නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

uq¿;ekaf.hs ms<sfj,g wïug tam%ka tlla uyuq'''
uq¿;eka f.h w,xldrj ;nd .ekSug .Dyskshka olajkafk wkqmfïh W;aiyhla'ieneúkau Tfí ksjfia úis;a; ldurh ;rugu uq¿;ekaf.h;a msßisÿj yd w,xldrj ;nd .ekSu jeo.;a'

tfukau bjqï msyqïj, ksr; ùfïÈ Tfí msßisÿ lu;a jeo.;a' úfYaIfhka ly"b`.=re" r;=Ækq" iqÿÆkq jeks øjH ñßia .f,a ;,k úg tajdgfha biau Tfí we`.g yd we`o isák we`ÿug úis ùug we;s bvlv by<hs' ta ksid tam%ka tlla we`§u jeo.;a' Tn ta fjkqfjka w`Èk tam%kh "Tngu ilia lr .; yelskï fld;rï wf.ao@  ta ksid wo wms Tnj tam%khla ilid .kakd wdldrh ms<snoj oekqj;a lsÍug is;=jd'


wjYH øjH

  • úúO j¾K lmqfrÈ fyda fvksï frÈ
  • ,hskska i|yd gemdgd frÈ ^lmq frÈ jqjo iqÿiqhs&
  • fmam¾ iaá*a


idod.kakd wdldrh

m<uqj 1 rEm igyfka § we;s ññ wkqj m;frdu idod .kak' f;dard.;a ;ks j¾Khl frÈ f.k m;frdu wkqj frÈ fldgila lmd .kak' fuysÈ ,hskska fldgio lmd.kak' fï fldgia i|yd ueyqï jdis ;eîu wjYH ke;'

ó<Õg Tn leu;s rEmhla wjYH m%udKhg úYd, lr.kak' tys yev;, fjkalr .e<fmk j¾K frÈ lmd .kak'

tu frÈ fldgia fmam¾ iaá*a j, w,jd.kak' tu w,jd.;a frÈ fldgia Tn leu;s mßÈ ir, we*a,sla l%uhla Ndú; lr tam%ka m¨jg we*a,sla lrkak'

tam%kgh fmdlÜ tlla fyda folla w,a,d .kak'

rEmfha fmkajd we;s mßÈ fldaâ fyda frÈmá tam%ka tlg w,a,d .kak'
miq j wjidkfha w,xldr lr .;a tam%kfha bÈßmi m¨j yd ,hskska fldgi tl u; tl ;nd iïnkaOlr .e<fmk j¾Khlska mhsmska tlla w,a,d .kak'


m%ùK w;alï ks¾udK Ys,ams‚
jika.s .=Kr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr