නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

lelagia wdorjka;hskag


FELT CACTUS CRAFTS
lelagia tfyu;a ke;a;ï ir,ju lsõfjd;a mf;dla Ydl jeùu wo Wkaudohla fj,d' ta ksidu ta wdY%s; úúO úis;=re ks¾udK ìysùu;a oeka áflka ál isÿ fjkjd' b;sx lelagiaj,g wdof¾ Thd,g fï ks¾udKh jvd;a jeo.;a fõú' lelagia j¾. rdYshla ;sfnkjd' tys § ta ta j¾.j, yev tllsfklg fjkia' ta ksid lD;%Su ks¾udK f,i tajd ks¾udKh lsÍfï l%u tlsfklg fjkia fjkjd' wo wms lsh,d fokafk takac,a úka.a ^Angel wing&" fcdai*a fldaÜ ^Josephzs coat& jeks lelagia j¾.hla myiqfjkau ks¾udKh lr .; yels wdldrh hs'


wjYH øjH

  • fld< meye;s f*,aÜ frÈ fldgila
  • kQ,a b`Èlgq
  • l;=rla
  • mekai,la
  • fv%fia fïlska ldnka fld<hla iy lvodishla


ks¾udKh lr.kakd wdldrh

uq,skau lvodish f.k Tng wjYH m%udKfha lelagia Ydlfha o< ie,eiau we`o .kak' miqj th f*,aÜ frÈ fldgi u; ldnka fld<h wdOdrfhka msgm;a lr .kak' tys§ frÈ fldgia iudkj folg kjd msgm;a lr .ekSu jvd iqÿiqhs' ukao wmg ks¾udKh lsÍu ioyd weo.;a o< ie,eiau iys; frÈ fldgia folla wjYH jkjd' miqj w`.,a Nd.hla muK ueyqï jdis ;nd frÈ fldgia u; we`o.;a rEmh lmd fjka lr .kak' miqj frÈ fldgfia fyd| me;s fol we;=,a me;a;g isák fia ;nd b`Èlgq kQ,a Ndú; lr meäka msrùug újrhla b;sßjk fia jfÜ uid .kak'

miqj újrh wdOdrfhka uid.;a fldgia fydo msg yrjd' újrfhka we;=<;g meäka mqrjd .kak' fyd¢ka meäka mqrjd ks¾udKh msßmqkaj ilid f.k ueyqï jdi we;=<;g kjñka fkdfmfkk fia újrh uid ks¾udKh iïmQ¾K lr.kak' ;jÿrg;a ks¾udKh w,xldr lr .ekSu i|yd .e,fmk j¾Khkaf.ka l=vd f*,aÜ frÈ fldgia Ndú; lr l=vd u,a ilid tlalr .kak;a mq¿jka' ta jf.au ks¾udKh jgd kQ,a Ndú; lr úúO rgd ujkak;a mq¿jka' wjidkfha Tn ilid .;a lelagia Ydlh l=vd u,a fmdaÉÑhl r`ojd ksji w,xlrKh i`oyd myiqfjkau Ndú; lrkak Tng yelshdj mj;skjd'


wkqmud fyar;a