නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

cd;Hka;r The Voice Teens ys Y%S ,dxlSh wNsudkh'''


Y%S ,xldfõ ix.S; lafIa;%h ;=< miq.sh udi lsysmh mqrd úYd, fmr<shla isÿ jqKd' ta wka;¾cd;sl ix.S; fõÈldfõ fodrgqj Y%S ,xldfõ ;dreKHhg újr lrñka' isri The Voice Teens yryd uq¿ f,dalfhau wjOdkh Y%S ,xldj flfrys fhduq fjñka Y%S ,dxlSh ;dreKHh cd;Hka;r uÜgfï fõÈldjlg .e<fmk wdldrfhka Tjqkaf.a ix.S; oCI;d bÈßm;a l< yels nj fuf,i fmkajd ÿkakd' b;ska fldúâ jix.;fha wNsfhda.h yuqfõ o Tjqka The Voice Teens ;rÕfha lsre¿ me<ª wdldrh fndfydu wmQrehs' wjika jgfha ;r. jeÿKq ;re iy iqmsß ;rej fínDDla fmfofia isri uQ,ia:dkfha§ kj,shg fufia l;d l<d''

we;a;gu fïl uf.a m<uq w;aoelSu''' - wdÈ;Hd

fï ;rÕhg tkak whÿïm; odkafka uf.a wïud' ux okafka kE fï ;rfÕ .ek' we;a;gu fïl uf.a m<uqjeks w;aoelSu' ug fï ;rfÕ ;=< fyd| m%;spdr f.dvla ,enqKd' ta jf.au f.dvla wh ug Woõ l<d' wjika ;r.hg f;arefKa keye lsh,d ug ÿl keye' fudlo fï ;r.fhka f.dvla fyd| w;aoelSï ,nd.;a;d ú;rla fkfuhs mjq,la jf.a f,dl= ne£ulska bkak hd¨fjda f.dvla yïn jqKd' bÈßfha§ wOHdmk lghq;= fyd¢ka lr,d ix.S; lafIa;%fha bÈßhg hkak n,dfmdfrd;a;=jla ug ;sfhkjd'

fuÉpr ÿrla taú lsh,d ys;=fj kE''' - fIfu,a

fï ;rfÕg whÿïm; odkafka uf.a whshd flfkla' The Voice Teens m<uqjeks wÈhr ;=< fuÉpr ÿr taú lsh,d ys;=fõ kE' uu 6 jif¾ b|,d ix.S;h bf.k .;a;d' ug fï .uk hkak f.dvla wh Woõ l<d' uu fï fjkfldg;a mß.Kl bxðfkare wxYfhka wOHdmkh ,enqj;a ix.S;h jeäÿr yodrd ix.S; lafIa;%fhka bÈßhg .syska lÓldpd¾h flfkla fjkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=fjka bkafka'

ug yeufjf,au w¨;a fohla lrkak Woõ lf<a whshd''' - fyir

uf.a mjqf,a wïuhs wmamÉÑhs whshd bkafka' we;a;gu ug uf.a mjqf,ka f,dl= iyfhda.hla ,efnkjd' ug yeufjf,au w¨;a fohla lrkak Woõ lf<a uf.a whshd' wOHdmk lghq;= lrk .uka ix.S; lafIa;%fhka bÈßhg hkak hkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' uf.a wdidj ;uhs f,dafl iy Y%S ,xldfõ fyd| kula Èkd.;a; l,dlrefjla fjk tl' ugu wkkH;djla f.dvkÕdf.k w¨;a ks¾udK bÈßhg lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd'

ux leue;s w¨;a ks¾udK lr, m%isoaO fjkak''' - wefu,shd

ux ix.S; bf.k .kak mgka .;af; jhi wjqreÿ tfld<fya§' uu oek f.k ysáfha kE we;a;gu fufyu ;r.hla ,xldfõ ;sfhkjd lsh,d' ta;a uu fjk rgj, fjdhsia àka n,,d ;sfhkjd' fldfydu yß uu fï ;rfÕg we;=¿ jqK ojfi boka f.dvla foaj,a bf.k .;a;d' ux wdi w¨;a ks¾udK lr, m%isoaO .dhsldjla fjkakhs'

fï ojiaj, f.dvla fyd| m%;spdr ,efnkjd''' - udOù

fïl we;a;gu ug f,dl= w;aoelSula' wjidk wg fokd w;rg tkak ,eîuu f,dl= jdikdjla' fï ojiaj, f.dvla fyd| m%;spdr ,efnkjd' uu uf.a wïug;a ;d;a;g;a mjqf,a whg;a f.dvla ia;=;sjka; fjkjd' fudlo yeufjf,au ta wh ug Yla;shla jqKd' ta ksihs ux fuÉpr ÿr wdfõ' ix.S; lafIa;%h ms<sn| ;jÿrg;a bf.kf.k fï lafIa;%fhkau biairyg hkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

lÓldpd¾hjßhla fjkak uu n,dfmdfrd;a;= fjkjd''' - bYs;d

uf.a mdif,a .=re;=ñhla fï ;r.h .ek lsõjg miafia ;uhs uu fï ;rf.g whÿïm; oeïfï' wka;¾cd;sl fõÈldjl ux fuÉpr ÿrla wdmq tlg f.dvla i;=gqhs' we;a;gu fïl ug f,dl= w;aoelSula jqKd' fï .uk hkak uf.a wïud ;d;a;d we;=¿ mjqf,a yefudau ug iyfhda.hla oelajQjd' uu ix.S; wxYfhka fyd¢ka bf.k f.k lÓldpd¾hjßhla fjkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

uf.a wïud ;uhs fï ;rÕhg whÿïm; oeïfï''' - trkaÈ

uf.a wïud ;uhs fï ;rÕhg whÿïm; oeïfï' uf.a mjqf,a yefudaugu .dhk yelshdj ;sfhkjd' we;a;gu fï ojiaj, ,efnk m%;spdr w;s úYsIaghs' fï ;r.h ;=< wjika wg fokdg tkjd lshkafku wms Tlafldu ;rf. Èk,d bjrhs lshk tl' fuÉpr ÿr wdj tlu f,dl= ch.%yKhla' fï .uk tkak ug uf.a mjqf,ka ,enqfKa f,dl= iyfhda.hla' uf.a n,dfmdfrd;a;=j ;jÿrg;a ix.S; wxYfhka bÈßhg .syska fyd| ks¾udK lrk l,dldß‚hla fukau lÓldpd¾hjßhla ùuhs'

;r.h mqrd iudchg mKsjqvhla Èh yels .S; muKla uu .dhkd l<d''' - yfYaka

wjidk uyd ;r.h miafia fldfyduo ,efnk m%;spdr@

fï ojiaj, f.dvla fyd| m%;spdr ,efnkjd' ta .ek f,dl= i;=gla ;sfhkjd''

Tn fldfyduo fï ;rÕhg tkafka@

àù tfla The Voice Teens .ek .sh oekaùu oel,d wïud ;uhs whÿïm; fï ;rÕhg oeïfu' ta úÈhg ;uhs uu fï ;r.hg wdfõ'

ys;=j o Tn Èkhs lsh,d@

Tõ''" ug ,enqKq m%;spdr;a tlal uu f,dl= úYajdihlska ysáfha'''

Tn fï fjkfldg fudkjo lrkafka@

uu Ôj úoHdj wxYfhka Wiia fm<g iQodkï fjkjd'

Tng ,enqKq iyfhda.h fudk jf.ao@

we;a;gu wïuhs ;d;a;hs mqÿu iyfhda.hla ÿkakd' lsisufohla nE lsh,;a keye" kE lsh,;a keye' b;ska" thd,f.a ySfk;a yenE jqKd'' uf.a ySfk;a ienE jqKd' ta jf.au .ïmy nKavdrkdhl úoHd,fhka f,dl= iyfhda.hla ,enqKd' uhsla tlla w,a,k ;ek b|kau fldaÉ ikql uf.a .dhkhkaj, wvqmdvq fmkaj,d ÿkakd' talhs ux fï .ufka fuÉpr ÿr wdfõ'

bÈßhg fudkjo lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkafka@

ix.S; lafIa;%fhka bÈßhgu .syska ,xldjg;a f,dalhg;a fyd| jevla lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

wdfha fï jf.a ;r.hla ;sífnd;a bÈß mrmqrg fudkjo Tng fokak ;sfhk m‚jqvh@

ud ;r.hg wj;SrK jQ od isg .dhkd lf<a iudchg hïlsis m‚jqvhla fok .S;' ta ksid l,dldrfhla fjkak kï meyeÈ,sju iudch fjkqfjka hïlsis jevla lrkak ´fka' ug lshkak ;sfhkafka bÈßhg tk mrmqrg;a iudch fjkqfjka l,dlrejl= úÈyg hïlsis hym;a jevla lrkak mqreÿ fjkak lsh,dhs' yeufjf,au ksy;udkS fjkak' jeäysáfhla ;ukaf.a wvqmdvqjla fmkak,d ÿkaku tal yod.kak' yeuúgu ;uka ;uka fjkak' t;fldg f,dl= .ukla hkak mq¿jka'