නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

tod jf.au wo;a - wo jf.au fyg;a uu uq,a;ek fokafk .dhkhg'''
uu .dhlhd lshk flkd .ek f,dl= lelal=ula ;sfhk flfkla'''
we;a;gu lsõfjd;a uu rÕmdkak;a wdidfjka ysgmq flfkla'''' - —iuka f,kska˜—fï bkafk wms yefudau okak flfkla' ta wfma rfÜ bkak olaI .dhk Ys,amsfhla úÈhg' ta;a wo oji jkúg fï wdorKSh .dhk Ys,amshd rx.kh yryd;a wm w;rg meñfKñka isákjd' ta foaj,a oek .kak wms iuka f,kskaj zokak flfklaZ yryd kj,shg iïnkaO lr .;a;d'''˜

Tn .dhlhl= f,i ix.S; fCIa;%hg msúiSfï u;lhka iuÕ fï l;dj werUqfjd;a''

2004 j¾Ifha meje;ajqK zrc; rYañZ ;r.dj,shg iyNd.s fj,d ,nmq ch.%yKh;a tlal ;uhs uu ix.S; fCIa;%hg mh ;shkafk' we;a;gu ta ldf,a SMS yryd fkfuhs ;r.lrejkaf.a .dhk yelshdj uek,d ne¨fj' m%ùK ix.S;fõ§ .dhk Ys,amS frdayK ùrisxyhka m%uqL úksiqre u~q,a,l úksYaphka ;uhs ;r.h mqrd uQ,sl jqfKa'

ck .Sh tlal fï ;rï ne£ï we;sfjkak ol=fKa bm§u ye§ jefvkakg wjia:dj Wodùu n,mEj lsh, Tng ysf;kjo@

meyeÈ,sju' ta fya;= ldrKd uf.a fï keUqrejg n,mEjd' ta .eñ mßirh ;=< wms ks;ru rxpq jYfhka iduQyslj ;uhs Ôj;a jqfKa' ug whsh,d y;r fofkla bkakjd' wms mia fokhs {d;s ifydaorfhda wi,ajeis ksfjiaj, hd¿ ñ;%fhda tl;= jqKdu f,dl= msßila' ls%lÜ " t,af,a" fjd,sfnda,a fi,a,ï lr,d uykais jqKdu tal ksjd .kafk isxÿ lsh,u ;uhs' wfma f.or yefudagu jf.a hï lsis uÜgul .dhkd yelshdjla ;snqKd' uf.a ;=kajeks whshd miafi ldf,l .d,a, idka; wef,daishia úÿyf,a ix.S; wdpd¾hjrhd f,i m;aùula mjd ,enqjd'

wïud ;d;a;d .ek i|yka lf<d;a@

;d;a;d fldÜgj isßfiak olaI Ñ;% Ys,amsfhla' udáka úl%uisxy uy;a;hj <Õska weiqre l<d' wïud lreKd .uf.a wo Ôj;=ka w;r keye' weh lú .dhkhg b;d olaIhs' ta ldf, ie<,sysKs ixfoaYh lgmdvñka lshkjd ug u;lhs'

iuka f,kska lshkafk ck .S .dhkhg Wmka ymka lï olajk th Èú fofjks fldg i,lk pß;hla' wo mrïmrdj fï ix.S; rgdjg jeä keUqrejla kE lsh,d Tng oefkkafk keoao@

uu tal ms<s.kafk kE' fï .dhk rgdjg wdorh lrk th yodrk olaI ¥ mq;=ka wfma rfÜ ´k ;rï bkakjd' tal wmg olskak ,efnk fyd|u ;ek ;uhs ßhe,sá fõÈldj' orefjda iShla wdfjd;a wkQmylau f;dard f.k ;sfhkafk fujeks .S;'

ysf;kafk keoao fï wdfrka ñÈ, fõ. ßoaufha jeks fjk;a wdrl .S; yryd rislfhda w;rg hkak

uu ßm,a wekaâ ßoï lsh,d fjiag¾ka nEkaâ tlla mjd mj;ajdf.k .shmq flfkla' ta yryd úúO wdrhkag wkqj .S; .dhkd lr,d ix.S; fCIa;%h ;=< úúO mÍlaIK lr,d w;aoelSï ,nmq flfkla' ta;a wo ojfia isxy, fn!oaO ,l=K biau;= jQ miqìul ck .S wdfrg nr jQ fmrÈ. ix.S;hg udj fldgq fj,d ;sfhkjd' ta fldgq ùu uu ,nmq jdikdjla' ta jf.au uu talg yßu leue;shs' ug .e,fmk foa ,eì,d ;sfhk nj f;areï wrf.k bkak ksid mQ¾K ld,Skj uf.a .uk fïlu ;uhs'

wd.ï iy Ydia;Djreka uq,a lrf.k;a Tn .dhkd bÈßm;a l<d' ta jeä ckms%h;ajhla n,df.k fkao@

t;ek§ isoaO jqfKa tfyu fohla fkfuhs' nqoaOd.ug wkqj msß;a lf;da,sl wd.fï tk hd{d jf.au bia,dï O¾ufha hd{d;a ksjerÈj .dhkd lsÍfï yelshdj ug ;sfhkjd' m%ùK ksfõol wNdjm%dma; fyau k,ska uy;d fufyhjmq ys; <Õ y; jevigykg bÈßm;a jqK wjia:djl ixialD;sl .dhkhla f,ihs uu th bÈßm;a lf<a' ta .dhkhg fkdys;mq úÈfha m%isoaêhla ,enqKd' ta ;=< uu olsk úfYaIh fjkafk uf.a .S; ks¾udK w;fr m%isoaO jqK fndfyda tajd uu wyUq f,i .dhkd lrmq .S;'

.dhlhl= f,i l,d f,daflg wdmq Tn wo rx.k Ys,amsfhla njg m;a fjñka isákjd'

we;a;gu lsõfjd;a uu rx.khg fhduq fjkak;a wdidfjka ysgmq flfkla' ta;a ug jeämqr tjeks wjia:d ,enqfKa kE' m%didx.sl jevigykaj,§ .dhkd lrñka mqxÑ mqxÑ rÕmEï bÈßm;a lrkak ;uhs wjia:dj ,enqfKu' Th w;fr ch,;a ufkdar;a;hkaf.a fõÈld kdgHhl;a .hdruH uy;auhdf.a fg,shl;a uu rÕmEjd'

fï jkúg Tng fg,skdgHhl m%Odk pdß;hlg;a wdrdOkd ,eì,d'

Tõ' rks,a l=,isxy wOHlaIKh lrk w¨;au fg,s kdgHh zmdkduxlvZ ;uhs ta' ta kdgHh Wvrg kegqï l,dj uq,a lrf.k .dhkd yd jdok iu. flfrk ks¾udKhla' ta i|yd ud .ek úYajdihla ;sh,d ug wdrdOkd l<dg uu Tyqg ia;=;sjka; fjkjd' fudlo ta ;=< udj wjNdú;d fkdjk nj;a th ug wdNrKhla jk nj;a ug bfjka jf.a oefkkjd'

bÈßfha§ iuka f,kska lshk .dhlhd hgm;a fj,d rx.k Ys,amshd biau;= fõúo@

bÈßh .ek wms wo lshkafka fldfyduo@ ta;a ud ;=< oeä úYajdihla ;sfhkjd" uu tod jf.au wo;a wo jf.au fyg;a .dhkhg uq,a;ek §,d ta ;=< biau;= fõú lsh,d' fudlo uu .dhlhd lshk flkd .ek f,dl= lelal=ula ;sfhk flfkla'

Tn hk fï ix.S; .uka uÕg mjqf,ka ,efnk iyfhda.h .ek l;d lf<d;a@

tal jpkj,g fmf<kak wudre fohla' wog;a uu lrk lshk yeufoalu Yla;sh uf.a ;d;a;d' ujq fifkyi wo ug wysñ jqK;a wef.a wdYs¾jdoh ksr;=reju ug ,efnk nj oefkkjd' uf.a yelshdjka wf.a lrk f,dalfha fyd|u ifydaorfhda y;r fokd bkafk ug lsh,hs uu ys;kafk' Th w;f¾ uf.a tlu kx.sf.a wdorh;a ug ksr;=reju ,efnkjd'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm ‐ vhdka m%osma