නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu jdykhla mdúÉÑ lrkafk wjYH;djg ñi ;;a;ajh /l.kak fkfjhs - —.h;%s vhia˜


miq.sh ojiaj, —kS, m<sÕ= Èh˜ fg,skdgHfha —j;ai,d˜ fj,d f.or wd,skaohg f.dvjqKq .h;%s vhia .ek wuq;=fjka y÷kajd fokakg wjYH;djla keye' rx.k Ys,amskshl f,iska lafIa;%hg tl;=jqKq weh wo jkúg l,dfõ fndfyda ÿrla wd ckm%sh jf.au m%ùK rx.k Ys,amskshla' fg,skdgHh fukau Ñ;%mg lafIa;%fha o tl fia oialï mE weh wo ksfõÈldjl f,iska o Tn yuqjg tkjd' rx.kh" ksfõokh ú;rla fkfjhs weh wo jkúg id¾:l jHdmdßl ldka;djla' ta rEm,djKH Ys,amskshl f,iska yev.ekaùfï l,dfõ kula Èkd.;a rEm,djKH Ys,amskshl njg m;afjñka' b;ska fujr wms kj,sh Speed Dream úfYaIdx.h fjkqfjka .h;%sj tl;=lr .kakg woyia l<d'

.h;%s fï ojiaj, Tn mdúÉÑ lrk jdykh fudllao @

fï ojiaj, uu mdúÉÑ lrkafk Vezel tlla' we;a;u lshkjd kï uu Ôma fudv,a jdykj,g f.dvla leue;shs' fudlo ief,daka tfla jev;a tlal ug wjYH nvq oudf.k hkak álla bvlv ;sfhk jdykhla wjYHhs' ta jf.au orefjd tlal tfyg fufyg hkfldg;a ug álla f,dl=jg jdyfka ;sfhk tl fyd|hs' ta ksid ;uhs uu fï jdykh f;dard.kafka' ux ys;kafk oeka uu wjqreÿ ;=k y;rl b|kau mdúÉÑ lrkafk fï jdyfka'

jdykhla .kak ´fk lshk woyi uq,skau we;sfjkafk fldhs ld,fha jf.ao@

ug u;l yeáhg uf. ÿj u,SId fmdä ldf, thdj fudkaáfidaß wrf.k hk ldf, ;uhs ug jdykhla .kak ´fk lsh,d oeKqfk' fudlo pkakf. jdyfka ;snqKg jev;a tlal thdg ks;ru f.or bkak neye' b;ska ta ld,fha ;uhs uu uq,au jdyfka .;af;'

ta jdyfka fudllao lshkak mq¿jka o@

tal Genesis j¾.fha iafmda¾Üia ld¾ tlla' f.dvla ,iaik fmdä ld¾ tlla' tal uekqj,a tlla' miafi uu Tfgda lr.;a;d' okakjo ta jdykh .;a;= uq,a ldf, v%hsõ lf<a uf. ;d;a;d' fldfydu yß uu jdyfka ;kshu wrf.k hkak .;af; ld,hla .shdg miafi' ux ys;kafk ta fjkfldg ux jdyk folla jf.a udre lr,d'

Tn fï fjkfldg jdyk lShla ú;r mdúÉÑ lr,d ;sfhkjo@

fï fjkfldg uu jdyk 7 la ú;r udre lr,d ;sfhkjd' yenehs ta f.dvla fj,djg uu f;dard.;af; iqÿ iy l¿ j¾Kfha jdyk' ux <Õ r;= mdg jdyk;a ;snqKd' ta;a ux jeäfhka leue;s l¿ iy iqÿ j¾Kfha jdykhlg'

f.dvdla wh jdykhla mdúÉÑ lrkafk ;;a;ajh /l .kak ys;df.k' .h;%s jdykhla mdúÉÑ lrkafk;a ta jf.a woyiska o@

wfka keye' ug uf.a ;;a;ajh /l .kak jdykhla mdúÉÑ lrkak ´fklula keye' fldfydu;a fji,a tlla lshkafk uy f,dl= .Kkl jdykhla fkfjhs' uu jdykhla mdúÉÑ lrkafk uf. jev lghq;= tlal jdykhla wjYHu ksid'

ldka;djla jdykhla wrf.k mdrg .shdu f.dvla fj,djg wmyiq;djg ,lajk wjia:d ;sfhkjd' Tng tjeks w;aoelSï keoao@

ug kï tfyu wjia:d fndfydu wvqhs' uf. hd¿fjd f.dvla fj,djg lshkafk uu jdyfka mdúÉÑ lrkafk ldka;djla jf.a fkfjhs lsh,d' b;ska uf.ka wfkla whg lrorhla keye jf.au ug;a ta whf.ka lrorhla keye'

fndfyda fofkla jdykhla wrf.k mdrg .shdu ndysr wh .ek ys;kafk keye' ta jf.a whf. yeisÍu .ek Tn fudlo ys;kafk @

iuyr wh f.dvla wvq jhfika jdyk mojkjd' ta wh jdykhla w;g .;a;u b.sf,kak yokjd' ta fj,djg mdfr hk wfkla jdyk .ek fyda u.Ska .ek lsisu yeÕSula keye' yenehs b;ska tal thd,f. jhi;a tlal tk yeisÍula' iuyr fj,djg ta yeisÍu f,dl= lrorhla' ta jf.au f,dl= jdyk mojk wh ^nia r: iy ám¾ r:& fldhsu fj,djlj;a wfkla wh .ek ys;kafk keye' fldfydu;a wfma rfÜ nyq;rhla ud¾. kS;s Í;s .ek ie,ls,a,la olajkafk fndfydu wvqfjka' ta jf.a wh .ek f,dl= ÿlla ys;g oefkkjd'

;udrd m;srK

PdhdrEm wka;¾cd,fhks