නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

,xldjg;a colourful Eye Lashesldka;djlf.a weia lshkafk fi!kao¾hd;aul Wmud fndfydauhlg mdol jqK YÍr wx.hla' ldka;djlf.a mßmQ¾K fmkqug ,iaik weia msydgq iys; wei folg ,efnkafk by< ;ekla' fï jf.a È.= weia msydgq ;sfhk ldka;djlf.ka Èiafjkafk iqkaor jf.au ird.S fmkqula' kuq;a weia ,iaik lr.kak fudk fudk fudaia;r l<;a weia lshkafk uqyqfKa ;sfhk ixfõ§u bkaøsh ksid lrk fohla yßhg oekf.k lrk tl jeo.;a' tA ksid fndfyda ldka;djka j¾;udkfha ks;r fofõf,a Ndú; lrk Eye Lashes iy ,xldjg wdmq w¨;au Eye Lashes ú,dis;dj .ek wo wms l;d lrkak ys;=jd'

ldka;djlg Eye Lashes wjYH fï ksihs

iuyr whf.a weia msydgq yßhg jefjkafk kE' tA jf.au we;eï whf.a weia msydgq Yla;su;a kE blau‚kau .e,fjkj' lsfuda f;rms lrk whf. weia msydgq .e,fjkj' tfyu whg whs ,EIia odkak mq¿jka' ;ukaf. ;sfhk whs,EIia j, fmkqu uÈ jf.a fmfkk flfklag;a whs,EIia Ndú; lrkak mq¿jka' ,iaik weia msydgq follg mq¿jka fïlawma tflka wfma uQKg ,efnk ,iaikg jvd jeä ,iaikla ,nd fokak' jeo.;au foa fuhska ;ukag ,efnk wd;au úYajdih' tA jf.au Eye Lashes lshkafk f,dafl oeka yßu Fashionable fohla' 

Lashes oud meh 24 la hk;=re weia fidaokak tmd

whs ,EIia iajNdúl weys msydgqj,g iú lrkafk .ï tlla wdOdrfhka' fuh fyd¢ka iúúh hq;= ksid meh úis y;rla hk;=re weia fia§u fkdl< hq;=hs' tA jf.au j;=r fõ.fhka .,dhk ia:dkhkag iDcqj uqyqK w,a,d fia§u;a isÿ fkdl< hq;a;la' uqyqol" mS,a,l jf.a kdkjkï f.d.,aia folla Ndú; lrkak mq¿jka'

.aÆ tl weia jgd we;s iug ydksodhl kE

Eye Lashes w,jkafk iajNdúl weia msydgqj uq,' .aÆ tl weia jgd we;s ifï .Eùula fjkafk ke;s ksid iug lsisÿ ydksodhl ;;a;ajhla we;sfjkafk kE'

bj;a lsÍu m%fõifuka'''

weia msydgq lshkafk ks;r jefjk fohla' tA ksid lD;su weia msydgq iajNdúl weia msydgq jefjoaÈ .e,fjkj' kuq;a .e,ù hkak l,ska fuh .,jd bj;a lsÍug wjYHku ksjfiaÈ th .,jd bj;a lsÍu lsisfia;au wkqu; lrkafk kE' lD;su weia msydgq bj;a lsÍfï§ iuyre weia msydgq wÈkjd' tfyu jqfKd;a iajNdúl weia msydgq;a .e,ù tkak mq¿jka'

Eye Lashes j, ld, iSudj

;djld,sl iy È.=ld,Skj odkak mq¿jka ,EIia j¾. ;sfhkjd' .a,sg¾ whs ,EIiakï i;shlg jf.a .e,fmkak ;sfhkafk' idudkH w¨;a whs ,EIia jefjkl,a udi ;=k y;rla jqK;a odf.k bkak mq¿jka'

lD;su weia msydgqj,ska iajNdúl weia msydgqj,g ydkshla kE'''

ksjerÈ Wmdx. iy kshu l%ufõoh okak m,mqreÿ Ys,amsfhla úiska isÿ lf<d;a iajNdúl weia msydgq .ek nh fjkak ´fk kE' wdá*sI,a whs ,EIia lshkafk f,dalm%isoaO ks<shkaf.a m%isoaOu rEm,djkH l%uhla' iajNdúl weia msydgqj,g ydksodhlkï fï l%uh t;rï id¾:l fjkafk kE' kuq;a fyd| n%Ekaâ tlla f;dard.ekSu jeo.;a'

,xldjg w¨;skau wdmq Colour Eyelashes

Colour Lashes iy Glitter Lashes ,xldfõ m<uq j;djg lrkafk wms' ,xldjg fïl w¨;a fohla jqK;a f,dafl fndfyda ckm%sh ú,dis;djla' Colour iy Glitter eyelashes úúO W;aijj,g odf.k jf.au wks;a whg jvd lemS fmakak Colour Lashes m%fhdackj;a fjkj'

w÷f¾È;a weia ,iaikg fmakak Glow in the dark lashes 

fïl Night Parties j,g .e,fmkj' fï whs ,EIiaj, ;sfhkafka l¿jf¾È;a fyd¢ka lemS fmfkk ¨ñkia meyehla

frd,hska cQß - fk!p,S *¾kEkavq
^ Confiance by Caroline J - fldaÜfg &

trxÈ fl!Y,Hd