නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu ;rd;sru fmkajkak jdyk mdúÉÑ lrk flfkla fkfjhs''' - —Wodß fl!Y,Hhd˜


fï ojiaj, úldYh jk fg,s ks¾udK lsysmhlskau wmg wehf. rx.khka oel .kakg ,efnkjd' fldfydu;a weh rx.k Ys,amskshla" ksfõÈldjla" .dhsldjla jf.au k¾;k Ys,amskshla úÈhg;a ;u yelshdjka úoyd olajñka fma%laIl yoj;a ;=< k;rj bkakg iu;aj bkakjd' miq.sh ld,fha tl ?fka l=re,af,da" rdjKd" udhdrdðkS lshk fg,s ks¾udK ;=<ska by< risl;ajhla Èkd .kakg iu;a jqKq weh fï Èkj, rdjKd fojeks È.yerefuka jf.au fya,s fg,skdgHfhka wiSñ; jQ fma%laIl wdl¾IKhla Èkd.ksñka ys¢kjd' ta wkqj fya,s fg,skdgHfha ixcq" rdjKd fg,skdgHfha ukafodaoÍf.a uj iuÕska l;dnyg wj;S¾K jkakhs fï iQodku' weh Wodß fl!Y,Hhd' tfyu kï wo Speed Dream úfYaIdx.h weh fjkqfjkauhs'

Wodß fldfyduo Ôúf;a@

fï ojia kï rfÜ ;;a;ajh;a tlal yeufoau kej;s,d' fï fj,dfj wms f.dvla ta .ek ys;kakg ´fk' wkjYH úÈhg t<shg hk tl fyd| fohla fkfjhs' ta jf.au úfkdaohg .uka ìukaj,g mokula ke;s úhoï lf<d;a wd¾Óluh jYfhka rgla úÈhg wms jefgkjd' wms fï fj,dfj wkjYH wdldrhg l,a,s .eys,d" ys;=uf;ag jev lf<d;a fï Woa.;j ;sfhk ;;a;ajh udi .dkla bÈßhg mj;skak mq¿jka' ta ksid wkjYH .uka ìuka hkak tmd' wkjYH úhoï lrkak tmd' úfkdao pdßld hkak ys;df.k jdyk mdrg odkak tmd' wo wms lrkak ´fk ;uka mßiaiï fjkjd jf.au wfma wjg bkak whf. wdrlaIdj .ek ys;kak' tfyu fkdjqfKd;a wdfhu;a j;djla fï ffjrih me;sfrkak mq¿jka'

Tn rg iy ck;dj .ek f,dl= yeÕSulska l;d lrkjd@

we;a;' ug uf.a rgg jf.au rfÜ ck;djg f.dvla wdof¾ lrkjd' ta;a wfma f.dvla wh ys;kafk ta wh .ek ú;rhs' tfyu ys;k iuyre f.or ;sfhk jdyk mdrg odf.k wkjYH ;onohla ks¾udKh lrkjd'

Tn jdykhla mdúÉÑ lrkafk keoao @

uu jdykhla mdúÉÑ lrkjd' ta;a yeu fj,dfju yeu .uklgu ;ukaf. jdyfka mdrg odkak ´fk keye fkao @ rE.; lsÍïj,g hkfldg myiqlï iys; jdyk wmj .kak wdj;a iuyre tajdfha hEu m%;slafIam lr,d ;ukaf. jdyfka mdrg odkjd' wehs wms tfyu lrkafk' wfma jdyfkal hkjg jvd tfyu hk tl wdrlaIdjg fyd|hs'

Tn tfyu lshkak fya;=j fudllao @

wms ojfia jeä fj,djla rE.; lsÍï w;r b|,d tkfldg f.dvla ? fjkjd' ta jf.au f.dvla Wfoka hkak;a fjkjd' b;ska ksÈuf;a jdyk mojkjg jvd g%dkaiafmdaÜ tll hk tl wdrlaIdjg fyd|hs' wer;a wfma jdykhl .shd lsh,d wmg úfYaIfhka ,efnk fohla keye' jdykhla ;sfhkak ´fk flfkl=g fmfkkak wrf.k hkak fkfjhs" wjYH;djg muKla Ndú; lrkak'

Tn Ndú; lrk jdykh fudllao@

uu udÉ tl jf.au fji,a tl;a mdúÉÑ lrkjd' yenehs ta uf.a ;rd;sru fmkajkak kï fkfjhs' uu jdykhla mdúÉÑ lrkafk wjYH;dj wkqj muKhs'

ks¾udK lghq;= fldfyduo @

fï ojiaj, rdjKd fojeks fldgi wdfhu;a mgka .;a;d' fya,s fg,skdgHfha rE.; lsÍï w;r ;uhs miq.sh ojia f.ù .sfha' ÈfkaIa ;rx. iuÕska lrmq uf.a w¨;au hq. .S;h fmïj;=kaf.a Èkh fjkqfjka ksl=;a l<d' uf.a w¨;au .S;fha jev lghq;= fï jk úg wjika' tal ß,Sia lrkak ys;df.k bkakjd'

rx.khg ,efnk m%;spdr fldfyduo @

rdjKd fg,skdgHhg jf.au fya,s fg,skdgHfha ixcqg ys;d.kak neß úÈfha m%;spdr ,enqKd' wog;a ,efnkjd' we;a;uhs uf.a yelshdjkaf.ka m%fhdackhla .; yels lafIa;%hl lghq;= lrkakg mq¿jka ùu .ek uu bkafk f.dvla i;=áka'

;udrd m;srK

PdhdrEm wka;¾cd,fhks