නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

;j flfkla Tnj w.h lf<a keye lsh,d ÿla fjkak tmd''' - —l=udß uqKisxy˜


kj,sh jir 38 la iïmQ¾K lrñka 39 jeks úhg md ;nk fï fudfydf;a fjkia hula l< hq;= hehs wms is;=jd'' ljo;a mrïmrd lsysmhlg uõ fifkyi fnomq kj,sh ta i|yd iqÿiqu mjq,la l,d f,dfjka f;dard .;a;d' Tjqka ;uhs weka;kS mjq,'' celaika weka;kS kue;s uyd rx.fõÈhd" nyqY%e;hd jgd f.dvkeÕ=Kq mjq,l wdorKSh idudðlhka jQ rx.fõÈkS iy .dhk Ys,amskS l=udß uqKisxy" wef.a wdorKSh ÈhKsh udOù weka;kS fukau Tjqkaf.a mjq,g w¨;ska tl;= jQ ÈhKshka jk weuekavd jekav¾j¾Ü iy nqúksld y,aúáf.a fukau weka;kS leoe,af,a i;=g jeä l< isÕs;s wdrKHd o ixj;air l,dmfha ljrh i|yd tl;= jQjd' fï Tjqka iuÕ kj,sh l< fid÷re l;dnyla''

;reK ÈhKshlf.a ujla ùu iy ;j;a w¨;a ÈhKshka fofokl=u mjq,g tl;=ùu ms<s|j fudkjf.a yeÕSula o Tng ;sfhkafka'''

ldka;djla l=vd ld,fha b|,d f.dvkeÕs,d wkd.; n,dfmdfrd;a;=j fjkafka wo uu bkak jf.a ;;a;ajhla lsh,d ug ysf;kjd' Ôú;fha fid÷re nj uu ±ka fyd¢ka ú¢kjd'

ldf,ka ldf,g fjkia fjù mjqf,ka ,efnk wdorh Tng ±fkkafka flfyduo@

ug uf.a Ôú;h iïmQ¾K fj,d lsh,d ±fkkjd' ug ysf;kjd wdfha fï Ôú;fhka uu fudkjd ,nkak o lsh,d' wo fjkfldg ,nkak ´k yeufohlau uu ,n,d ;sfhkjd' wdorh" /ljrKh fifkyi" ie,ls,s ta yeufoau ug wvq ke;=j oeka ,efnkjd' b;du jdikdjka; úÈyg Ôú;h f.fjñka mj;skjd'

fmdä meáh;a tlal f.fjk ld,h fldfyduo@

tal kï ug ys;d.kak neß ;rï ,iaik fjkia w;a±lSula'' ys;g ±fkk ld,hla' ug orefjla ,enqKd jf.au ;uhs" Bg jvd fjkila keye'' wms fldfydug;a Ôj;a fjkafka tlg' uu ld¾hnyq, ksid tlg bkak ,efnk ld,h wvq jqKdg ,efnk yeu fudfyd;lu wdrKHd .ek ;uhs n,df.k bkafka'

Tn ld¾hnyq,hs lshkafka wehs@ fudkjo fï ojiaj, lrkafka''

fldhsâ tlal k;r fj,d ;snqKq kdgHj, jev lghq;= mgka .;a;d' uu ldka;d ixúOdkj, ks,;, orK flfkla ksid ta lghq;= lr f.k hkjd' ldf,l§ ÿfjla" ìß|la" ujla fj,d ysáh uu wo ñ;a;kshla' ta .ek f.dvla i;=gqhs' uu wo fï ú¢k i;=g ug Wreu fjkafk uf. f,dl= mq;d jf.au tañ ÿj ksid' ta i;=fgka wfma uq¿ f.oru msß,d' yefudau bkafk w¨;a n,dfmdfrd;a;=jla tlal'

ks¾udK lghq;= .ek l;d lf<d;a fudkjo fï ojiaj, Tn iyNd.s jk ks¾udK''

fï ojiaj, uyúre mKavq" ì;=is;=jï we;=¿ fg,skdgH y;rl rE.; lsÍï isÿ fjkjd' ta foaj,a tlal álla ld¾hnyq, fj,d' ta;a b;ska ysf;a mqxÑ ÿlla ;sfhkjd'

fudllao ta ÿl@

we;a;gu ks¾udK me;af;ka wdj .uk Èyd n,k fldg uf.a yelshdj ms<sn|j f;areï .;af; álla m%udo fj,d lsh,hs ug ysf;kafk' tal wmrdOhla lsh,d ug ysf;kjd' fudlo uf.a ;reK ld,fha ta rx.k yelshdj wjfndaO lr .;a;d kï wo l,dj fjkqfjka óg jvd hula ug lrkak ;snqKd' ta;a b;ska lula keye' fï wdj .uk Th we;s'

.dhlhl= f,i l,d f,daflg wdmq Tn wo rx.k Ys,amsfhla njg m;a fjñka isákjd'

we;a;gu lsõfjd;a uu rx.khg fhduq fjkak;a wdidfjka ysgmq flfkla' ta;a ug jeämqr tjeks wjia:d ,enqfKa kE' m%didx.sl jevigykaj,§ .dhkd lrñka mqxÑ mqxÑ rÕmEï bÈßm;a lrkak ;uhs wjia:dj ,enqfKu' Th w;fr ch,;a ufkdar;a;hkaf.a fõÈld kdgHhl;a .hdruH uy;auhdf.a fg,shl;a uu rÕmEjd'

Tn újdy fj,d bkafk iskudfj oejeka;fhla tlal'' ta f;dard .ekSu .ek fudlo ysf;kafk@

uu újdy fjkafk oejka;fhla tlal fkfjhs' idudkH flfkla tlal' t;fldg leïmia wjqÜ jqKd ú;rhs' uu ys;kafk ta fjkfldg tl kdgHhl ú;rhs celaika rÕmd,d ;snqfK' ta oejeka;hd f.dvkefÕkafk uf.a weia bÈßmsg' thdf. wïud ;d;a;g;a jvd ta .uk Èydfj <Õu b|f.k n,d f.k ysáfh ux' wfma tlaùfuka miqj ;uhs ta oejeka;hf.a oejeka;lu f,dalhd olskafk' we;a;gu Tyqf.ka ug uf.a orejkag ,enqfK f,dl= wdf,dalhla' fldfydu;a ta wdf,dalh ksid wvqmdvq jqKq wjia:d;a ke;=jdu fkdfõ'

ta .ek l;d lrkak leue;s o@

fldfydu;a wfma rfÜ bkak nyq;rhla flfkl=f.a yelshdjla Èyd msßisÿ weyelska n,kak mqreÿ jqKq wh fkfjhs' b;ska ta wh lf<a ta oejeka;lug háka ;sfhk l=Kq frdvq weo weo ta oejeka;lu jykak yomq tl' ta wjia:dj, ug;a uf.a orejkag;a w;aú¢kak jqKq wjia:d ;snqKd' ta fudk ndOl wdj;a wfma mjq, we;=f<a ;sfhk ne£u mqÿudldr úÈyg Yla;su;a jqKd'' ´fku fj,djl tld jf.a yefudau tl ;,hlg neye,d lghq;= lrk wm w;r ;sfhk wdof¾" úYajdih" ta ne£u jeä l<d'''

ldka;djla úÈhg j;auka ldka;dj .ek Tn olskafk fldfyduo @

ldka;djlg ;sfnk wNsudkh ldka;djka jgyd .kakg ´fk' fldfydu;a msßñhdg jvd ldka;djg ;sfnk j.lSu jeähs' mjq,la .;a;u ta mjqf,a m%Odkshd ldka;dj' mjq,l meje;aug jf.au meje;au ke;s ùug n,mdkafk;a ldka;djuhs' b;ska ffO¾hh ySk lr.kak fyd| keye' Ôúf;ag lror tkjd' m%Yak we;sfjkjd' ta;a ta fj,dfj§ fï uf.a mjq, lshk yeÕSu;a tlal ta ord .ekSfï yelshdj ldka;djlg ks;e;skauhs tkafk' ta wkqj mjq,la mj;ajdf.k hEfï§ tk jo" fõokd" kskaod" wmydi fï ish,a, ordf.k lghq;= lrkak mq¿jka fjk ;rug ldka;djlf. is; Yla;su;a lr .kak ´fk' wfma wïud yeu fj,dfju lsõfj yeu foau mq¿jka .eyeKshla fjkak lsh,d'' uu ;uhs wfma f.or ,hsÜ tlla msÉpqK;a tal oeïfu' gema tlla levqK;A tal yeÿfj'' celaika ta jevj,ska ksoyia l<d' ug lrkak neß fohla kE''

ta Yla;sh we;slr .kak tl yefudagu lrkak neß wehs@

m<fjks ldrKdj wms okafk keye wfma Yla;sfha ;ru' fldfydu;a fudk ndOl wNsfhda. wdj;a is; lvd jefgkak fokak fyd| keye' wms mq¿jka ;rï isf;ka Yla;su;a fjkak ´fk' tal yßu myiqhs' ;j flfkla Tnj w.h lf<a keye lsh,d ÿla fjkak tmd' ljqrej;a w.h lrdú lsh,d n,df.k bkak;a tmd' fyd|u foa fjkafk ;uka ;ukaju w.hk tl' ta lshkafk iajhx w.h lsÍula lrk tl' we;a;gu uf. Ôúf;a§ uu lrmq foaj,a uu okakjd' ldg wu;l jqK;a tajd fudkjo lsh,d uu okakjd' uu kï ljqre;a w.h lrk ;=re n,df.k b|,d keye' uu udju w.h lr .;a;d' t;fldg uf. wvq mdvq fudkjo" yod .; hq;= ;eka fudkjo lshk ldrKd fndfydu;a wmQrejg fmakak .kakjd' b;ska ug uf.a weiska f,dalh olskak mq¿jka jqKd'' ta ksid uu uf.a wruqK lrd <Õd jqKd''

kj,shg jir 38 la imsfrk fï fudfyd; Tng oefkkafka fudk jf.a yeÕSula o@

kj,sh lshkafk ldka;d mqj;am;a w;r ldka;djka jvd;a wdidfjka lshjk mqj;am;la' we;a;gu ldka;djla úÈhg ud tlal;a ksrka;rju ysgmq mqj;am;la' Ôúf;a .ek jf.au l,dj .ek;a f.dvla l;d lrk mqj;am;la úÈhg l,dlrejkag f,dl= fufyjrla lsÍu w.h l< hq;= fohla' ug u;l yeáhg lsysm j;djlau ug kj,sh úfYaIdx. tlal tl;=fjkak ,enqKd' ta .ek jf.au 38 jeks ixj;airh iurk fudfydf;a udj iïnkaO lr .ekSu .ek f.dvla i;=gqhs' ta ms<sn|j fndfydu;a ia;=;shs'

Tng;a wkd.;h .ek ySk ke;s fjkak neye@

Tõ" ug ;j ore fokafkla bkakjd' ta whf. ore megjqkaf. uQKq olskak ´fk lshk ySkh ;uhs ud ;=< ;sfhkafk' b;ska Bg jvd f,dl= n,dfmdfrd;a;= kï ud <Õ keye' wms fï ;ekg tkak f.dvla lem lsÍï l<d' Ôúf;a wdj yeu wNsfhda.hl§u mjq,la úÈhg wms tld jf.a ysáhd' f.dvla fj,djg wfma fndfyda mjq,aj, fkdue;s f<ka.;=lula" ne£ula wfma mjq, ;=< ;sfhkjd lsh,d ux okakjd' ta ne£fï Yla;sh ;uhs wo wms fï ;rï i;=áka mqrj,d ;sh,d ;sfhkafk' ,enqKq yeufoau .ek f.dvla i;=áka ;uhs ux bkafk'

,hsõ ßhelaIkaj,g uu yßu leue;shs''' - —udOù weka;kS˜

udOù fï ojiaj, fudkjo lrkafka'''

fï ojiaj, uu fg,skdgH follg iïnkaO fj,d bkakjd' ta pß;a wfíisxyf. zkdÈZ iy ik;a wfífialrf.a zuyúre mKavqZ fg,s kdgHj,g' fï fjkfldg uf.a .S; folla ks¾udKh lr,d bjrhs' bka tll ñhqisla ùäfhda tl lr,;a bjrhs' wfkla tfla ñhqisla ùäfhda tl lrf.k hkjd' uf.a jD;a;Suh lghq;=j,g wu;rj bv ,efnk úÈyg rEmjdysks jevigykaj,g;a uu tl;= fjkjd' Bg wu;rj uf.a hQ áhqí pek,a tfla jevj,g uykais fjkjd f.dvla'

udOù weka;ks hQ áhqíj," iudc udOHj, ls%hdldÍ pß;hla lsõfjd;a" fldfyduo Tng fï udOH yryd ,efnk m%;spdr'''

iudc udOH iy iudc udOH cd, ldf,lg by;§ kï yßhg fi,a,ula jf.a' ljqre;a jeäh .Kka .;af; keye' kuq;a wo jk úg udlákaj,g" ìiakia fm%dfudaIkaj,g" wd¾Üiaj,g iudc udOH wfkla yeu udOHj,gu jvd ck;djg iómfj,d''' talg fya;=j fj,d ;sfhkafka wka;¾.;h ks¾udKh lrkafk th Ndú; lrk wh úiskau ùuhs' flfkla uf.a iudc udOH cd,h mßyrKh lrkafka uf.a úfYaI foaj,au n,kakg;a jvd uu tÈfkod Ôú;fha fudlo lrkafka" lkafk fndkafk fudkjo" w¨;a jev fudkjo jf.a idudkH f;dr;=re ±k .kakhs' yßhg biair wms kj,sh jf.a mqj;am;lg wdál,a tlla fokjd jf.a' Èkm;d wms we;=<;a lrk f;dr;=re u.ska fma%CIlhdg jeä wjia:djla ,efnkjd wms;a tlal iïnkaO fjkak' wmg;a yelshdjla ,efnkjd fma%CIlhd tlal ióm fjñka Tjqkaf.a msßisÿ woyi iÔùj ú|.kak'' fï ksid wfma ;sfhk wehs fyd|ehsh fjkodg;a jvd lsÜgqhs lsh,d ug ±fkkjd' ,hsõ ßhelaIkaj,g uu yßu leue;shs' wmg fõÈld kdgHj, ,efnkafk;a fïluhs''' uu fõÈld kdgH f.dvla rÕmd,d ke;s jqKdg mdi,a ldf,a§ fõÈld kdgH lsysmhlu rÕmd,d ;sfhk flfkla úÈyg tod ,enqKq m%;spdrh ;ju;a u;lhs''' wo iudc udOH yryd ug ,efnkafk ta jf.a iÔù m%;spdruhs'' uf.a f*aianqla tlj;a" uf.a bkag.%ï wljqkaÜ tlj;a uu m%hsjis yo,d keye' ug wdorh lrk udj w.hk ´kEu flfklag uf.a f;dr;=re iÔùj ta ksid n,d.kak mq¿jka'

fjkiajk f,dalh iuÕ kj,sh jf.a mqj;am;la jir 38 la f .j,d wjika' Tn ta .ek olskafk fldfyduo@

uu ys;kafka ´ku flfkla ms<s.kakjd we;s ldka;djla bkak f.orlg ldka;d mqj;am;lg bvla fjkajk nj' uf.a f.or ñ,dkaf.a wïud jqK;a kj,sh .kakjd' weh f.dvla l,a b|,d kj,sh lshjk" riú¢k flfkla' f.dv .y,d ;sfhkjd wehg úfYaI fjÉp ,sms tl;=jla' ta ál ±lmqjdu ug fmakjd fudk ;rï jeo.;a ,sms kj,sfha m<fj,d o lsh,d' uu ys;kafka ldka;djla mqreIhl=f.a pß;hg jvd j.lSï iy.;hs lsh,d' wmg fudkj yß wjYH;djla ;sfhkjd kï" fufyu ys;kak" uu f;a fndkak wíneys fjÉp flfkla kï ug tal m%;smdokh lr .kak mq¿jkafka' kuq;a f.or bkak mqreIhdg" talflda ieñhdg fyda mq;dg tal lr.kak wudrehs' W.kak,d ;snqfKd;a ú;rhs f;a tlla yod.kak mq¿jka' nyq;rhlg tal neye' Tjqka f.or bkak ldka;dj u; ;uhs hefmkafka' ta ksid ldka;dj f.dvla foaj,a .ek ±kqj;a fjkak ´k' talhs uu lshkafka ldka;djlg mqreIhl=g jvd j.lSula Ôú;h we;=f<a ;sfhkjd lsh,d' kj,sh mqj;am; oYl .Kkdjla ;siafia ldka;djkag wjYH ú;CIK nqoaêh f.dvkÕd .kak f.dvla Woõ lr,d ;sfhkjd'

újdyh ksid Ôú;fha j.lSu jeämqr oefkkjd''' - —nqúksld y,aúáf.˜

fï ojiaj, ld,h .;fjkafk fldfyduo@

fï ojiaj, we;a;gu uu f.dvla ld¾hnyq,hs' uu bf.k f.k ;sfhkafka .sKqïltKh iy uQ,H iïnkaO úIhhka' ið; bkafk iskudj iy l,dj iïnkaO udOHhl' wms fokakd ud¾. foll .uka lrmq wh' kuq;a ug ið;f. yuqùu;a iuÕ wms fokakg fokakd tlsfkldf.a fCIa;%j,g ;u ;ukaf.a jev yßhg lr.kak Woõ lr.kak mqreÿ jqKd'' ta ksid wms fokakgu tl;= fj,d jev lrkak;a wjia:dj ,enqKd'' fï ish,a,kaf.kau ñÿKdu uu we.¿ï ikakduhl m%j¾Ok ;dkdm;sksh f,i lghq;= lrkjd'' újdyhg l,ska wOHdmkhg ;uhs uq,a;ek ÿkafk' újdyh;a tlal ug w¨;a ud¾. újD; jqKd' ta ksidu ld¾hnyq, fjkak ug isoaO fj,d''

w¨;a Ôú;fha§ w¨;a mjqf, idudðlhkaf.ka ,efnk wdorh iy /ljrKh nqúksldg oefkkafk fldfyduo@

uf.a mjqf, ug bkafk whsh flfkla ú;rhs' oeka ið; ksid ug whsh, fokafkla iy wlal,d fokafkla ,eì,d ;sfhkjd' udOù wlald" ñ,dka whshd" wÅ, whshd iy tó wlald' fï ish¨fokdf. wdorh" /ljrKh ug ,efnkjd' uu Ôú;h fjkodg jvd ú¢kjd' uf.a wïñf.hs ;d;a;sf.hs wdorh jf.au wmamÉÑf.hs wdïuf.hs wdorh;a wvq ke;=j ug ,efnkjd' ta .ek uu bkafk i;=áka''

jsjdy Ôú;fha j.lSu Tng;a oefkkak wrf.ko@

uu uf.a mjqf, nd,hd' ið; ið;df. mjqf, nd,hd' wms fokakgu fmdä ldf, b|,d wdorh jeäfhka ,enqKd'' újdyh ksid wmg fjkodg jvd j.lSï ;sfhk nj oekqKd oeka wms fokakf. f.dvla foaj,a wms lr.kafk ;kshu' ta ksid wdorh lrmq ldf,g jvd Ôú;hg j.lSï we;s nj oefkkjd''' talg uu leue;shs''

wdrKHd tlal wfma Ôú; fjkia jqKd''' w¨;a jqKd''' - —weuekavd jekav¾j¾Ü˜

wdrKHd tlal Ôú;h w¨;a jqKdo@

we;a;gu Tõ'' wdrKHd tlal Ôú;h fjkia jqKd' w¨;a jqKd' w¨;a j.lSï jf.au w;a±lSï Ôú;hg tl;= fjkak mgka .;a;d' uf.a ú;rlau fkfuhs wls,f.;a wms yefudaf.u;a Ôú; w¨;a jqKd lsõfjd;a yß'''

wdrKHdf.a jevlghq;= lr.kak wls,f.ka iy mjqf,a ish¨ fokdf.ka Thdg ,efnkafka fudkjf.a iyfhda.hla o@

f.or yeufokdu nndf.a jev lr.kak ug Woõ lrkjd' fï wjia:dfõ§;a uf.a wïud bkafka msgrg' uf.a wlalsf.a nndj n,d.kak .sys,a,d' f,daflu ;sfhk fldfrdakd ;;a;ajh ksid wïug ,xldjg tkak úÈyla ke;sfj,d ;sfhkjd' b;ska we;a;gu uf.a wïud <Õ ke;;a ta wvqj ug fkd±fkkak wls,f.a wmamÉÑ" wïud" wlald" ñ,dka whshd" pQá u,a,s" nqú iy wls, ta wvqj fyd| wmQrejg mqrjkjd' nndj ksÈ lrjkjd' iuyr wjia:dj,§ nndf.a vhm¾ tl mjd udre lrkak fï wh melsf,kafka keye' f.or bkak fldg f,dl= iyfhda.hla thd,f.ka ug ,efnkjd' wls, f.or bkak fj,djg ug ksoyfia jev lr f.k hkak thd ;uhs nndj n,d.kafka' wmamÉÑ nnd tlal jeä ld,hla .; lrkjd' j;af;a wrf.k weúÈkjd' u,a fmkajkjd' .ia fmkajkjd' iskaÿ lshkjd' ta foaj,a n,ka bkak;a yßu ,iaikhs' wïu;a tfyuu ;uhs' nndf.a nqoaê j¾Okhg f.dvla fyd| ;dk l=reka l=reka lshk fi,a,u wïud uq,ska thdg lr,d fmkakqjd' ±ka th;a tal fyd|g lrkjd' uu yßu jdikdjka;hs' fï jf.a mjq,lg tl;=fjkak ,eîu .ek' nqúf.a wïud mjd ug f,dl= iyfhda.hla fokjd' .dñKS wxl,a nqúf.a ;d;a;;a ug f,dl= iyfhda.hla fokjd' ñ,dka whshdf.a wïñg yeu;siafiu tkak mq¿jka lula keye' fudlo whshf.a f,dl= wlaldf.a nnd,d fokak n,d .kafka wekaá ksid' kuq;a udOù wlals iy whshd ug Woõ lrkjd' wfma f.or bkakjd' bf¾Ia u,a,s" wmamÉÑf.a jevj,g iydh fjkak' th;a ug f,dl= iyfhda.hla fokjd nndj n,d.kak' nndj n,d.kakhs ug Woõ lrkakhs bkak j,a,s wïudf.ka ug ,efnk iyfhda.h;a u;la lrkak ´fka fï fj,dfj''

weuekavdf.a Ôú;fha j.lSï oeka jeä fj,do@

Tõ''' uf.a Ôú;fha j.lSï jeäfj,d' wms fokakd ú;rhs fk biair ysáfha' wms fokakd ;=kafofkla fj,d' ta j.lSu fldÉpr f,dl= j.lSulao lsh,d ug ±fkkjd' orefjla Wia uy;a lrk tl" thdg fyd| foaj,a lsh,d fok tl" thdj yß ud¾.fha hjk tl f,dl= j.lSula nj ±fkkjd' fï fj,dfõ uf.a wïud" ;d;a;d ms<sn| jeä jeäfhka ug ±fkkak mgka .;a;d' ta jf.au ish¨ wïu,d ;d;a;,d orejka fjkqfjka fudk ;rï j.lSï Wiq,kak we;so lsh,d ug ysf;kjd' ±fkkjd' wms f,dl= jqKd' wms újdy jqKd lsh,d ;ju;a wfm wïu,d ;d;a;,d wmsj w;yer,d keyefka'' wdrKHd ksid ta nj ug jeäfhkau oefkkjd''

yßka§ ,shkf.a

we÷ï ks¾udKh - trxckd chj¾Ok
yev.ekaùu - ,CIs; chisxy
PdhdrEm ‐ wkqIal trx.