නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ksji yev lrkak w¨;a úÈhg ld¾mÜ


wjYH øjH

  • ma,diaála lekajia
  • j¾K lsysmhlska jQ,a
  • f.;=ï lgqj
  • >klï ldâfndaâ
  • mekai,la
  • l;=rla

ks¾udKh lr .kakd wdldrh

uq,skau Tng wjYH m%udKhg yd yevhg lekajia fldgi lmd ilid .kak' miqj Tn leu;s j¾Khlska lekajia tal jgd lemqu wdjrKh lr .ekSug jQ,a iy f.;=ï lÜg Ndú;fhka jfÜ f.;=ula fhdod .kak mq¿jka' tys§ fomg msrú,af,ka f.d;d .kak' Tng f.;Su wmyiq kï jfÜg w,xldr frÈ fldgila w,a,d uid .ksñka wdjrKh lr .kak' oeka jQ,a f.k w`.,a foll muK tl iudk fldgia lmd .kak' tys§ iudkj fldgia myiqfjka lmd .ekSug  w.,a folla m<, >klï ldâfndaâ máhla jgd kQ,a T;d miqj tys fomi lemqula fhdod .kak mq¿jka' oeka Tn lmd .;a l=vd jQ,a len,s fol ne.ska f.k lekajia tfla isÿre w;ßka hjd fomi iudk jk f,i f.k .eg .id .kak' fï wdldrhg Tng wjYH rgdjlg j¾K fjkia lrñka myiqfjka ks¾udKh lr .kak mq¿jka' úfYaIfhka u tys § isÿre fkdisák f,i <Õ <Õ jQ,a .eg .id .ekSu l< hq;= hs' wjidkfha jeä jQ,a fldgia we;akï tajd lmd oud w,xldrj ks¾udKh ilid .kak' wjYH kï wjidkfha§ tys hg me;a;g >klï frÈ fldgila ;nd w,jd .kak;a mq¿jka' tu.ska Yla;su;a nj jeä lr .ekSug mq¿jka'


wkqmud fyar;a