නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

f¾kaÊ frdaj¾ tll hkak ySk olsk - pdkql m%nqoaO


kj mrmqf¾ rx.k Ys,amsfhla úÈhg fndfydu;a by< fma%laIl wdl¾IKhla wdorhla Èkd.;a;= Tyqj f.dvla wh y÷kd.kafk il+f. l;dfõ ud,l ú,iska' Tkak b;ska fujr kj,sh Speed Dream úfYaIdx.h;a tlal wms Tyqj iïnkaO lr .kak woyia l<d' Tyq rx.k Ys,amsfhl= fukau ksrEmK Ys,amshl= jk pdkql m%nqoaO'

pdkql" fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

fï ojiaj, isri kd,sldj Tiafia úldYkh jk wms wfma fg,skdgHfha rE.; lsÍï tlal bkakjd' ta jf.au ukqi;a úuk lshk fg,skdgHfha uqyqr;a Wf<, meje;ajqKd' tys§ m%ùK rx.k Ys,amskS ud,kS f*dkafiald iuÕska ug rx.khg jrï ,efnkjd' we;a;gu tal f.dvla fyd| wjia:djla' fudlo weh fï fg,skdgHfha rx.khg tl;= fjkafk jir 15 lg miafi' m%shka; fld<Uf.a uy;df. ukaodrd Ñ;%mgfhka uf.a m<uq iskud .uk wdrïN l<d' ta jf.au Thd,d f.dvla wdidfjka krUmq il+f. l;dj fojeks fldgfia rx.khg <Õ§u tl;=fjkak n,df.k bkakjd'

il+f. l;dj;a tlal ,enqKq fï ckm%sh;ajh .ek fudlo ys;kafk@

il+f. l;dfjka ug f,dl= fma%laIl wdorhla ,enqKd' kjlfhla úÈhg ta ug ,enqKq f,dl= wjia:djla' we;a;gu ud,lf. pß;h uf.a yerjqï ,laIhla úÈhg ;uhs uu olskafk'

b;ska pdkql lshkakfld fï ojiaj, Thd mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao lsh,d@

fydkavd isúla EX 2018 j¾.fha jdykhla ;uhs uu mdúÉÑ lrkafk' ta uf.a m<uq jdykh' we;a;gu fyd|u j¾.fha jdykhla mdúÉÑ lrkak ,enqKq tl f,dl= jdikdjla'

Tng jdykhl wjYH;dj oefkkak .;af; fldhs ldf,§o@

;reK ldf, fldfydu;a b;ska jdykhla ;sfhk tl f,dl= ySkhlafk' ´fku ;reK <ufhl=g ;sfnk ta ySkh uf.a ysf;;a ;snqKd'

jdykh .kak l,ska .uka ìuka .sfh fldfyduo @

l,ska ux fmdä nhsla tlla ;uhs mdúÉÑ lf<a' fldfydu;a b;ska fld,af,la jqKdu uq,skau ys; hkafk nhsla tllgfk'

ta w;rjdrfha jdykhla ´fk lsh,d ys;=Kd@

uu uq,skau fjf<| oekaùï ksrEmk Ys,amsfhla úÈhg ;uhs lafIa;%h y÷kd.kafk' b;ska ta foaj,a tlal f.fjk ld,fha ;uhs ux rx.khg wj;S¾K fjkafk' ta yeufoau;a tlal jdykhla ;snqKd kï fyd|hs lsh,d ys;=Kd' we;a;gu uf.a jev lghq;=;a tlal jdykhl wjYH;dj oekqKd'

jdykh .kak fldg fudk jf.a myiqlï .ek o ys;=fj@

iem myiqj jf.au ug fldÉpr ÿrg .e<fmkjo lshk tl .ek ys;=jd' fudlo uu álla Wiska jeä ksid ug ll=,a fol È.= lrf.k ksoyfia hkak mq¿jka o lshk ldrKdj .ek uu f.dvla ÿrg ys;=jd'

jdykhla .kak fldg mdg .ek ys;kjo@

mdg .ek ys;=jd' fldfydu;a wms jdykhla .kafk yeuodu;a ;shd.kak fkfjhsfka' ld,hla mdúÉÑ lr,d úl=K.kak mq¿jka úÈfha jákdlula ;sfhkak ´fk ksid uu f;dard.;af; iqÿ mdg jdykhla' ta;a b;ska oekau kï fï jdyfka úl=Kkak woyila keye'

ljodyß ojil .kak ´fk lsh,d ys;k isysk jdykhla ;sfhkjo@

we;a;gu ySkhla ;sfhkjd' ta f¾kaÊ frdaj¾ ^Range rover& tlla' n,uq ux ys;kjd biairyg ta ySfk yenElr .kak ug mq¿jka fjhs';udrd m;srK