නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

Tyq ke;=j ug Ôú;hla ke;s ;rï''' - relaIdKd Èidkdhl


tl nvje, lvdf.k fï f,daflg cks; jqKdu wms ta whg y÷kajkafk ifydaor ifydaoßfhda lsh,d' idudkHfhka mjq,l ifydaor ifydaoßfhda w;fr ;sfhkafk f,dl= ne£ula' mqxÑ ldf, fkdokak lug mqxÑ mqxÑ foag w~onr lrf.k úril jqKdg oekqï f;areï we;s jhig toaÈ ifydaor fma%uh tlsfkld w;fr jpkfhka lshkak neß ;rug j¾Okh fjkafk iu.sh n,h fõ hk kshuk kej; kej;;a i;Hhla njg m;a lrñka'
Th w;fr is;=ú,s kmqrg yeß, tlaflkdg tlaflkd tfrysj keÕS isáoaÈ rxvq onr we;s lr .kafk ;uka .ek ú;rla ys;ñka' tlu mjqf,a whsh u,a,s wlal kx.s lshk ne£u wu;l lr,d úreoaOjd§ka f,i Ôj;a fj,d tl l=fia bmÿk;a ifydaorlu wu;l lr,d Ôú; mjd wysñ lrkak ;rï lDr fjk wh;a wms w;fr bkakjd'
fldfydu jqK;a ´ku flfkl=g cd;s cd;s;a yuqfjkak ´k wms fï uq,ska l;d lrmq úÈfha wdorKSh ne£ï iys; ifydaor ifydaoßfhda lshk tl ;uhs wújdofhka f;drj wms yeuflfkl=f.u m%d¾:kdj fjkafk' tfyu wh ,nkak;a fmr mska ;sfhkak ´k lshk tl wi;Hhla fkfuhs' fudlo wmsg fyd| foaj,a ,efnkafk fmr mskgu ;uhs'
wkak ta úÈhg fmr mska ksidu wdorKSh ifydaorfhla ,nmq flfkla wmsg yuqjqKd' weh kñka relaIdKd Èidkdhl' ud olsk Tyq úfYaIdx.h yryd wms weh yoj;skau ne÷Kq Tyq ljqo lsh,d wymq .uka weh fndfydu wdofrka lsõfj wfka ta uf.a r;a;rka u,a,shd fiis÷ Èidkdhl lsh,hs'

Tyq ;=< we;s iqúfYaIS nj''

we;a;gu Tyq uf.a u,a,s jqKdg uu iïnkaOfhka ´ku fohla lrkafk uf.a whsh jf.a b|f.k' uu ys;kafk kE ta jf.a wdorhla wdrlaIdjla wo ldf, ;d;a;d flfkl= f.kaj;a ÿfjl=g ,efnkjo lsh,d'

rEmh yd ms%hukdm nj

oel=ï l¿ fmkqula tlal tl;= jqK oÕldr njla ;uhs uu ks;ru u,a,sf.ka olskafk' ta jf.au ;ukag yuqfjkafk ljqo ta flkd tlal l;dny lr,d bkakk ´k fldfyduo lshk ms%hukdm nj Tyq i;=j ;sfhkjd'

w¢k m<¢k úÈh

mqxÑ fld,af,la úÈhg thdg .e,fmk ú,dis;d wkq.ukh lrñka b;du;a ,iaikg w¢kak m<¢kak f.dvla Wkkaÿhs'

woyia .e,mSu

iShg iShhs' jeä l;dnyla ke;s jqKdg ´ku flfkla lshk foag f,dl= weyqïlka §ula ;sfhkjd' wkak ta ksid uf.hs u,a,sf.ka woyia lsisu fj,djl mriamr fjkafk kE'

bf.k .;a;= mdvï

we;a;gu ujqmsh Wmia:dkh lshk tl wms wy, ;snqKg ta .ek jeä keUqrejla keyefk' uf.a wïud ;ju /lshdjla lrk ueÈjhfia flfkla yeghsg ;ju wef.a ish¨ lghq;= wehu lr .kakjd' ta;a uf.a u,a,s wïug i,lkafk mqxÑ orefjl=g jf.a' uu;a tfyu lrkak ´k lshk tl uu jeämqr bf.k .;af; u,a,sf.ka'

leue;su iy wlue;su .=Kdx.

´ku m%Yakhla lsõju talg ksjerÈ jf.au idOdrK úi÷u mqxÑ jqK;a u,a,s .dj ;sfhkjd' talg uu yßu leu;shs' yenehs ks;ru thdf.a lduf¾ yeälr f.k bkak tlg kï uu yßu wlue;shs'

w.h l< yels ;eka

ug olajk wdorh f.!rjh jf.au udj wdrlaId lrk úÈh Èyd ne¨ju uf.a u,a,s <Õ w.h fkdl< yels lsisu .=Kdx.hla kE'

u; .egqï we;sjk wjia:d

tfyu fjkafk wms w;r ;sfhk ne£u jeälug' uu <Õlg .sh;a Tyq uf.a wdrlaIdjg ud miqmi tkjd' ta;a ta ksid thdf. jev mdvq fjkjg uu wleue;shs' ta fj,djg ;uhs mqxÑ u; .egqula we;s fjkafk'

tlg tl;= fj,d f.jk ld,h

yßu iqkaorhs' mqxÑ ldf, fkdf;afrk lug wms úril fj,d we;s' ta;a okak lshk ldf,l tfyu kE' fudlo ug bkafk u,a,s ú;rhs' thdg bkafk ug ú;rhs lshk wjfndaOh wms ;=< ;sfhkjd'

ta ne£ï lrorhla jqK wjia:d

ljodj;a Wod fj,d kE' uf.a Yla;sh WmfoaYlhd wdrlaIlhd lshk ish¨ j.lSï Tyqu we;s lr f.k ;sfhk foaj,a' Tyq ke;=j ug Ôú;hla ke;s ;rï'

tjeks fjk;a pß; uqK.eiqK wjia:d

;ju kï kE' bÈßfha§ n,dfmdfrd;a;= fjkak;a nE'

ta ne£ï u; Tnj we.hSug ,la l< wjia:d

úfYaI wjia:d kE' relaIdKd Èidkdhl lshkafk Tyqf.a wlal úÈhg u,a,s udj yeu wjia:djlu w.hkjd'

fyd|hs lshk foaj,a wms kej; kej;;a m%d¾:kd lrkjd' ta w;r relaIdKd

WmÈk WmÈk wd;auhla .dfk uf.au u,a,su fjkak lsh, oji .dfk m%d¾:kd lrkjd'Oïñl fyajdjiï