නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

cd;s cd;s;a Tyq ugu ,efnkak lsh,d b;d f,danlñka m%d¾:kd lrkjd'''


Tyq ug uq,skau yuqfjkafk yefÜ oYlfha w. Nd.fha ojil' tjlg uu <ud .dhsldjla úÈhg 16 jeks úh miq l<d muKhs' fkdys;mq úÈhg fjila .S; kdglhl .S; lsysmhla .dhkd lrkak ug wjia:dj Wod fjkjd' ta uf.a .dhkdjg ix.S;h imhk lKavdhfï i¾mskd jdolhd f,i' wdfrday mßKdy foayhlska hq;= Tyqf.a uqyqK mqrd jejqKq /jq, ksidu ÈiajQfha bkaÈhdkq ;reKhl=f. fmkqula' ix.S;fha tk jpk ms<sn| lsisÿ oekqula fkd;snqKq ug úYdro hk jpkh flfia fyda lkg jegqfKka i¾mskd jdolhdf.a ku úYdro hehs is;=fõ fkdokakd luguh' fjila kdglfha .S; .ehSfuka miq Tyq ud fidhd wfma ksjig meñK Tyq yd hq. .Shla .hkakg werhqï lf<ka th ms<s.;a ud Tyq iu. zzñysrdù f,dj .S rcoyfka ke<fjuq ud ñysf¾ Tn md fijfKa .S .hfkñZZ hehs .ehQj o ik;a kkaoisß kï ta W;=ï ñksid iuÕ hq.Èú wrUkakg isyskhlska j;a fkdme;=fjñ'

iqúfYaIS nj'''

b;d wjxl ksy;udkS whqla;shg ysi fkdkuk ix.S;h Ôú;h lr .;a .=K.rel nj

rEmh yd ms%hukdm nj''

m%:u jrg uu Tyqj oelafl bkaÈhdkq ;reKfhla úÈhg' Bgu iß,k l;d ú,dihla iy ukd fm!reIhla ;snqKd' ta yuqùug jir 40 - 45 l,amsreK;a wo;a ta ms%hukdm nj uu Tyqf.ka olskjd'

w¢k m<¢k úÈh''

ms<sfj< msßisÿlu wxl tfla ;uhs ;sfhkafk' y÷k .;a;= ojfi b|, fndfyda ld,hla wekafo iqÿ l,siu iy I¾Ü tl' Tyq j¾Kj;a we÷ï w¢kj olskak uu wdi jqKd' ta nj oek .;a;g myqjod ÿUqre meye;s l,siulska iy ,d ly lñihlska Tyq ieris,d ud yuqjkak wdjd'

woyia .e<mSu''

.eyekshla úÈhg uf.a m%d¾:kdj bIag fj,d weyqïlka fok pß;hla jqKd' ta;a lshmq iekska foalg fï;dla tlÕ fj,d kE' uf.a woyi iShg iShla ksjerÈ jqK;a ta .ek fomdrla ys;,hs tlÕ fjkafk'

bf.k .;a;= mdvï''

uqK.efyk yeu flfkl=gu tl jf.a i,lkak ÿfla§ msysg fjkak ix.%yYS,S fjkak;a yeu foal§u ñksiaiq ´k fjkjd lshk foa .eUqßka oefkkak lghq;= l<d'

leue;su iy wleue;su .=Kdx.''

lsisu flfkl=g fndre wdorhla fmkakkafk kE' fndfydu wdofrka <x lr .kakjd' talg uu leue;shs' ta;a ldf.;a jqK;a mqxÑ je/oaola jqfKd;a ;ry hkjd jf.au ksjerÈ foau n,dfmfrd;a;= fjkjd talg uu wleue;shs'

w.h l< yels ;eka''

flfkla n,dfmdfrd;a;=fjka tkafk fudk foao Tyq fyda weh ys;kjdg jvd ks¾f,daNSj ta foa ,nd§u'

u; .egqï w;r Ôj;a ùu''

fokafkla tlg Ôj;a ùfï§ tal idudkH fohla lshk tl jir 45 ;siafia uu bjiSfuka fufkys l<d' wjYH úÈhg flaka;sh msg lr .kak bv §,d uu ksy~ jqKd'

tlg tl;= fj,d f.jmq ld,h''

fndfydu iqkaorhs' Th w;f¾ mqxÑ mqxÑ wiqkao ;ekq;a fkd;snqKdu fkfuhs' ta;a ´ku foal fyd| me;a;fk wms biau;= lrkak ´k' t;ek§ f.jmq ld,h .ek ys;, ne¨ju i;=gla ñi ÿlla kE'

ne£ï lrorhla lsh,d ys;=K ;eka''

lf;da,sl ne;su;shla úÈhg bjiSu wxl tfla ;shdf.k Tyq yd Ôj;a ùu ksidu Tyq yd ne£u lrorhla jqfKa keye'

tjeks fjk;a pß; uqK.eyqK wjia:d''

Ñ;%mg f,dalfha ke;akï fg,s kdgH f,dalfha ú;rhs' ienE Èúfha ud olsk Tyq Tyqu muKhs'

ta ne£u y÷kf.k Tnj we.hSug ,la l< wjia:d''

Tyq flfkl=g ne£ula ;shk nj fmkajkafk kE' tal ug oefkkafk bfjka' uu bkak ;ek we.hSula kE' ta we.hSu yeuodu;a oek .;af; Tyqf.a f.da, nd,hskaf.ka'

fyd|hs lshk foa wms kej; m;kjd''

uu;a tfyuhs' cd;s cd;s;a ugu ,efnkak lsh,d f,dl= f,daNlulska foúhka jykafia bÈßfha oji .dfka Tyqj u m%d¾:kd lrkjd' Tyq i;= yeu .;s.=Khlau wvq ke;=j' yenehs flaka;sh wvq lr,d'

Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm wka;¾cd,fhks