නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

l=vd fika WoHdkhla ks¾udKh lruq''


fika WoHdk l,dj lsh,d lshkafk cmdkfha fndfydu m%p,s; idïm%odhsl WoHdk ks¾udKh lsÍfï l,djla' th fika nqÿ oyu;a iuÕ ne`§ we;s ks¾udK l,djla lsh, lshkak mq¿jka'

úfYaIfhka u cmka WoHdkfha b,lalh jkafk fkdikaiqka ld¾h nyq, ñksidg iajNdúl iqkaor;ajh yqjd oelaùu;a ksi, ikaiqka nj fmkaùu;a' taksidu WoHdkh iajNdúl;ajhg iy ksi, njg ióm fjkjd' WoHdkh wmg whs;s ke;s nj;a" WoHdkhg wm wh;a nj;a fmkaùug úfYaI W;aidyhla f.fkk nj olskak mq¿jka' cmka ixialD;shg ;Èka noaO ù we;s fika nqÿ oyfï ixl,am jk" iajNdúl;ajhg ñksidf. we;s iïnkaOh;a" ld,fha ñÿkq nj;a" tys we;s wkka; nj;a yqjd mEug fï WoHdkj, we;s .ia .,a iy fjk;a jia;=ka fhdod .kakjd' fika WoHdk i`oyd tl;= lr.kakd úúO wx.hkag úúO jQ tjka w¾: ;sfnkjd' fï wmQre ks¾udK l,dj .ek jeä  leue;a;la olajk Tng ta ms<sn|j fyd`o yeoEÍula lrkak mq¿jka' ta wkqj ienE fika WoHdkhla jqK;a yeoEÍfuka miqj ks¾udKh lr .kak mq¿jka'

wo jk úg ksji ;=< ;eìh yels f,i ks¾udKh lrk ,o l=vd fika WoHdk lÜg, fjf<|fmdf<a jqK;a  ñ,§ .kak ;sfnkjd' kuq;a fjf<`ofmd<g uqo,a mQcd fkdfldg Tn leu;s úÈfh l=vd fika WoHdkhla ks¾udKh lr .kafk fldfyduo lsh, wms oeka n,uq'


wjYH øjH

1' m;=< fkd.eUqre ks¾udKh i`oyd iqÿiq yevfha n`ÿkla'

2' msßisÿ lr .;a iqÿ je,s

3' úis;=re .,a len,s

4' WoHdkh i`oyd tla lsÍug wjYH wx. ^ l=vd nqÿ ms<suhla" lD;Su Ydlhla" l=vd md,ula " nxl=jla jeks&


ks¾udKh lr .kakd wdldrh'''''

uq,skau iqÿ je,s fyd`Èka msßisÿ lr th fyd`Èka y,d leg bj;a lr ilia lr .kak' oeka Tn ks¾udKh i`oyd fhdod .;a nÿk fyda ilid .;a ,S mqjrej f.k ta u; je,s ál tl;= lr fyd`Èka ;=kS lrkak' fika WoHdk ks¾udKh lsÍfï§ fï je,s ñÿ, ;=kS lr .ekSug fukau ta u; úúO rgd we`o .ekSug ,Sfhka ;ekQ l=vd WmlrK Ndú; lrkjd' ta i`oyd Tng tu l=vd WmlrK jqK;a wjYH f,i ks¾udKh lr f.k Ndú; lrkak mq¿jka' tfia ilia lr.;a je,s ñÿ, u; WoHdkhg tl;= lr .ekSug wjYH wx. l=vd nqÿ ms<suhla" l=vd Ydlhla" md,ula " úis;=re .,a wdÈh leue;a; mßÈ tlalr Tfí l=vd fika WoHdkh ks¾udKh lr .kak' kuq;a u;l ;nd .kak ienE fika WoHdkhl ;j;a tla ,laIKhla jkafka wiu;=,s; njhs' tfiau WoHdk ks¾udKh lsÍfï § je,s ñÿf,a w`Èk úúO rgdj,go úúO jQ w¾: ;sfnk nj Tn fyd¢ka u;l ;nd .; hq;=hs' fï l,dj ms<sn|j we,aula olajk Tng ta ms<sn`o jeä yeoEÍula lsÍu ;=<ska ienE w¾:j;a fika WoHdkhla ks¾udK lr.kak mq¿jka'
wkqmud fyar;a