නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

jdykhla folla biair lrf.k .shdg t;ekska tydg hkak nE'''
wms yefudau bkafk fï g%e*sla tl we;=f< ysrfj,d'''' - .sydka m%kdkaÿ


.sydka m%kdkaÿ .ek wgqjdàld lshkak ´fk keyefk' wmg bkak yelshdjkaf.ka msreKq ljqre;a wdof¾ lrk l,dldrfhla' fõÈldj f;da;ekakla lrf.k l,djg mh ;n,d mqxÑ ;srh jf.au ߧ ;srh;a ch .;a;= Tyqj fujr Speed Dream úfYaIdx.hg tl;= lr .kak ys;=jd'

fï ojiaj, .sydka mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao lsh,d lshkak i;=gqhs o@

wehs wleue;s fjkafk uu mdúÉÑ lrkafk we,afgda 800 jdykhla' we;a;gu oeka bkaÈhdfj ksIamdokh lrmq ureá 800 jdyk ksmojkafk ke;s ksid ;uhs uu fï jdykh mdúÉÑhg .;af;' uu f.dvla leue;af;ka ;uhs ureá 800 jdyk mdúÉÑ lf<a'

we;a;gu wehs ta@

wvq ñ,lg .kak mq¿jka jf.au ´fk lrk myiqlï ;sfhkjd' ta iS myiqlï ;sfhkjd' ´fku ;eklg myiqfjka hkak mq¿jka' ta lshkafk myiqlï wvq mdrl jqK;a hkak mq¿jka' fldfydu;a wfma rfÜ jeäfhka ;sfhkafk fyd| mdrj,a fkfjhs fk' wfkla ldrKh fyd|g fmg%,a jev lrkjd' wu;r fldgia myiqfjka .kak ;sfhkjd' tajdfha ñ, .Kka wvqhs' b;ska jdykhlska ;j;a fudkjd n,dfmdfrd;a;= fjkako@

Tn fï fjkfldg jdyk lShla ú;r mdúÉÑ lr,d ;sfhkjo@

uu ureá 800 jdyk y;rla ú;r mdúÉÑ l<d' idudkHfhka uu jdykhla .;a;u ógf¾ ,laIhla ú;r ÿj,d úl=Kkjd' ta lshkafk tl jdykhla wjqreÿ fol ;=kla mdúÉÑ lr,d ;uhs wdfhu;a tlla udre lrkafk'

Tn jdykhla .kakfldg ta .ek f,dl=jg ys;kafk kE jf.a@

fïlhs jdykhla .kakfldg msgg tafl ,iaik fmakak ´fk keye' ÿjk ;;a;ajh ;uhs fyd| fjkak ´fk' jeo.;a fjkafk uf.a wjYH;dj imqrd.kak yelshdj ,efnk tl' fldfydu;a f,dl= jdykhlg hkak kï ;ju woyila keye' wog;a uu rE.; lsÍïj,g mjd hkafk uf. jdyfkka' tal uf. ksoyig jf.au wd¾Ólhg;a fyd|hs' b;ska fï jf.a jdykhla mdúÉÑ lrkfldg f,dl= úhoula ke;s ksid lrorhla ke;sj ux uf.a jev ál lr.kakjd'

´fku flfkl=g jdykhla lshkafk thd,f. Ôúf;a isyskhla' uq,skau jdykhla .;a;= fj,dfj fudlo ys;=fk@

uu l,djg tkfldg uf.a lsh,d fudag¾ihsl,hlaj;a ;snqfK keye' ux uq,skau .;af; fydkavd j¾.fha nhsla tlla' ta remsh,a 19500 la jf.a fmdä uqo,lg' bka miafi wdfhu;a nhsla tlla udre l<d' Th ld,fha ks¾udK lghq;= tlal ? cdfu f.or hkfldg nhsla tll hk tfla wjodku ug oefkkak .;a;d' Th ld,fha ;uhs uf. hd¿jd rdð; Èidkdhl lshkafk wvq uqo,g .kak mq¿jka jdykhla .ek' ta ureá 800 jdykhla' uqo, ,laI 7 hs' tÉpr uqo,la ud wf;a ;snqfK keye' fmdä uqo,la w;ska §,d f,dl= .dkla f.jdf.k hkak ;uhs jdyfka .;af;' we;a;gu tal ta fj,dfj yeáhg f.dvla f,dl= fohla' ta i;=g ux úkaod' wo jf.au fndfydu ieye,a¨fjka' ta;a b;ska wo kï f.dvla wh uf.ka wykafk Thdg Th jdyfka uÈ keoao@ Thdf. wefÕa wefÕa ihsia tl;a tlal uÈ keoao@ Thsg jvd fyd| tlla .kak neßo lsh,d' ta;a ug kï tfyu uÈlula keye' uf.a jefâ flfrkjd kï fï jdyfka fyd|gu m%udKj;a'

jdykhla .kakfldg mdg .ek f.dvla ys;kjd jf.a@

we;a;uhs ux .;a;= jdyk tlla wer wfkla Tlafldu is,aj¾ mdg' tlla .;a;d l¿ mdg' uf. hd¿jd uq,a ld,fh lsõjd l¿ mdg .kak tmd fmdâv jeÿk;a fmakjd lsh,d' we;a;gu is,aj¾ mdg jdyfka fmdä fmdä iSÍï wdjg ta ;rugu fmakafk keye' wer;a b;ska uf.a ys; fldfydu;a leue;s ,hsÜ l,¾ j,g'

álla w¨;a jdykhla .kak woyila keoao@

biairyg iuyr fj,djg óg jvd myiqlï iys; jdykhla .kak ´fk lsh,d woyila tkak mq¿jka' ta b;ska uf.ka mjqf,a whg bgqúh hq;= hq;=lï bgq lrf.k ta jdykh fjkqfjka msßjehla ord.kak yelshdj ,enqKq ojil' .kafk fudllao lsh,d oekau lshkak neye' fudlo ta ;SrKh fndfyda fj,djg wfma mjqf,a iduQysl ;SrKhla fjhs' ta fldfydu jqK;a we;a;gu ux wo mdúÉÑ lrk jdyfka ug fyd|gu m%udKj;a'

wo mdrg neiaiu jdyk mojkak ,hsika ÿkafk fldfyduo lsh,d ysf;kjd@

ta ;rugu wfma whf. yeisÍu wka;suhs' wfma rg úkdY fjkak n,mdk f,dl=u fya;=j fï ud¾. kS;s Í;s ms<s fkdmÈk tl' fudlo wfma f.dvla wh bjikak okafk keye' uu kï lf;da,slfhla' kuq;a nyq;rhla fn!oaO wh bkak rgl" fn!oaO wd.ug wkqj bjiSu m%.=K lrkak W.kajk miqìul mdrg neiaiu ta bjiSu olskak keye' we;a;gu msgrgl b|, fï rgg tk flfkl=g i;a;= /,la mdrg weú;a lsh,d ysf;kak mq¿jka' fmdä fj,djla jdyk fmda<sul bkak neye' fldfydu yß biair lrf.k hkakhs n,kafk' jdykhla folla biair lrf.k .shdg t;kska tydg hkak nE' wms yefudau bkafk fï g%e*sla tl we;=f< ysrfj,d' ta;a tal f;areï .kafk keye' jdyk folla jeÿfKd;a ta fokakd lrkafk krl jpkj,ska nek .kak tl' wehs f;areï fkd.kafk bkaIqjrkaia ;sfhkafk ta jf.a fj,djg jdyk yod.kak lsh,d' fï jf.a yeisfrk ñksiaiqkaj fjk;a rgl wh oelafld;a ys;dú wms ;ju;a bkafk jkpdß hq.fh lsh,d';udrd m;srK