නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fldKafv hk tlg yßhgu fya;=j fydhd.kak l%u oeka ;sfhkjd
reêr mÍlaIdjka iy áIQ ñkr,a ialEka tA i`oyd úfYaIhs


zzwo uf.a fldKafv nd;arEï tflka tlhs' kd,d bjr jqKduhs oelafla ta ;rï fldKafv uf.a T¨fjka hkjd lsh,dZZ ta u,skaÈ'


zzTfydu .sfhd;a ;j ál ojilska ;Üg u,skaÈ n,d .kak mq¿jka fõú'ZZ wef.a ióm;u ñ;=ßh úys¿ lrkak .;a;d'


zzThdg kï úys¿' uu bkafka fyd`ogu nh fj,d' uf.a fldKafv fldfydu yß n,d .kak ´k' fvdlag¾ flfkla yïn fj,d yßhgu fya;=j fydhdf.k fnfy;a lf<d;a fyd| lr.kak mq¿jka fõú'ZZ


zzwfka fidß vd,ska''' Tõ tAl fyd|hs' fvdlag¾ flfklag mq¿jka yßhg à%ÜukaÜ lr,d jefâ k;r lr,d fokak' ief,dka miafia hkak tmd' Thd blaukg fvdlag¾ flfkla óÜ fjkak'


Tkak tfyu m%Yak ;sfhk whg fï ,smsh f.dvla m%fhdackj;a fõú' fldKavh wl,g .e,fjk whg m%;sldr wjYH nj fï ,smsfhka Tng f;areï hdú'


wehs wfma fldKavh hkafk''''

´kEu flfkl=f.a fldKavh hkak fya;= f.dvla fidhd.kak mq¿jka' .ilska fld<hla jefgkjd jf.a" n,a,kaf. mQikaf.a YÍrfhka f,dau yef,kjd jf.a ukqIHhka fjk wfm;a ysiflia .e,ù hEu idudkH fohla jqK;a th widudkHj isÿúug úúO fya;= n,mdkak mq¿jka' idudkHfhka Èklg flia .ia 50-100 w;r flfkl=f.a .e,ù hkak mq¿jka'

tA jf.au fmdaIK W!K;d" udkisl wd;;sh" ysia fydß fyda ysia ln, wdYs%; p¾u frda." wêl f,i ksÈjeÍu" fydafudak wiu;=,s;;d iy fjk;a frda.j,g ,nd .kakd T!IO m%;sldr ksid;a fldKavh widudkH f,i .e,ù hkakg mq¿jka'

Tn fkdis;=jg fldKavh jvd;a ;o lr neÈu ksi;a (Traction  Alopecia) fldKavh hkak mq¿jka' ;j;a fohla ;uhs msßñkag fï,a megka fnda,akia (Male Pattern baldness) ksid;a fldKavh .e,ù hkak mq¿jka'


wfma ysiflia .e,ú,d hk yßu fya;=j fidhd .kafka fldfyduo@

;u ;ukaf.a fldKafâ hk yßu fya;=j y÷k.kak l%u lsysmhla ;sfhkjd' m<uq foh ;uhs fldKavh hkafka wehs lsh,d iqÿiqlï,;a ffjoHjrfhla tlal l;d lr,d ffjoH Wmfoia ,nd .kak tl' úfYaIfhkau lrk b,a,Su ;uhs ;ukag ysf;k m<shg *duis tflka fnfy;a wrf.kj;a" à' ù' tfla oelal ksid iy ckms%h pß; mdúÉÑ lrk nj lshk ksidj;a fldKafv hk tlg fnfy;a lrkak hkak tmd' yßu fya;=j y÷kd fkdf.k lrk m%;sldrj,ska fldKafv hk tl ;j;a jeä fjkak;a mq¿jka' ,efnk ffjoH Wmfoia u; yßu fya;=j y÷k .kak reêr mÍlaIK ^Blood  test), áIQ ñkr,a ialEka (Tissue  mineral  Scan) jeks mÍlaIK isÿlrkjd' tA u.ska W!K úgñka j¾.h mjd y÷kd .kak mq¿jka' ta wkqj úgñka ,nd§u" wjYH fmdaIH mod¾: ,ndfokjd' yßu fya;=j fydhdf.k lrk ,nk m%;sldrj,ska fyd| m%;sM, ,nd .kak ;sfhk wjia:dj jeähs'


fya;=j yßhgu fidhd.;a miq m%;sldr lsÍu w;HjYHuo@

m%;sldr lrkaku ´fk ke;s wjia:d;a ;sfhkjd' reêr mÍlaIdjka iy áIQ ñkr,a ialEka wd§ mÍlaIK u.ska yßu fya;=j y÷kd.;a miqj YÍrfh ;sfnk fmdaIK W!K;d" úgñka W!K;d fyda fydafudak wiu;=,s;;d y÷kd.ekSfuka fndk iy .dk T!IO m%;sldrj,ska fldKavh .e,ùhEu j<lajd .kak mq¿jka'

kuq;a fldKavh ie,lsh hq;= m%udKhla oekgu;a .e,ù f.dia ;sfí kï wfkla fldKav .iaj,g;a ydks ùug l,ska fjk;a m%;sldr wms wdrïN lrkjd'


fudkjo ta m%;sldr'''''

ffjoH m%;sldr iy fldiaueála m%;sldr wo ,xldfõ fndfydu ÈhqKq uÜgul ;sfhkjd' uf.a wdh;kfha uu úika fyhd¾ .afrda;a ,hskaÜ f;rms (Hair growth light therapy)" maf,aÜj,Ü ßÉ ma,iaud fyj;a PRP" iafgï ffi,a á%ÜukaÜ (Stem cell treatment)" i¾lshqf,aIka nqiaáka (Circulation boosting)" flia isgqùu fyj;a fyhd¾ g%dkaiama,dkaÜ (Hair transplant)" ysiafydß m%;sldr (Dandruff treatment) jeks b;d id¾:l m%;slr lrkq ,nkjd' fï ish¨ m%;sldr oeka YS% ,xldfõ ;sfhkjd' wms tajd id¾:lj frda.Ska i`oyd fhdod .kq ,nkjd'


fï ish¨ m%;sldr ,nd.kakd ld,h ;=<§ muKo m%;sM, ;sfhkafka'''''

fldKavh yef,k fya;=j ffjoH úoHd;aulj fidhd .;a miqj ,ndfok m%;sldr ;=<ska iqjlr .;a miqj .eg¨j ksrdlrKh jqj;a fmdaIKh .ek ie,ls,su;a úh hq;=hs' kuq;a fldKavh jvjd .; fkdyels wdldrhg .sh flfkl=g fldiaueála m%;sldr fyj;a iale,ama uhsfl%d ms.aukafÜIka (Scalp micro  pigmentation) iy fyhd¾ isiagï (Hair Systems) u.ska wvqmdvq yod.kak mq¿jka' iuyr whf.a fldKavh jefjkafku ke;s ;;a;ajg m;aj ;sfnk wjia:dj,§ uu uq,skaa i|yka l< fldiauála m%;sldr lrñka È.ska È.gu fldKavh /ln,d .ekSu lrkak fjkjd'


fldiaueála m%;sldr ms<sn|
ffjoH Ydksld w¾il=,r;ak
ls%iagka ialska la,sksla" fld<U 04


yßka§ ,shkf.a