නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

bj;,k frÈj,ska lEu ldurhg w,xldr fÜn,a ueÜ'''


uq¿;ekaf.h lshkafka .Dy‚hf.a rdcOdkshhs' tys msßiqÿnj;a ms<sfj<;a /`§ ;sfhkafka wef.a yelshdj u;hs' <sm ;enQ WKqiqï n÷ka w,a,kak" <sfmka n÷ka bj;a lrkak frÈ fldgila ;sfhkak ´k' tjeks frÈ fldgila ke;akï Tfí uq¿;ekaf.hs f,dl=u wvqjla ;sfhkjd' ta i|yd mrK frÈ fldgia Ndú;d lr,d n÷ka ;shkak mq¿jka fïi orK ilikak mq¿jka kï th fndfydu wf.hs' fudlo fï fldúâ iufha ksjigu fj,d bkak tfla ld,h wmf;a hjkafka ke;=j w¾:j;aj .; lrkak fhdod .kak mq¿jka'
wjYH øjH

  • .e,fmk j¾K lmq frÈ wjYH m%udKhg
  • meäka wjYH m%udKhg
  • ,hskska wjYH m%udKhg


idok wdldrh

m<uqj w`.,a 1 1$2 la m<, .e<fmk j¾K  frÈ má lmd .kak' ó<Õg meäka yd ,hskska fldgi ne.ska lmd.kak' th Tn leu;s mßÈ iup;=ri%" iDcqfldaKdY% fyda jD;a;hl yevhla f,i lmd .kak' ññ lemSfï§ WodyrK f,i iup;=ri% 10˜ × 10˜" iDcqfldaKdi% 10˜ × 12˜ yd jD;a;fha wrh 4˜ wd§ f,i lmd .; yelsh' fuu ññ Tn leu;s mßÈ fjkia lsÍug yelsh' lmd .;a frÈ má .e<fmk j¾K wkqj rgdjlg  uQÜgq lr .kak' fuu uQÜgq l< frÈ fldgi by; lmd.;a meäka $ ,hskska  fldgfia ññ wkqj ilia lr.kak' ó<Õg tu frÈ fldgi ,hskska yd meäka fldgi hk fldgia ;=ku iïnkaO jk f,i b;d ir, l%uhlg l=hs,aÜ lr.kak' wjidkfha .e,fmk mhsmska tlla jfÜg w,a,d ir, fÜn,a ueÜ tlla idod .kak'