නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

mqxÑ ÿjg mq;dg ;E.s lrkak wmQre ud¿ hd¨fjla
wjYH øjH

1' lvodis

2' nhskav¾ .ï

3' *eíßla fmakaÜ

4' ldâfndaâ

5' l;=rla

6' mskai,la

7' mekai,la

8' l=vd nªkla

9' j;=r


ks¾udKh lr .ksuq

uq,skau lvodis ál Ndú; lr fmam¾ m,ama tlal ilid .kak' ^lvodis brd j;=f¾ fyd`Èka fmf`.kakg oud meh lsysmhla ;nd fydÈka fmdälr len,s fkdisák f,i ødjKhla ilid .kak' miqj th fydÈka fmrd j;=r ál bj;a lr .kak' oeka j;=r bj;alr ilid .;a lvodis m,amhg nhskav¾ .ï ñY% lr fydÈka wkd moï lr laf,a tlla f,i wf;a fkdwef,k moug ilid .kak'

B<Õg ldâfndaâ fldgi f.k tys Tng wjYH m%udKhg ud¿jdf.a rEm igykla we| lmd .kak' oeka tu ldâfndaâ rEmigyk u; mskaif,ka .ï iaj,amhla wdf,am lr ta u; wm ilid .;a ñY%Kh w;=rñka ud¿jdf.a yevh fydÈka msßmqkaj lvf;d¨ fkdisák fia ilid .kak' miqj th fyd`Èka úh<d f.k *eíßla fmakaÜ f.k wjYH f,i j¾K .kajd .kak' j¾K úh¿Kq miQ kej; .ï wdf,am lr úh,d .kak' ^ta u.ska È,sfik njla tlalr .kak mq¿jka& fuys ud¿jdf.a oEia ioyd mn¿ jeks fohla jqj;a w,jd yev lr .kak Tng mq¿jka'


wkqmud fyar;a