නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

mqxÑ lel=¿j,g Bunny Bandswïu,d yßu wdihs .ukla hkfldg ;ukaf. mqxÑ ÈhKshj mq¿jka ;rï ,iaikg wkaof.k hkak' ta jf.au jeämqr ,iaik ,iaik fudaia;r lrkak mqq¿jka fjkafk;a .eyekq <uhskag ksid w|sk we÷ug .e,fmkak fyhd nEkaâ tlla oeïfud;a ta ,iaik ;j ;j;a jeä fjkjd' ta ksid wo wms lsh, fokak ys;=fj mqxÑ ÈhKsh fjkqfjka ;ukagu yod.kak mq¿jka wuqøjH lSmhla muKla wjYH fjk fyhd nEkaâ tlla .ekhs'


wjYH øjH

f*,aÜ frÈ lene,a,la
b|s lÜgla iy kQ,la
uf,a mf;dru idod.kak ldâfndaâ lene,a,la
orejdf.a ysfia m%%udKhg jvd uola wvq m%udKhg b,diaála máhla
mn¿
.aÆ .ka tlla tlla fyda *eì%la .aÆ tlla
l;=rla