚hlg f.or§u uid Èh yels f;dmamshla wo wms Tng bÈßm;a lruq' 'Èh‚hf.a we÷fï j¾Khg .e<fmk j¾Khlska h uid .; yelshs' tfia fkdue;s kï mdúÉÑ lr w,audßfha bj; oud we;s fvksï l,siulska jqjo uid .; yelshs'


wjYH øjH

  • j¾Kj;a ,skka"fmdma,ska frÈ
  • ,hskska ioyd frÈ
  • .e<fmk kQ,a


wjYH ññ ,nd .kakd wdldrh

  • Èh‚hf. lk ,.ska ysi jfÜ m%udKh uek.kak
  • ysi uqÿfka isg lk ,.g Wi


my; wdldrhg m;frdu ilia lr .kak
oeka wms fldgia tl;= lr .ksuq'm<uqj m;frdu ldâfndaâ j, we| ilialr .kak'wÕ,a 1$2 ueyqï jdis ;nd frÈ fldgia yd ,hskska fldgia ish,a, lmd.kak' uqøs; ;%sfldaKldr fldgia yh tlg uQÜgq lr.kak' ,hskska fldgia 6 o tf,i tlg tl;= lr uid.kak' oeka ysfia m%udKhg uid.;a rjqï fldgia fohla wmsg we;' oeka wmsg we;af;a f;dmamsh jfÜ we;s fldgihs' thskao fldgia folla wjYH fõ' tkï uqøs; yd ,hskska fldgia f,ihs' wm l,ska uid.kak uqøs; rjqï fldgi"uqøs; frÈj,ska lmd.;a f;dmamsfha jfÜ fldgi yd iïnkaO lr.kak',hskska fldgio l,ska uid.;a ,hskska rjqug iïnkaO lr.kak' oeka wmsg uqøs; frÈ j,ska yd ,hskska j,ska uid ksu lr.;a f;dmams folla we;' B<Õ wjia:dfõ§ fyd|msg we;=<g ;nd f;dmams fldgia fol lKmsg me;af;ka jfÜ uid .kak' ueyqu ueiSug mgka .;a ;ek isg jfÜgu uidf.k wjidk ;ekg wÕ,a folla muK ysveila ;nd ueyqu k;r lrkak' tu ysvei w;frka f;dmamsh fyd| msg yrjd f.k wjqÜ,hska lr.kak' w,xldr jQ f;dmamshla Èh‚hg ;s<sK l< yelsh'


w;alï ks¾udK Ys,amsŒ
bf¾Id wfífldaka