නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

í,SÑka tmd;ukag Wm;skau ,enqKq ifï meyeh .ek;a fmkqu .ek;a we;eï ;re‚hka bkafka fndfydu lkiai,af,ka' ta ksid Tjqka flfia fyda ;ukaf.a ifï meyeh fjkia lr.kak fndfydafoaj,a lrkjd' ta w;ßka m%Odku fohla ;uhs í,SÑka wvx.= wdf,amk iy tkak;a Ndú;h' kuq;a ;djld,sl úi÷ula muKla ,efnk fï í,SÑka fyda tkak;aj, wvx.= øjH Ndú;h Ndú;fhka ;ukag n,mdk wys;lr m%;sM, .ek fï whg .dKlaj;a kE' ta ksid wms wo fï .ek l;d lrkak ys;=jd' fldfydu jqK;a meyem;a iu ;uhs ,iaik'

,iaik fjkjd lshkafk iqÿ fjk tlg fkfõ'''

uqyqK ú;rla fkfõ ysfia isg fomd olajdu YÍrfha meyem;a nj ;nd.ekSu jeo.;a' kuq;a ,iaik lshkafka iqÿùug fkfjhs' meyem;a njg iy msßisÿlug' fjk;a úÈylska lshkjdkï ifï ksfrda.S;djhg' ksfrda.S iu yßu m%ikakhs' iqÿùfï wdl,amh ksid fndfydafofkla ;ukaf.a ;sfhk ksfrda.S iu úkdY lr.kakjd' fïflka Nhdklu m%;sM, we;s fjkafka í,SÑka l%Sï Ndú; lsÍfuka' í,SÑka uq,skau wdfõ fldKav j¾K .ekaùfï§' fldKav í,SÉ l<du iajNdúl meyeh ke;s fj,d iqÿ meyehla tk nj ljqre;a okakjd' l¿ fldKavhl mdg wvq lrkak mq¿jka í,SÑkaj,ska' kuq;a yu iqÿ lrkak tal fyd| kE'

fmdf<fj Èhfij, bj;a lrk í,SÑka iug;a@

Èh iSrdj /f|k ´kEu ;ekl we;sjk Èhfij, bj;a lrkak .kak í,SÑka l=vq ;uhs Thd,d jeä .dKla §,d wrf.k yfï meyeh fjkia lrkak mdúÉÑ lrkafk;a' t;kskau f;afrkjfk ta í,SÑka yug fyd| kE lsh,d@ wfma ifï j¾Kh ;SrKh lr we;af;a foaY.=‚l iy cdkuh idOl' ta ksid ysre t<sfha wys;lr lsrKj,ska wmsj wdrlaId lrkak §,d ;sfhk yfï mdg ;shd.kak' l%Sïj, ;sfhk í,SÑkaj,ska flfrkafka ifï wdrlaIdldÍ ia:rh iQr,d bj;a lsÍula jeks fohla'

frda.S ;;a;ajhka ksid;a yfï meyeh w÷re fjkak mq¿jka'''

lsßfok ujqjrekaf.a YÍrfha hlv laIh fjkfldg YÍrfha we;eï ia:dk w÷re meye fjkjd' ta jf.au wd;rhsàia frda.Skag ,ndfok TDIO u.skq;a fn,a," oE;a wd§ ia:dk w÷re meye .ekafjkjd' ta jf.au Èhjeähd frda.Skaf.;a fn,a," wf;a ikaê jeks ;eka w÷re meye fjkjd' tajd ffjoH Wmfoia ,nd.; hq;= ;;a;ajhka'

í,SÑka l%Sï .Efjd;a'''

wdf,amk ú;rla fkfõ iqÿ fjkak tkak;a iy fm;s;a Ndú; lrkjd' idudkH iula iys; flfkl=g í,SÑka fh§u kqiqÿiqhs' taflka fjkafka í,SÑkaj, wvx.= ridhk øjH yu midre lrf.k .syska yu msÉÑ,d wuq;= iqola fmkSula' túg ifï wdidok we;sfjkak myiqhs' yu /<s jeàu" yu jhig hdu" yfï ,m we;s ùu" yu msÉpqK iajNdjfhka Èiaùu úh yelshs' ksfrda.su;a iula we;s mqoa.,hd yßu m%ikakhs' í,SÑka l%Sï Ndú;fhka iqÿ fjk flkdg l,la .;fjoaÈ tkafka wm%ikak fmkqula'

Tima pl%h wl%uj;a fjkak;a í,SÑka n,mdkjd'''

yfï j¾Kh we;sfjkafka fu,kskaj,ska' tajdg wu;rj tkak;a u.ska fyda fm;s u.ska fydafudak j¾. tl;= lsÍfuka úkdY lrkak fyd| kE' bka we;sjk p¾u frda. fidhd.kak;a wmyiqhs' ta ksid Tng iajNdúlj ,eì,d ;sfhk fmkqu wdrlaId lr.kak' í,SÑka ksid ldka;djkaf.a Tima pl%h mjd wl%uj;a fjkak mq¿jka' ifï úúO ms<sld we;sfjkak;a mq¿jka'

m%ùK rEm,dkH Ys,ams - iuka; .=Kfialr
Saloon Moods

trxos fl!Y,Hd