නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ldg;a .e<fmk Daily Routingjeäysáfhla jqK;a l=vd orefjla jqK;a fi!LH iïmkak fjkak fyd| mqreÿ Ôúf;ag fnfyúka jeo.;a' kuq;a fyd| mqreÿ ;sîfï jeo.;alu wm f;areï.;a;;a iuyrúg fi!LHiïmkak ffoksl p¾hdjlg mqreÿ ù isàu we;efulag lrorhla jf.;a yefÕkak mq¿jka' fi!LH iïmkak fyd| mqreÿ tla ;eklg ,>q l< fkdyelshs' ffoksl p¾hdjla úÈyg iug;a i;aldr lsÍu wjYHhs' ta ksid Day Routing tlla yßhgu lrkafk fldfyduo lsh, wo lsh, fokak ys;=jd'f*aiafjdIa jeä fj,djla uqyqfK ;shd.kafk kE'''

WoEik uqyqK msßisÿ lr.ekSfï§ uq,skau ;uka mdúÉÑ lrk f*aiafjdIa j¾.fhka iaj,amhla f.k j;=r ìkaÿ lSmhla tl;= lr fmK tk f;la fyd¢ka w;af,ka l,jï l< uqyqfKa .e,aúh hq;=hs' úfYaIu foa f*aiafjdIa úkdä fol ;=kla uqyqfKa ;nd.ekSu isÿfkdl< hq;=hs' fudlo tal msßisÿldrlhla' uqyqK msßisÿ lr.;a;g miafi laf,kai¾ tlla Ndú; lrkak mq¿jka' f*aiafjdIa tl fidaod bj;a l<d fiau fï laf,kai¾ tl;a fidaod bj;a lsÍu w;HdjYHhs' bkamiq fgdak¾ tl Ndú; l< hq;=hs' fgdak¾ tflka lrkafka ifï iunr;djh mj;aj.kak tl' laf,kai¾ l<du ifï we;s frdau l+m újD; fjkjd' tajd kej; jid.kak ;uhs fgdak¾ tlla mdúÉÑ lrkafk' ta jf.au fgdak¾ tl fidaod bj;a lsÍu wjYH kE' fgdak¾ tl uqyqfKa úkdä lsysmhla ;sfnkakg yer Tn mdúÉÑ lrk ´kEu wdf,amkhla Bg Wäka wdf,am l< yelshs'

uqyqfK my<g iïndykh fkdl< hq;=hs'''

;j;a jeo.;au lreKla ;uhs yeufjf,au f,daIka tlla" f*aiafjdIa tlla .dkfldg yfï Wvq w;g ;uhs weÕs,s ;=vqj,ska msßueÈhs hq;=' È.= ld,hla iu my<g wÈkfldg ld,hla .shdu iu my<g t,a,d jefgk iajNdjhla tkjd'

wõjg hkjkï ika l%Sï tlla ´fkuhs'''

ysre t<shg ksrdjrKh fjkjkï wksjd¾hfhkau ika l%Sï tlla mdúÉÑ lsÍu w;HjYHhs' wfkl=;a fâ l%Sï" khsÜ l%Sïj,g jvd ika l%Sïj, PH w.h jeähs' ysre t<shg ksrdjrKh jk ´kEu fudfyd;l ika l%Sï tlla mdúÉÑ fkdlf<d;a fjkafk ysre t<shg ms<siaiS ifï j¾Kh fjkia fjk tl'

l%Sï .dkak ´fk f.oßka t<shg nysoaÈ ú;rla fkfõ'''

f.dvla wh l%Sï tlla" m¾*shqï tlla .dkafk f.oßka t<shg hoaÈ ú;rhs' kuq;a fâ l%Sï tlla Èkm;d ksjfia isáh;a wdf,am lrf.k isáh yelshs' iudfcg uqyq fjoaÈ jf.au ksjfiaÈ;a msßisÿjg ,iaikg isàu b;d jeo.;a'

yeuodu ?g weia iïndykh lrkak'''

?g ksod.kak l,ska uqyqK Wv w;g msßuÈñka fmdä iïndykhla lrkak wu;l lrkak tmd' iïndykfhka miafi rd;%S wdf,amkhla l< yelshs' weia iïndykfha§ f.dvla ;o lr," yu weo,d iïndykh isÿ fkdl< hq;=hs' weia hg we;sjk w÷re ,m le<e,aj,g l=uk fyda wdf,amkhla Ndú; lrkjkï fj|e.s,af,ka jl%dldrj fiñka msßue§u iqÿiqhs' rd;%S ld,fha§;a laf,kai¾" fgdak¾ Ndú; l< yelshs' bkamiafi ;uhs khsÜ l%Sï tlla .,ajkak ´fk'

Wfoa odf.k .sh fïlawma msákau ?g;a ksod.;af;d;a'''

iuyr ldka;djka Wfoag odf.k .sh fïlawma ;Ügqj msákau yji f.or weú;a uykaishg ksod.kakjd' ke;akï lïue,slug j;=r pqÜglska uQK fydaokjd' taflka lsisfia;au uqyqK msßisÿ fjkafk kE' ta jf.au iuyre inka .d,d uQK fydaokjd' inka uQKg .e,fmkafk kE' uqyqfK ;sfhk iu iy YÍrfha wks;a ia:dkj, ;sfhk iu fjkia' uqyqK lshkafka YÍrfha ;sfhk ixfõ§ ;ekla' fï ldf, udiala oeïug uqyqK lshkafk mdf¾ hoaÈ wdjrKh lrf.k hk ia:dkhla fkdjk ksid ¥ú,s" úiîc /f​|kjd jeähs'

ms<sfj<g fï foaj,a lf<d;a ;uka jhig .sh;a iu ;reKj mj;aj.kak mq¿jka' ta jf.au wkjYH msïm,aia" í,ela fyâia" jhsÜ fyâia" welaks jf.a ifï we;sjk frda. ;;a;ajhka j<lajd.; yelshs' fudlo fï foaj,a tkafka ifï ;sfhk wmsßisÿlu ksid'


rEm,djkH Ys,amsŒ
fk,S laf,hd¾
( Salon Chereux )

trxos fl!Y,Hd