නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fmdâvkag w;alï'''''


iqr;,a uiqkag wdof¾ lrk f,dl= fmdä ljqre;a leu;s iqr;,a uiqka msß l=vd ud¿ gexlshla b;du myiqfjka wvq úhoulska  yod .kak úÈh ;uhs Tkak wo wms lsh,d fokafk'

 

wjYH øjH

 

  • j¾K lsysmhlska A4 fndaâ
  • g%dkaiafmarkaia ISÜ
  • .aÆ .ka tl
  • >klï ldâfndaâ fldgila
  • l;=rla

 

ks¾udKh lr .kakd wdldrh

uq,skau j¾K lsysmhlska Tfí leue;a; mßÈ  l=vd iqr;,a  u;aiHhskaf.a rEm we`o lmd .kak' tys§ jr,a wdÈh fyd`Èka biau;= ù fmfkk f,i úúO j¾K .,mñka w,xldr lr .kak mq¿jka' u;aiHhskaf.weia i`oyd mn¨ wdÈho w,jd yev lr .kak' miqj  ud¿ gexlshg wjYH l=vd  uqyqÿ me,Eá wdÈh;a úúO yevhg weo lmd .kak' miqj gexlsh ks¾udKh lsÍu wdrïN lrkak' tys§ Tng wjYH m%udKhg Wi m<, yd È. fhdod .ksñka ldâfndaâ Ndú; lr mf;dru ilid .kak' tys§ we,ùu i`oyd Ndú; lrk odr muKla ldâfndaâ fldgia f,i b;sß lr me;s yfhau uqyqK;a bj;a lr ta i`oyd ldâfndaâ mf;drug g%dkaiafmarkaia ISÜ w,jd úksúo fmfkk gexlshla f,i gexlsh jfÜ w,jd ilia lr .kak' tfia gexlsfha jfÜg w,jd .ekSfï§ Wv fldgi újrj ;nkak' oeka Tng mq¿jka gexlsfha wähg iq¥ je,s iaj,amhla tlalr ta u; ilid .;a uQ¥ me,Eá r`ojkak' ta jf.au ks,a meyefhka c,h fia Èiaùug ks,ameye lvodishla  gexlsfha tla me;a;l w,jkak mq¿jka' wjidkfha ks¾udKh lr .;a iqr;,a uiqka gexlsfha ;ekska ;ek r`ojd' gexlsfha Wv fldgio g%dkaiafmarkaia YSÜ fhdod iS,a lr .kak mq¿jka'


wkqmud fyar;a