නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

bj;,k fmd,a lÜfgka w;ñg ire lr.ksuqfmd,a lgq wdY%s; úis;=re ks¾udK fï jkúg b;d iS>%fhka f,dal fjf<|fmd< ;=< ckms%h ù wjika' fmd,a lgqfjka fvd,¾ fydhk rgla yeáhg Y%S ,xldj;a bÈßfhkau isákjd' b;d r¿ >klñka hq;= fmd,a lgqfõ ishqï rgd ujñka lrk w,xldr ks¾udK wm ´kE;rï oel ;sfnkjd' jeä uykaishla ke;=j fmd,a lgqj,ska yod.kak mq¿jka úis;=re ks¾udK rdYshla ;sfhkjd' ta w;ßka w,xldr ì;a;s ieris,a,la .ekhs wo wms lsh, fokak ys;=fj' ì;a;s ieris,a,la jf.au fmdä orejkag ;E.s fokak iqÿiq fujeks w;alï ks¾udK ldka;d Tng wdodhï ,nk mqxÑ jHdmdrhla yeáhg;a lrf.k hkak mq¿jka'


wjYH øjH

fmd,a lgq leu;s m%udKhla
.aÆ .ka tlla fyda fyd¢ka we,fjk .ï iaj,amhla
l;=rla
mdg lvodis lsysmhla
mskai,la
fjdag¾ l,¾ia
wÕ,a foll muK m%udKfhka lmd.;a fmd,a uqvq len,s lsysmhla


idod.kakd wdldrh

uq,skau fmd,a lgq f.k tys we;s l=vd fl¢ len,s w;ska .,jd bj;a lr.kak' mska;+rfha we;s wdldrhg l=re,a,df.a Worh iy msydgq m%foaYhg .e,fmk j¾K follska fmd,a lgq ish,a, j¾K .kajd úhf<kakg yßkak' iqÿ yd*a ISÜ tlla f.k l=re,a,dg wjYH weia we| th j¾K .kajd lmd.kak' lmd.;a weia mska;+rfha we;s wdldrhg úh¿Kq fmd,a lgqfõ w,jd.kak' bkamiq j¾K lvodis f.k l=re,a,df.a msydgq lmd tajdo fmd,a lgqj fomiska w,jd.kak' Bg wu;rj l=re,a,df.a fydg i|yd tu j¾Khkaf.kau fydfÜ yevhg fld< lmdf.k tho weia folg háka yß ueog jk fia w,jd.kak' fmd,algq l=re,a,df.a ll=,a i|yd l=vd ismams lgq folla fyda lvodis ll=,la fhdod.; yel' bkamiq wÕ,a foll m%udKhg lmd.;a fmd,a uqvq len,so l=re,a,df.a j¾Kfhkau j¾K .kajd th l=re,a,df.a ysig by<ska w,jd.kak'

^wka;¾cd,h weiqfrka&

trxÈ fl!Y,Hd