නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

wegj,skau fld*s fÜn,a tlg w¨;a ks¾udKhla
wu;r lsisu uqo,la jeh fkdlr fldams weg álla Ndú; lr,d Thdf.  fld*s fÜn,a tl" uq¿;ekaf.a jf.au lEu fïfi jqK;a yevlr .kak mq¿jka úÈfh wmq¾j;u ks¾udKhla lrk úÈh ;uhs Tkak kj,sh wms wo lsh,d fokak hkafk'


wjYH øjH

  • fldams weg
  • l=vd ùÿre n`ÿkla
  • iDcqf*daï fldgila
  • l=vd ,S fldagqjla ^20cm la muK È.&
  • ßnka
  • úh,d .;a f,uka fm;s" l=reÿ fmd;= wdÈh
  • .aÆ .ka tl
ks¾udKh lr.kakd wdldrh

uq,skau iDcqf*daï fldgi f.k tys yoj;l yevh we`o lmd tu fldgi ÿUqre meyefhka j¾K .kajd .kak' oeka tys my< fldgig fldagq lene,a, iïnkaO lr .kak' tu fldagq lene,a,o Tng wjYH j¾Khlska j¾K .kajd .ekSug fyda ta jgd ßnka máhla T;d w,xldr lr .ekSug fyda mq¿jka' oeka .aÆ .ka tl Ndú; lr ilia lr .;a iDcqf*daï ydÜ tl jefik fia ysoeia fkdisák f,i fldams weg w,jd .kak' fldams weg w,jd ilia lr .;a ydÜ tl u; úh,d .;a f,uka fm;s rgdjla w,jd ;j;a yevlr .kak mq¿jka' miqj l=vd úis;=re n÷kla f.k tys m;=,g iDcqf*daï fldgila oud ilid .;a ydÜ tal iys; fldagqj tys fkdfi,afjk mßÈ iú lrkak' ne`ÿfka b;sß ál fldams wegj,ska mqrjkak' wjYH kï ßnka wdÈh w,jd n`ÿko ;j ÿrg;a w,xldr lr .kak'


wkqmud fyar;a