නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

Ysiflia j¾K .ekajqj;a Bleach lrkak tmdrEm,djkH f,dalfha m%Odku ;ekla ysñfjk iy m%isoaOu ú,dis;djla úÈyg ysiflia j¾K .ekaùu y÷kajkak mq¿jka' ysiflia j¾K lsÍu nd, uy¿ fíohla ke;sj iEu flfklau wdidfjka lrk fohla jqK;a th ksis wjfndaOfhka hq;=j lr.; hq;= fjkjd' ta ksiduhs ysi flia j¾K .ekaùfï§ wksjd¾hfhkau ie<ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla ms<sn|j wo ìhqá msgqfjka idlÉPd lrkak ys;=fj'

² ysiflia j¾K .ekaùfï§ ie,ls,su;a úhhq;= lreKq

uq,skau ysiflia j¾K .ekaùfï wjYH;djh ms<sn|j wjfndaOhla ;sìh hq;=hs' §¾.ld,Skj ysiflia j¾K .ekaùu jf.au ojilg" ojia ;=klg jf.a jqK;a j¾K .kajkak mq¿jka' §¾> ld,Skj j¾K .kajkjkï ksIamdok fjkia fjkjd' ta jf.au j¾K .ekaùfï§ wdid;añl;d we;s jkjdkï th fkdl< hq;=hs' ysiflia j¾K ksIamdok rdYshla fjf<|fmdf<a ;sfhkj' ;ukag leu;s ksIamdokhla rEm,djkHd.drfhka f;dard.; yelshs' kuq;a úúO ksIamdok j, ;;a;ajh Wiia yd nd, fjkak mq¿jka'

² f.orÈ ysiflia j¾K .ekaùu id¾:l kE

;uka fhdod.kakd j¾K ysifliaj,g n,mdkafk fldfyduo lshk foa .ek fyd¢kau okafk Colour Technician flfkla' f.orÈ lrkak mq¿jka iqÿ flia l¿ lrk tl' kuq;a tal;a yßu Nhdkl fjkak mq¿jka' fudlo wms ysig fhdokafk ridhksl øjHhla' yßyeá wjfndaOhlska f;drj fujeks foa ksjfiaÈ isÿlf<d;a ksfrda.S ysiflia úkdY fjkak mq¿jka' fh¥ j¾Kh lemS fmfkk wdldrfhka fh§u" j¾Kh ysfia ;nd.; hq;= ld,h" fia§fï l%shdj,sh ms<sn| ksis oekqu Colour Technician flfklag ;sfhkjd' fudlo yefudagu ;sfhkafk tlu j¾.fha ysiflia fkfõ'

² j¾Kh È.=ld,la mj;ajd.kak

fuys§ merfíka rys; Ieïmq Ndú;h b;d jeo.;a' j¾K .ekajQ ysifliaj,gu ieliqKq Ieïmq" lkaäIk¾ ;sfhkj' tajd Ndú;fhka j¾Kh jeä ld,hla mj;ajd.kak mq¿jka'

² j¾Kh úheflkak c,h;a n,mdkjd

ysiflia j¾K .ekaùfuka miq uqyqfoa kEu isÿ fkdl< hq;a;la' fndfydafokd fkdis;=jdg j¾K .ekajQ ysiflia j,g c,fhka isÿjk ydksh jeähs' uqyqÿ c,hg wu;rj ysifliaj,g wys;lr fohla ;uhs laf,daÍka c,h' fndfyda ksfjia j, jf.au msysKqï ;gdl j, ;sfhkafk laf,daÍka c,h ksid fuhg ms<shula úÈyg Hair Mask tlla odkak mq¿jka'

² j¾K .ekaùfuka miq Èk ;=kla kdkak tmd

ysi flia j,g fh¥ j¾Kh flia .ig fyd¢ka Wrd .ekSug Èk ;=kla muK .;fjkj' ta ksid ;uhs ysiflia j¾K .kajd Èk ;=klska miq kdkak lshkafk'

² ysiflia j¾K flaI uQ,hg oeóu fkdl< hq;a;la'''

flia .i lshkafk jefjk fohla' ysiflia j¾K odkak ´fk flia .ig ñi flia .fia uQ,hg fkfõ' ks;ru flaI uQ,fha isg fikaáógrhla muK mr;rhlska ;uhs j¾K .ekaùu l< hq;af;a'

² Bleach lsÍu;a fyd| kE'''

í,SÉ lrkj lshkafk idudkH j¾K .ekaùug jvd jeä fohla' í,SÉ lsÍfuka ysiflia j¾Kh jvd;a fyd¢ka lemS fmkkjd' kuq;a ysifliaj,g oeä ydkshla thska isÿfjkj' ysiflia j, we;s iajNdúl l¿ j¾Kh iïmQ¾Kfhka bj;a lr fjk;a j¾Khla fh§u ;uhs í,SÉ lrkj lshkafk'

² iqÿ flia l¿ l<dg iqÿ flia jeäfhka jefjkakE

fïl we;euqkag ;sfnk m%Yakhla' kuq;a iajNdúlj iqÿ jqKq ysiflia j¾K .ekajQjdg jeämqr iqÿ flia jeùu wi;H l;djla' kuq;a krl mqÿre w;ayeßfh ke;akï ksis mßÈ i;aldr fkdlf<d;a fldKavh iqÿ ùu úh yelshs'

² Hair Treatment lsÍu wu;r jdishla

flráka" f;,a" lkaäIk¾ i;aldr j¾K .ekajQ fldKavhg ú;rla fkfõ ´ku fldKafvlg jeo.;a' udi y;rlg fyda yhlg j;djla flráka i;aldrhla l< yelshs' ta jf.au ysi iïndykh lsÍu;a jeo.;a'

m%ùk rEm,djkH Ys,amsŒ
yisks .=Kfialr
( Salon Naturals )

• trxÈ fl!Y,Hd