නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

f.or§u yod.kak mq¨jka iajNdúl fgdak¾fgdak¾ lshkafk iu msßisÿ lrkak fhdod.kakd msßiÿldrlhla' wms fïlawma tlla l<du fyda laf,kai¾ tlla l<du uqyqfKa újr jk frdau l+m fgdak¾ tlla Ndú;fhka jid.kak mq¿jka' tA ksid fgdak¾ lshkafk tÈfkod fïlawma odk wh wksjd¾hfhkau Ndú; l< hq;a;la' fudlo fï foaj,a lr, frdaul+m újr fj,d ;sfhoaÈ idudkH c,fhka ú;rla uqyqK fidaod t<suyfka /÷fKd;a fjkafk wõjg iy ÿyqú,sj,g iu ksrdjrKh ùfuka ifï wdidÈ; ;;a;ajhka we;s jk tl' tA jf.au fndfydafokd f,aishg myiqjg Ndú; lrkafk fjf<|fmdf<a we;s lD;su fgdak¾ia' tA;a yefudau leu;shs ´ku rEm,djkH i;aldrhla iajNdúlj ilid.kak mq¿jkakï' tA jf.au fï ojiaj, f.orÈu b;du myiqfjka fï foaj,a ilid.kak mq¿jkakï th Tng fukau Tfí uqo,a miqïìhg;a myiqjla fõú' tA ksihs wo ìhqá msgqfjka lsh, fok iajNdúl fgdakr tlla f.oßu yod.kak Tn;a W;aidy lr, n,ka.

iajNdúl iy lD;%su fgdak¾iaj, we;s fjki

fjf<|fmdf<a we;a lD;%su fgdak¾iaj, l,a;nd.ekSfï øjH wvx.= fjkj' tjeks lD;su ridhksl øjH wvx.= fgdak¾ tllg jvd Tng ksjfia§u iajNdúlj fgdak¾ tlla yod.kak mq¿jkakï th b;du fi!LHdrlaIs;hs' jeo.;au foa iajNdúl fgdak¾ j¾. j,ska Tfí iu wdrlaId lrkjd jf.au iug b;d kejqï njla ,ndfokj'fï fgdak¾ frisms j,g kshudldr m%udKhka kE' Tng leu;s m%udKj,ska .e,fmk wdldrhg ilid.; yelshs'

 ´kEu iulg msms[a[d fgdak¾

msms[a[d f.äfha fmd;= bj;a lr,d len,s lmd weg;a iu.u fyd¢ka íf,kaâ lr.; hq;=hs' miqj thg ó me‚ ìxÿ lsysmhla tl;= lr fyd¢ka l,jï lr fgdak¾ tlla úÈyg Ndú; lrkak mq¿jka'

úh<s iulg msms[a[d" lerÜ" ñÈ ñlaia fgdak¾

fï msms[a[d fgdak¾ tlu ;j álla jeäÈhqKq lr, yod.kak;a mq¿jka' thg wjYH fjkafk msms[a[d" lerÜ" f,uka hqI iy ñÈ f.ä folla' fï ish,a,u íf,kavrh fyd¢ka ñlaia lr, ó me‚ ;sfhkjï ìxÿ ;=kla ú;r od,d fgdak¾ tlla úÈyg Ndú;hg .kak mq¿jka' ó me‚ lshkafk fgdak¾ tllg w;HjYHu idOhla fkfjhs'

t<j¿ f;f,kq;a fgdak¾ tlla'''

fïlg ´k fjkafk t<j¿ f;,a fïi yekaola" msms[a[d hqI wjYH m%udKhg" ó me‚ f;a ye¢ Nd.hla' fïl;a l,ska jf.au fyd¢ka íf,kaâ lsÍu muKhs wjYH fjkafka' t<j¿ f;,a fgdak¾ tl ms<siaiqKq iajNdjhla we;s fyd¢kau úh¿Kq iulg b;du m%;sM,odhlhs' ifï ms<siaiqKq iajNdjh ke;s lr §ma;su;a iajNdjhla ,nd.kak fï fgdak¾ tflka mq¿jka'

frdai" msÉp msks fgdak¾'''

t<j¿ jf.au m%isoaOu u,a fm;sj,ska ilid.kak fgdak¾ j¾. b;du ckm%shhs' tA jf.au f,dafl fgdak¾ia i|yd Ndú; lrk ckm%shu u,a j¾. ;uhs frdai" msÉp" pefuduhs,a" fcrkshï iy ,efjkav¾ lshkafk' fï w;ßka ,xldfõ wmsg tÈfkod f.j;af;ka f,aisfhkau fydh.kak mq¿jka u,a j¾. ;uhs frdai iy msÉÑ lshkafk' úfYaIu ldrKdj uq,ska i|yka l< ish¨u fgdak¾ j¾.hkag jvd fïjd ilid.ekSu b;du myiqhs' frdai u,a Tng wjYH m%udKfhka fidhdf.k fm;s .,jd fjka lr.; hq;=hs' msÉp u,aj, fm;s .e,ùu wjYH kE' miqj u,a fm;s msßisÿ Ndckhlg oud u,a fm;s j,g iß,k m%udKfhka c,h tl;= lr tla /hla t<suyfka mskafka ;eìh hq;=hs' miqj Tng miqod WoEik tu u,a fm;s ñY% jQ c,h fmr, wrf.k fgdak¾ tlla f,i Ndú;hg .;yelshs'

l,a ;nd.ekSu Wmßu i;shhs

fï ish¨u fgdak¾ j¾. Ndú; lrkak mq¿jka i;shhs' kuq;a m%udKh wkqj l,a;nd.ekSfï Èk fjkia fjkak mq¿jka' YS;lrKhl ;ndf.k Ndú; l< yelshs'

uyd mßudfKka lrkjkï'''

u,a j,ska ilik fgdak¾ia uyd mßudfKka lrkjkï fndhs,¾ tlla wjYHhs' tA jf.au uyd mßudfKka u,a fm;s;a wjYHhs' u,a fm;s ish,a,u fyd¢ka msßisÿ lr fndhsf,arejg oud th r;a jkúg bj;g meñfK, jdIam ì¢;s nghla ud¾.fhk t<shg f.k l=vd fnda;,a j,g tl;= lr.kak mq¿jka'

rem,djkH wdpd¾h
moau úN+Yk lS¾;s Y%S foaYudkH
iuqø is;=rejka je,sj;a;
^Samudra Sithuruwan Bridal Palace &

trxÈ fl!Y,Hd