නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

k;a;,a .yg ieris,s f.or§ youq'''


k;a;,a .fia t,a,Sug .kakd k;a;,a ieris,sj, ish¨u m;frdï my; ±lafõ' tu ish,af,ysu m;frdï ilia lr .kak' fuu ish¨u yev;, uid .ekSu i|yd í,ekalÜ ueiau Ndú; lr we;' fuu ish¨u k;a;,a ieris,s w,xldr lr .ekSu Tn leu;s mßÈ lr .; yelsh'