නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

bj; ouk nvbß`.= fmd;af;ka ksuejqKq il=rd u,a fldu,sh'''
il=rd u,a yd neÈ ixialD;shla wfma rfÜ fkdue;s jQj;a il=rd u,g wms ljqre;a wdofrhs' úfYaIfhka cmka ixialD;shg ,eÈ ljqre;a Bg olajkafk oeä we,aula' ta ksidu b;du myiqfjka il=rd u,a ks¾udKhla lr .kak wdldrh wo wms lsh,d fokjd'


wjYH øjH

  • nvbß`.= fmd;=
  • j¾Kl
  • .ï fÜma
  • isyska lïì ^f.aÊ 26 jeks&
  • l;=rla
  • wdOdrlhla ^u,a r`ojd .ekSugilia lr.;a&
ks¾udKh lr .kakd wdldrh

uq,skau nvbß`.= lr,aj, msg;ska we;s fld< meyehg yqre msg; fmd;= lsysmh bj;alr we;=<; we;s <má lymehg yqre fmd;= .,jdf.k tajd fyd`Èka úh<d .kak' miqj frdai meyefhka fyda r;= meyefhka wjYH j¾K f.k úh<d .;a nvbß`.= fmd;= j¾K fmdjd .kajd .kak' j¾K .kajdf.k tys f;;ukh bj;ajk ;=re kej; fyd`Èka úh<d .kak mq¿jka' oeka j¾K .kajd .;a nvbß`.= fmd;= f.k il=rd u,a iE§ug wjYH fm;s lmd .kak mq¿jka'

fm;s lmd.;a miq l;=re ;=v u; ;nd fomig wÈñka u,a fm;af;a yevh ishqïj ilia lr .kak'

B<`.g uq,skau uf,a ueo f¾Kq fldgia ilia lr .kak wjYHhs' ^ta i`oyd j¾K fkd.kajk ,o nvbß`.= fldgila fyda lymdáka j¾K .kajk ,o nvbß`.= fmd;= Ndú; lrkak mq¿jka& w`.,la muK m<, w`.,a folla muK È. È.;s nvbß.= fmd;= lene,a,la f.k tys w.ska fjka fkdjk f,i isyska ;Sre j,g lmd fjka fkdjQ fldgi lïì fldgil .eg.id .kak' oeka iSrejg ilid .;a il=rd fm;s u,a f¾Kqj jgd tlalr .kak' tys§ tla u,la i`oyd fm;s myla tlalr .ekSu m%udKj;a' oeka .ïfÜma tl uf,a uq,a fldgfia isg kgqfõ my<gu T;d .kak'

fï wdldrhg Tng wjYH m%udKhg u,a iy fmdfydÜgq ks¾udKh lr .;a miq lmd msßisÿ lr ilia lr .;a w;= lene,a,la fyda u,a n`ÿkla f.k ilid .;a u,a tlalr w,xldr il=rd u,a ks¾udKhla myiqfjka  ilia lr.kak mq¿jka'


wkqmud fyar;a