නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

lshùfï udih myqjqK;a wfmka ;E.a.la''''
Creative BOOKZS


Tlaf;dan¾ lsh,d lshkafk lshùfï udih' jeä jeäfhka fmd;a ñ,§ .kak" fmd;a lshjk fï ld,iSudfj Thdg f.dvlau jeo.;a jk fohla ;uhs nqlaud¾la tlla lsh,d lshkafk' b;sx Tkak b;du w,xldr l,d;aul nqlaud¾la folla ks¾udKh lr.kak yeá wms wo lsh,d fokjd'


bj;,k à nE.fhka wmQre nqlaud¾la tlla'''''
wjYH øjH

  • bj;a ouk à nE.hla
  • mskai,la
  • wjYH j¾K


ks¾udKh lr .kakd wdldrh'''

fïflÈ wmg f;a iE§ug Ndú; lr wm bj; ouk à nE.a Ndú; lrkak mq¿jka' uq,skau à nE.fha hg fldgi lmd tys we;s f;a l=vq ál bj;a lr th kej; j;=frys fmd.jd we;=<; fydÈka msßisÿ lr fydÈka úh,d whka lr .kak' miqj Tn leu;s wdldrfha is;=jula tys weo j¾K .kajd w,xldr lr .kak mq¿jka' ta ioyd *eíßla fmakaÜ fyda Èh idhï Ndú; l< yelshs' ;jÿrg;a w,xldr lr .ekSu ioyd à nE.fha kQ,a fmdg o wjYH f,i j¾K .kajd tys fl<jrg Tn úiska ilia lr .;a w,xldr ge.a tlla tla l, .ekSug mq¿jka'


b,diaála nqlaud¾la tlla