නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

Wvrg ldka;dj ksfhdackh lsÍfï yelshdj ug ;sfhkjd - —;s,sKs fmf¾rd˜


wo zkj,shZ ljrh irik weh wmg iqúfYaIS rx.k Ys,amskshla' lf;da,sl ne;su;shla f,i fuf,dj t<sh ÿgq weh ;u rx.k l=i,;d yryd jeä jYfhka mK fokafk ft;sydisl l:d jia;=j, fn!oaO ldka;d pß;j,g' ta .ek ;s,sKs fmf¾rd kj,shg lsõfj fukak fï úÈhg'''

;s,sKs rx.khg msúfikafk ksrEmK fCIa;%h yryd we;a;gu ksrEmKhg fhduq jqfKa rx.k Ys,amskshla fjkak ys;df.ku fkao@

fndfyda fofkla tfyu ys;=jg we;a; tal fkfuhs' uu rx.khg fhduq jqfKa wjqreÿ 13 §' ta wyïfnka' uf.a .u uyjej f;dvqjdfjfk' wlal,d tlal îÉ tfla fi,a,ï lrkak .sh fj,djl ghsgia m%kdkaÿ uy;auhdf.a leoe,a, kE WKqiqï lshk fg,s kdgHfha rE.; lsÍï tys meje;ajqKd' tf;ka§ udj oel,d Tjqka ug tys rÕmdkak wjia:dj §u;a iu.hs uu rx.k Ys,amskshla fjkafk' ksrEmK Ys,amskshla úÈhg fCIa;%hg tl;= jqfKa 2009 jif¾ ,laia reje;s hqj;sh jf.au 2010 forK wjqreÿ l=udß ;r.fha cú l,ahdksh jqKdg miafihs' yenehs mqxÑ ldf,a b|,d uf.a tlu ySkh jqfKa rx.k Ys,amskshla ùu ;uhs'

wo mqxÑ ;srh yryd WKqiqï fma%laIl m%;spdr ,nk Tnf.a uq,au rx.kh fjkafk

uu wr l,ska lshmq leoe,a, kE WKqiqï fg,s v%du tfla ;uhs' tys ;sfhk úfYaI;ajh ;uhs udj iïnkaO lr .kak Tjqka msgmf;a ke;s pß;hla ;uhs ug ÿkafk'

ta wdrïNh;a iu. uq;=l=vq ueKsfla" ÿKqú, <ud;ekS" brefoaj jeks ft;sydisl l;d jia;= /.;a ks¾udKj,g Tn fldgq jqKd'

we;a;gu uq;=l=vq ueKsfla kdgHfhka miafi fCIa;%fha fndfyda fofkla uu ljqo lshk tl fydhkak mgka .;a;d' ta yeu flfklau lsõfj uf.a fmkqu kqjr ueKsfl flfkl=f. jf.a lsh,hs' ta ksid fjkak we;s tjeks kdgHj,gu ug wdrdOkd ,enqfK'

,xld b;sydifha i|yka tjeks m%n, ldka;d pß;j,g mK fokakg yels ùu .ek ;s,sKsg fudlo ysf;kafk@

we;a;gu' ta yeu wjia:djlau uf.a fmr msklg ,enqK tajd lsh, ;uhs uu kñ ys;kafk' ta yeu pß;hla yrydu ug úYd, fma%laIl m%;spdr ysñ jqKd' msgm; lshjoa§ uu oekf.k ysáfh kE uq;=l=v ueKsfl lshkafk we;a; pß;h;a lsh,d' ta;a t;=ñhf.a ienE iajrEmhla uf.a rx.kh;a w;r lsisu fjkila kE lsh,d yefudau lshoa§ ys;g oefkk i;=g lsh,d ksu lrkak nE'

tjeks pß;u Tng ,efnkak Tn ;=< ta i|yd úfYaI olaI;djka ;sfnk nj ;s,sKsg oeks,d keoao@

fmkqu ksid Wvrg iïm%odfha ldka;d pß;u ,eì,d ta weiqf¾ b|,d ,nk yqre mqreoaola tlal wo ojfia Wvrg ldka;dj ksfhdackh lsÍfï yelshdj ug ;sfhk nj uu úYajdi lrkjd'

ksrEmK Ys,amskshla úÈhg úúO ú,dis;d wkq.ukh lrk flfkl=g b;sydi l;d ;=< ìij - l=udßldj lshk pß; .e,fmkafk keye lsõfjd;a@

.Ekq <ufhla úÈhg uu;a yßu wdihs ug .e,fmk fkdfhla ú,dis;d wkq.ukh lrkak' ta;a oeka f.dvla risl risldúfhda uf.ka b,a,kjd fï úÈhg we|,d tjeks pß; w;fru bkak lsh,d' ta yryd ug;a oeka ysf;kjd ug jeämqr .e,mkj we;af; fï l%uh ;uhs lshk tl'

brefoaj kdgHfha r;akdj,S ìijf.a pß;hg idOdrKhla lrkak mq¿jka jqfKa ienE Èúfha ;s,sKs ÿIag pß;hla ksid fkao@

tal kï uu fldfy;au ms<s.kafk kE' udj <Õska wdY%h lrk ´ku flfkla okakjd uu fudk jf.a flfklao lsh,d' fmkqug iudk lr,d pßf;g .;a;;g ta .;s.=Kj,g yd;amiskau uf.a .;s.=K fjkia'

lf;da,sl ne;su;shla f,i fujeks pß;u ,efnkjdg Tn i;=gqo

we;a;gu f.dvla i;=gqhs' fudlo uu lf;da,sl wd.ug jf.au fn!oaOd.ug;a f.dvla f.!rj lrk wdorh lrk flfkla' lf;da,sl ne;su;shla fj,;a fujeks fn!oaO ldka;d pß; ksrEmKhg wjia:dj ,eîu uu ,nmq Nd.Hhla'

bÈßfha§ lkHd fidhqßhlf.a pß;hla ,enqfKd;a thg idOdrKh bgq lrkak Tng yels fjhso@

uu lf;da,sl jqKdg ta .ek kï ;ju yßhg lshkak nE' yenehs tjeks pß;hla ,enqfK;a th Ndrf.k th;a id¾:l rx.khla njg m;a lrkak uu lem fjkjd'

l,dfõ jevj,g f.oßka ,efnk iyfhda.h fudk jf.ao@

uf.a mjqf,a wh jf.au keoEfhda ;Èkau úreoaO jqKd uu rx.k Ys,amskshla fjkjg' ta ksid iyfhda.hla ,enqfKu kE' ta;a uu fïl w;yßkafku ke;=j kshef<k ksid;a oeka udj rEmjdysksfha;a olsk ksid;a jeäh ta .ek l;d lrkafk kE' thd, <Õska weiqre lrk wh uf.a rx.kh .ek fyd| l;d fjk ksid ksYaYíoj ysáh;a uf.ka n,dfmddfrd;a;= fjkafk iqÿ pß;u ;uhs ug fmak úÈhg'

oeka fmïj;d l;d lrkafk;a ueKsfl lsh,¨ fkao@

kE' tfyu l;d lrkafk kE'

mqxÑ ;Srfha fodrgq tl È.g újr jqKdg iskudjg tf,i wdrdOkd keye fkao@

fï fjoaÈ uu Ñ;%mg foll rÕmEjd' thska tlla ;sr.; jqKd' bÈßfha§ wfkla Ñ;%mgh ;sr.; fõú' wdrdOkd kï ,efnkjd' ta;a ta ;=< ug lrkak fohla ke;akï Bg odhl fkdù bkak tl fyd|hs lsh,d uu ys;k ksid fudk ks¾udKh jqK;a Ndr.kafk álla ys;, n,,hs'

pß; f;dard fírdf.k rÕmdkak .sfhd;a l,dj ;=< .uk wudrehs fkao@

wudre jqK;a uu leue;s ta úÈhg fï .uk hkak ;uhs'

uq;=l=v ueKsfla §. hkak ys;df.k bkafk fldhs ldf,o@

tfyu ojila ;SrKh jqK .uka zkj,shZg biafi,u lshkakïfld'

Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - iqcd;d chr;ak