නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

Ieïmq WK;a lkaäIk¾ WK;a jeäfhka fldKafvg fydo kEfldKavh lshkafk .eyeKq msßñ fNaohlska f;drj yefudagu ;ukaf. fmkqu wld¾IkShj mj;ajd.kak Woõ fjk wdNrKhla jf.a' b;ska ta ksid yefudau ;ukaf. fldKavh mq¿jka ;rï ,iaikg ;shd.kak úúO foaj,a lrkjd' ta w;ßka m%Odk jYfhkau lrk fohla ;uhs Ieïmq iy lkaäIk¾ Ndú;h' kuq;a lkaäIk¾ Ndú;fhaÈ jqK;a wms ie,ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla ;sfhkjd' ;ju;a Tn ksjerÈ wdldrfhka flia l<Ug lkaäIk¾ iy Ieïmq Ndú; fkdlrkjd fjkak mq¿jka'

lkaäIk¾ fhdokafk fldKavh .eg.efik ksid'''

fldKavhlg wms lkaäIk¾ Ndú; lrkafk fldKavh .eg .efik iajNdjh j<lajd.kak' úfYaIfhkau ler,s fldKav ;sfhk ldka;djka lKaäIk¾ Ndú; lrkjd' ;ukaf.a fliaj, iajNdjhg .e,fmk Ieïmq iy lkaäIk¾ j¾. ;sfnk ksid .e,fmku Ieïmq j¾.h f;dard.ekSu jeo.;a'

 jeä m%udKfhka .,aùu iqÿiq kE'''

lkaäIk¾ tl odkafk fldKavh Ieïmq l<dg miafi' ta jf.au b;d iq¿ m%udK jYfhka ;uhs ysig fï folu fhÈh hq;=' fmK álla .kak mq¿jka m%udKfhka .;a;kï we;s' ´kEjg jvd Ieïmq fhÿfjd;a ysia ln, úhf,kak mq¿jka' Ieïmq l<dg miafi wms lkaäIk¾ tl fldKafvg odkjd' th;a fndfydu iq¿ m%udKhla' fudlo fï yeufohlau ridhksl øjHhka' ;=kS fldKavhg lkaäIk¾ fhÿfjd;a fjkafka ta ;=kS .;sh jeä fjk tl'

yeuodu kdkak;a fyd| kE'''

Èkm;d Ieïmq" inka Ndú;h ysig wys;lrhs' ta ksid idudkHfhka kdkak ´fk ojia follg ierhla jf.a' fudlo ñksia ysialnf, ;sfhkjd f;;ukh ^Moisture& r|dmj;sk ;r,hla' Èkm;d ysig inka fyda Ieïmq fhÿfjd;a ysialnf,a we;s f;;ukh ke;sfjkjd' Ieïmq lshkafk msßisÿldrlhla' ta ksid Èkm;d Ndú;h wjYH kE'

lkaäIk¾ .e,aùfuka miq th fyd¢ka fidaod bj;a lrkak'''

lkaäIk¾ lshkafk b;d .Klï øjhla' th ysi fliaj, .e,aùfuka miq bj;a lsÍug c,h jeäjYfhka wjYH fjkjd' fïjd ysialnf, ;ekam;a jqfKd;a miqld,Skj ysiafydß f,ig tkak mq¿jka ksid fyd¢ka fidaod bj;a lsÍu w;HdjYHhs'

fldKavhg f;,a i;aldrh w;HdjYHhs'''

Ieïmq" lkaäIk¾ Ndú; lrkjd jf.au i;shlg ierhla wksjd¾hfhkau fldKavhg f;,a id;a;=j;a wjYHhs' fudlo f;,aj,ska ;uhs ysia ln,g id;a;=jla ,efnkafk' w;S;fha fldKavh msßisÿ lrkak Ndú; l< f.dvmr" ì;a;r jf.a foaj,a w;yer,d oeka ridhksl øjH Ndú;hg fndfydafokd mqreÿ ù wjika' b;ska ta ksid fldKavhg l=ukdldrfha fjkialï isÿl<;a thg ksishdldrfhka fmdaIKh ,nd§u b;d jeo.;a' ysfia mj;sk f;;ukh r|dmj;ajd.kak ;uhs wms f;,a i;aldrh l< hq;='

fldKavhg inka fhÿfjd;a'''

Ieïmq j¾. tkak l,ska w;S;fha me/kakka Ndú; lf<a iajNdúl foaj,a ke;akï inka' oeka u;hla f.dvke.s,d ;sfhkjd inka ksid fldKavh úh,s iajNdjhla .kakj lsh,' ta jf.au È.ska È.gu Ieïmq Ndú; l< flfklag inka Ndú;h wudrehs' fudlo Ieïmqj,g mqreÿ jqK fldKavhlg inka .Efjd;a úh,s iajNdjhla .kakjd' kuq;a inka Ndú;fhka fldKavhg ydkshla fjkafk kE' we;eï whg È.gu Ndú; l< Ieïmq j¾.h udre l<;a fldKavh .e,ù hEu jf.a úúO .eg¨ u;=fjkjd'

ysig fmdaIKh wjYHkï fï foaj,a lrkak'''

Èkm;d fyd¢ka c,h mdkfhka fldKavhg ys;d.kak neß;rï fmdaIKhla ,efnkjd' ta jf.au wdydr fõ,g fyd| fld, ue,a¨ula tl;= lr.kak' fï foaj,aj,ska fldKavhg ,efnk id;a;=j b;d by<hs' ta jf.au foys" W¿yd,a" fjr¿ fld< ;ïn,d i;shlg mdrlaj;a ysfia .e,ajqfjd;a ysiafydß jf.a frda. yg.ekSu j<ld,kjd'


m%ùK rEm,dkH Ys,amsŒ -  §msld .=Kfialr

trxos fl!Y,Hd