නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

uq¿;ekaf.a yev lrkak fmdms u,a
wjYH øjH

1' bj;a ouk fmakarhla fyda tjka oe,a iys; fmrkhla

2' ler,s kQ,a

3' g%emeiag%s bÈlgqjla

4' l;=r


ks¾udKYS,S woyia ;sfhk lka;djlg mq¿jka ;u ksjfi ;sfnk lefvk ìf`ok yeufoau l+Kq l+vh odkafk ke;=j tajd kej; kej;;a Ndú;hg .; yels f,i wmQre foa ks¾udKh lrkak' uqo,a b;sß lr .kak;a i;=g jeä lr .kak;a tu`.ska Tng ms<sjka' ta ksidu uq¿;ekaf.a Ndú; lrk f;a fmfrk" lsßfmrk" fmafkar wd§ NdKav mrK fjkfldg l=Kql+vhg úis lrkafk ke;sj uq¿;ekaf.a yevlrkak ;shd.kafk fldfyduo lsh,d ;uhs wo lsh,d fokafk'


ks¾udKh lr .kakd wdldrh

fuys§ l;sr ueiau Ndú; lrñka ;uhs wms fmdms u,a ks¾udKh lr .kafk' idudkH l;sr rgd tïfn%dhsv¾ l,djg fldgq .Kka l< yels ´ku frÈ j¾.hla Ndú;d l< yelshs' ta;a" wms jeä jYfhkau Ndú; lrkqfha whsvd frÈ fõ'Bg wu;rj ,skka" ydvka.d¾" cdjd jeks kQ,a .Kka lrkakg yels" frÈ j¾.o l;sr ueyqï j,g Ndú; lrk nj Tn okakjd'

úfYaIfhkau l;sr rgd ueiaug Ndú; lrk ckm%shu frÈ j¾.h jkafka wÕ,g fldgq 14la we;s whsvd froao jqj;a wfma rfÜ jeämqru we;af;a wÕ,g fldgq 11la iys; whsvd frÈh'

kuq;a wo wms lrkak hk ks¾udKh ioyd Ndú; jkafka tjka frÈ j¾.hla fkdfõ' f,day fyda ma,diaála u;=msgla' tu ksid ks¾udKh lsÍfï§ Tn jvd;a ie<ls,af,ka fldgq .Kka lr .ekSu b;du jeo.;a' tfia fldgq .Kka lr ueiSu wdrïN lrkak' tys§ wÕ,lg l=vd fldgq 10 isg 12 olajd we;akï kQ,a ;=ka fmdgla iy y;r fmdgla oud uikak' wÕ,g fldgq 08la kï kQ,a 06 fmdgla oud uikak mq¿jka' fï wdldrhg pd¾Ü tal Ndú; lr fldgq .Kka lr j¾K .,mñka w,xldr ks¾udKhla lr .kak Tng mq¿jka'


wkqmud fyar;a