නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

wvq ld,hlska gi,a lrdnq folla f.orÈu youq


fldfrdakd ksid ksjig ù isák úg ld,h kslrefKa f.ù hkjd lshd fndfyda fofkla ueisú,s k.kjd' tfy;a ;ukaf.a ks¾udKYS,s nj;a tl;= lr,d  w;alï lrk tl thg fyd|u úi÷ula' w¨;a u ú,dis;d wkqj yevfjkakg fhdjqka Èh‚hka yßu leue;shs' w¨;a we÷ulska yevfjk úg Bg .e<fmk wdldrfhka wdNrK m<¢kak;a Tjqka yßu Wkkaÿhs'fï w;alï ;ukag ke;skï Èh‚hg jf.au ñ;=re ñ;=ßhka fjkqfjka ;E.s fokak;a lÈuhs' ta jf.au ksjig ù isák w;f¾ mqxÑ iajhx /lshdjla f,i uqo,la Wmhd .kak;a yelshdj ;sfnkjd'


wjYH øjH

  • ks,a mdg is,ala kQ,a
  • lrdnq fldmq folla
  • l=vd rjqï folla iy ySks r;a;rka meye;s lUhla ^fï ish,a, fj<|fmdf<a ñ,§ .ekSug ;sfnkjd &


idok wdldrh

gi,a  tl wjYH Wig ldâfndaâ lE,a,la lmd .kak'ta jgd is,ala kQ,a T;d .kak'fuh wjYH m%udKhg ^jeäfhka wjYH kï jeäfhkq;a wvqfjka wjYH kï wvqfjkq;a &T;d .kak mq¿jka'bkamiq bÈ lgqjlg ks,a kQ, oud yria w;g flá ueyqula oud.kak'ldâfndaâ tl brd oud fyda bj;alr bÈ lgqfjka uid.kak'fuh fo;=ka jrla T;d bkamiq l=vd .eghla fkdfmfkk fia oud .kak' tu kQ, u Wäka msg;g f.k rka meye;s l=vd rjqï gi,a tlg iúlr.kak'Wäka fldlalla fuka kud .kak'thg lrdnqj yhslr .kak' fuu lrdnq .kakd úg lrdnq fldl= hkqfjka b,a,kak'tu lrdnq fldl=fõ ;sfnk l=vd rjqu iy lïìfha rjqï tlg ;nd l=vd w`vqfjka ;o lr.kak'fuh b;du myiqfjka idod .kak mq¿jka lrdnq folla' fuh Tfí we÷fï j¾K j,ska idod.kak mq¿jka'fï whqßka leu;s wdldrhg fuu lrdnq idod .kak'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv